piątek, 18 lutego 2022 06:28

Awantura z wariantami Zakopianki. Samorządowcy mówią o zaskoczeniu. GDDKiA zaprzecza

Autor Marzena Gitler
Awantura z wariantami Zakopianki. Samorządowcy mówią o zaskoczeniu. GDDKiA zaprzecza

W październiku 2020 r. informowaliśmy wszystkie samorządy o rozpoczęciu prac nad Studium Korytarzowym - informuje Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie. 15 października 2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski wystosował pismo do wojewody i wszystkich samorządów na terenie objętym pracami studialnymi - twierdzi rzecznik.

Przypomnijmy: 27 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na wideokonferencji przedstawiła "Studium Korytarzowe projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice". Znalazło się w nim aż sześć wariantów nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice. Nowe warianty przecinają gminy: Świątniki Górne, Mogilany, Biskupice, Wieliczkę i krakowską dzielnicę Swoszowice.

Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

Nowe warianty wywołały bardzo duże poruszenie w miejscowościach, które może przeciąć nowa S7. Mieszkańcy organizują się i przygotowują petycje, wydzwaniają też do swoich włodarzy, którzy tłumaczą, że są również zaskoczeni przebiegiem nowego odcinka Kraków - Myślenice.  

O powody tak dużych protestów i uzasadnienie do przygotowywania nowego przebiegu dla S7 zapytaliśmy rzecznik prasową GDDKiA w Krakowie Iwonę Mikrut, głównego specjalistę ds. komunikacji społecznej.

Pani rzecznik, zaproponowane przez GDDKiA nowe warianty oprotestowują wszystkie samorządy i mieszkańcy. Czy w ogóle wariant inny niż obecny przebieg Zakopianki jest konieczny, tym bardziej, że zapowiedziane są inwestycje, które mają usprawnić przepustowość i poprawić bezpieczeństwo na odcinku Kraków - Myślenice? Jakie względy przemawiają za poprowadzeniem trasy nowym korytarzem?

Realizacja nowej drogi jest niezbędna, ponieważ na odcinku drogi krajowej nr 7, tzw. Zakopianki, pomiędzy Krakowem a Myślenicami porusza się wg. pomiarów przeprowadzonych w 2020 r. oraz 2021 r. od 40 do 57 tys. pojazdów średnio na dobę. Oznacza to wzrost natężenia ruchu w ostatnich 5 latach o przeszło 30%. Na istniejącej drodze kumuluje się ruchu lokalny, związany z funkcjonowaniem obszarów na południe od Krakowa oraz tranzytowy obejmujący podróżne na większe odległości (DK7 do droga międzynarodowa E77 i element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T). Oznacza to także, że w godzinach szczytów komunikacyjnych tych pojazdów jest więcej niż wynosi średnia dobowa. W związku z tym, że górskie gminy wiążą swój rozwój z ruchem turystycznym, a podkrakowskie gminy przeznaczają duże obszary na zabudowę mieszkaniową i usługi należy się spodziewać dalszego wzrostu ruchu na Zakopiance. Jeżeli pozostałby stan obecny wyczerpie się przepustowość odcinka DK7 od Krakowa do Myślenic, co będzie bardzo uciążliwe zarówno dla kierowców jak i lokalnych społeczności. Potrzeba realizacji drogi ekspresowej będzie odczuwalna z każdym kolejnym rokiem i wzrastającą mobilnością mieszkańców oraz użytkowników dróg.

Przeprowadzona analiza wykorzystania korytarza istniejącej drogi krajowej nr 7 pokazała, że przy zachowaniu pożądanych parametrów użytkowych drogi klasy S możliwe jest wpisanie nowej trasy tylko na 1/4 długości istniejącej drogi. Więc na 3/4 można projektować tylko przebieg po nowym śladzie.

Zapowiadane inwestycje, o których Pani wspomina mają punktowy charakter (bo to głównie węzły), poprawią bezpieczeństwo i usprawnią włączanie się do ruchu z sieci dróg samorządowych do DK7, ale nie poprawią przepustowości szlakowej czyli przekroju drogi i jej geometrii.

Czy projektanci wariantów oszacowali już, który/które mogą być najkorzystniejsze, czy też bardziej opłacalne, jeśli chodzi o koszty?

— W zaprezentowanym materiale, dostępnym na naszej stronie internetowej, podaliśmy informację dla każdego z rozwiązań w zakresie parametrów, przebiegu, niezbędnych do realizacji węzłów oraz tuneli, długości, nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji odcinków drogi ekspresowej S52 (BDI), prognoz ruchu, efektywności ekonomicznej, oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego itd. Szacunkowe nakłady na rozpatrywane rozwiązania wahają się od 4,5 do 6,5 mld zł, w zależności od korytarza.

Jaki jest harmonogram dalszych działań w związku z budową nowego odcinka S7? Kiedy jest realne rozpoczęcie prac projektowych i budowlanych?

— Dalsze działania związane z pracami przygotowawczymi prowadzone będą po zapewnieniu finansowania. Ze względu na skomplikowane uwarunkowania przewidujemy osobne opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i Koncepcji Programowej (poprzedzonej pozyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Przewidujemy też system tradycyjny w dalszym etapie czyli najpierw opracowanie projektu budowalnego i pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie realizacja robót budowlanych.

Opracowane przez nas Studium Korytarzowe jest pierwszą dokumentacją, określającą lokalizację korytarzy terenu pod nową drogę. Służy wstępnej ocenie zasadności zamierzenia inwestycyjnego dla inwestora oraz jego dalszego uszczegóławiania. Przeprowadzone prace studialne wykazały zasadność inwestycji i pozwoliły wskazać kierunek do dalszego uszczegóławiania na kolejnych etapach prac projektowych. Wyznaczony w ramach prac studialnych korytarze o szerokości 3-5 km na kolejnym etapie prac przygotowawczych objęte będą szczegółowymi analizami w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Przy czym nastąpi to dopiero po zapewnieniu środków finansowych na prace przygotowawcze.

Ile już dotarło do GDDKiA protestów w związku z zaproponowanymi wariantami przebiegu S7 Kraków - Myślenice?

— Niespełna 3 tygodnie temu zaprezentowaliśmy rozwiązania analizowane w Studium Korytarzowym samorządom i każdemu zainteresowanemu tym zagadnieniem. Na razie docierają do nas pojedyncze pytania i stanowiska. Przewidujemy, że zainteresowane strony będą się wypowiadały w kolejnych dniach i tygodniach. Czekamy na nie.

Czy po takiej reakcji wywołanej przez Państwa prezentację, uważają Państwo, że nie został popełniony błąd w komunikacji z samorządami, skoro niektórzy twierdzą, że byli zaskoczeni i jest tak wiele protestów?

W październiku 2020 r. informowaliśmy wszystkie samorządy o rozpoczęciu prac nad Studium Korytarzowym. 15 października 2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski wystosował pismo do wojewody i samorządowców: marszałka, prezydenta miasta Krakowa, burmistrzów w tym: Myślenic, Niepołomic, Dobczyc, Świątnik Górnych, Wieliczki, starostów, wójtów, przewodniczących rad miast i gmin informujące o tym, że GDDKiA rozpoczęła prace planistyczno - studialne. Pismo zostało wysłane do wszystkich samorządów na terenie objętym pracami studialnymi.

11 stycznia 2022 r. wysłano zaproszenie do samorządowