poniedziałek, 19 czerwca 2023 07:19

Burmistrz Miechowa z kolejnym absolutorium i wotum zaufania

Autor Mirosław Haładyj
Burmistrz Miechowa z kolejnym absolutorium i wotum zaufania

Kolejne absolutorium  otrzymał od Radnych Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi, nastąpiło po wcześniejszym zapoznaniu się Radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym za wskazany okres, informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, którą odczytała Dorota Maciaszek - Skarbnik Gminy Miechów.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 14 czerwca, Rada przyjęła również raport o Stanie Gminy i Miasta Miechów za 2022 rok i udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania.

W odniesieniu do przedstawionego Radzie raportu, Burmistrz zaprezentował przedsięwzięcia zrealizowane  przesz samorząd gminny w ubiegłym roku. Część z nich to zadania, na które gmina pozyskała dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.  W swoim sprawozdaniu Burmistrz zawarł podsumowanie wykonanych remontów dróg w centrum Miechowa oraz w sołectwach gminnych. Przedstawione zostały również informacje o realizowanych projektach europejskich, inwestycjach wodno-kanalizacyjnych, działaniach proekologicznych oraz zadaniach z zakresu pomocy społecznej, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Radni oraz uczestniczy sesji zapoznani zostali z informacją dotyczącą finansów oświaty oraz pozostałymi działaniami podejmowanymi przez instytucje gminne.

Budżet Gminy Miechów za 2022 rok

Łączna kwota dochodów w budżecie Gminy Miechów w 2022 roku wyniosła:
109 655 473,93 zł w tym:

 1. Dochody bieżące - 98 516 391,27 zł
  2. Dochody majątkowe - 11 139 082,66 zł

Największe kwoty w dochodach w 2022 roku stanowiły:

 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - 21 426 583,00 zł.
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 18 342 361,57 zł.
 3. Podatek od nieruchomości - 7 087 913,68 zł.
 4. Podatek rolny - 2 191 482,50 zł.
 5. Najem i dzierżawa - 1 751 563,05 zł.

Łączna kwota wydatków w budżecie Gminy Miechów w 2022 roku wyniosła:  114 341 938,03 zł
w tym:

1.Wydatki bieżące - 94 858 174,83 zł
      2.Wydatki majątkowe - 19 483 763,20 zł

Największą pozycję po stronie wydatków stanowiły w 2022 roku:

 1. Oświata i wychowanie - 28 076 244,81 zł.
 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18 842 436,71 zł.
 3. Dział Rodzina - 14 549 590,31 zł.
 4. Administracja publiczna - 10 362 934,35 zł.
 5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10 039 765,11 zł.
 6. Transport i łączność - 7 437 790,54 zł.
 7. Pomoc społeczna - 7 993 781,30 zł.

Wydatki majątkowe Gminy Miechów w 2022 roku:

Drogi publiczne powiatowe

 • Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1212K relacji Strzeżów Pierwszy - Kalina Mała” - 146 848,95 zł.

Drogi Gminne

 • Modernizacja drogi Biskupice – Kamieńczyce, w tym środki Funduszu Sołeckiego Biskupice w ramach zadania "Remont drogi Biskupice - Komorów - Kamieńczyce" oraz Funduszu Sołeckiego Kamieńczyce w ramach zadania „Remont dróg gminnych w miejscowości Kamieńczyce” - 120 539,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej K140268 Plac Kościuszki w km 0+000+0+210 w miejscowości Miechów, gmina Miechów - 2 733 121,76 zł.
 • Przebudowa nawierzchni pieszych Pl. Kościuszki - 296 068,93 zł.
 • Remont drogi gminnej przy bloku nr 5 na os. Parkowym w Miechowie - 226 220,44 zł.        
 • Modernizacja ciągu pieszego od bloku 20a ul. Jagiellońska do ul. Powstańców - 45 505,04 zł.
 • Modernizacja drogi gminnej w m. Nasiechowice (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 218 433,06 zł.

Drogi gminne dojazdowe do pól

 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Parkoszowice - 137 243,22 zł.
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wielki Dół - 246 700, 55 zł.
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Kalina Mała – 196 025,64 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

„Wdrożenie systemu e-woda w Gminie Miechów”. W ramach projektu wymieniono 3941 wodomierzy ze zdalnym odczytem u mieszkańców gminy Miechów. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ostania płatność)  - 153 750,00 zł.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Budowa Dworca Autobusowego w Miechowie wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie projektu budowlanego zamiennego - 43 050,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

 • Przebudowa i remont lokalu Biblioteki Pedagogicznej w Miechowie przy Ks. Skorupki 4 - 77 913,22 zł.
 • Wyposażenie 5 szt. parkomatów Citea zainstalowanych w Miechowie w moduły pozwalające na płacenie kartami zbliżeniowymi - 34 747,50 zł.
 • Wykup działki 512/2 ul. Matejki - 17 901,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 • Zabezpieczenie pokrycia dachowego na budynku gminnym ul. Sienkiewicza 34a
  w Miechowie (wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji budowlanej wymiany pokrycia dachowego, opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, zabezpieczenie dachu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego) - 31 584,64 zł.
 • Przebudowa pomieszczeń w budynku mieszkalnym w Komorowie 26 - 31 569,35 zł.
 • Zabezpieczenie dachu budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 3 w Miechowie  - 11 935,52 zł.

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  (W bieżącym roku SIM przystąpi do budowy budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem) - 2 698 700,00 zł.

Administracja publiczna              

 • „Cyfrowa Gmina” – (Realizacja zadań związanych z cyfryzacją Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie . Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  - 587 804,70 zł.
 • Opracowanie dokumentacji budowlanej w tym wymiana instalacji elektrycznej i CO w budynku administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie - 112 277,50 zł.

Ochotnicze straże pożarne  

 • Termomodernizacja budynku remizy i świetlicy w Zarogowie (Zdanie Współfinansowane ze środków preferencyjnej pożyczki WFOŚIGW). - 493 892,86 zł.
 • Przebudowa budynku Remizy OSP w Bukowskiej Woli (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 100 000,00 zł.
 • Przebudowa budynku OSP w Biskupicach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 65 407,59 zł.

Oświata i wychowanie  

 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie (wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji konkursowej i przeprowadzenie konkursu oraz wypłatę nagród dla III firm, którym przyznano nagrody z I, II, III miejsce) - 146 000,00 zł.
 • Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach etap I - w tym środki Funduszu Sołeckiego Dziewięcioły, Glinica, Nasiechowice, Parkoszowice, Pojałowice, Sławice Szlacheckie, Zarogów
  - 70 861,78 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i ul. Podmiejska - 1 868 130,12 zł.
 • Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Prądzyńskiego w Miechowie
  (dokumentacja projektowa ) - 1 455,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 • Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski. W 2022 roku zainstalowano 221 instalacji fotowolaticznych i 101 instalacji solarnych - 4 109 048,00 zł.
 • „Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych”. (wypłata dotacji dla 32 mieszkańców). Projekt współfinansowany z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 492 171,23 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg      

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 7 na terenie Gminy Miechów. Zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład (płatność częściowa)  - 1 096 481,82 zł.
 • Modernizacja oświetlenia na os. Żeromskiego w Miechowie (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 101 304,54 zł.
 • Modernizacja oświetlenia na os. Sikorskiego w Miechowie - 41 746,18 zł .

Pozostała działalność

 • Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice - (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie. Poniesiono  nakłady finansowe za opracowanie dokumentacji budowlanej, zapłatę dla wykonawców oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru) Zadanie wieloletnie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 557 267,72 zł.
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Miechów o windę dla osób niepełnosprawnych. Poniesiono nakłady finansowe dla wykonawcy robót wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego dla Urzędu Dozoru Technicznego, pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz PFRON ). Płatność końcowa 613 728,12 zł.
 • Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie (opracowanie dokumentacji)
  - 146 247,00 zł.
 • Przebudowa kotłowni na gazową w budynku wielorodzinnym usytuowanym w Miechowie przy
  ul. Sienkiewicza 34b - 104 112,93 zł.
 • Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Handlowym zlokalizowanym na os. Parkowym w Miechowie - 77 007,00 zł.
 • Przebudowa kotłowni na gazową w budynku Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
  w Falniowie (opracowanie dokumentacji) - 7 995,00 zł.
 • Dotacje w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody Deszczowej (wypłata dotacji dla
  37 mieszkańców) - 48 781,19 zł.
 • Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Handlowym zlokalizowanym przy
  ul. Jagiellońskiej w Miechowie - 4 920,00 zł.
 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie
  przy ul. Racławickiej 10 (opracowanie dokumentacji)  - 11 931,00 zł.
 • Przebudowa kotłowni na gazową w budynku mieszkalnym w Falniowie 59 (opracowanie dokumentacji) - 11 685,00 zł.
 • Modernizacja wjazdu na stadion sportowy wraz z miejscami parkingowymi (opracowanie kosztorysu inwestorskiego ) - 3 075,00 zł.

Domy, ośrodki, świetlice i kluby  

 • Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy - 130 766,70 zł.
 • Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Kalinie Rędziny (w tym: środki Funduszu Sołeckiego Kalina Rędziny) - 103 964,98 zł
 • Remont budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Brzuchani (w tym: środki Funduszu Sołeckiego miejscowości Brzuchania) - 95 043,06 zł.
 • Kontynuacja remontu świetlicy wewnątrz i na zewnątrz budynku w Poradowie (w tym: środki Funduszu Sołeckiego miejscowości Poradów) - 28 430,50 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 • Modernizacja Dworku Zacisze w Miechowie (w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 2 99 914,32 zł.
 • Remont i konserwacja Kapliczki w Falniowie Poniesiono nakłady za realizację zadania dla Wykonawcy oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru (w tym: dotacja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) - 94 900,54 zł.

Pozostała działalność
Przebudowa, rozbudowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu pod altanami, kontynuacja budowy parkingu przy placu zabaw – (w tym: środki Funduszu Sołeckiego Strzeżów Pierwszy) - 7 500,00 zł.

Fundusz Sołecki

Na zadania realizowane w 34 sołectwach Gminy Miechów ze Środków Funduszu Sołeckiego w 2022 roku wydatkowano  -  663 104,94 zł.

Inf. i foto: UG Miechów

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka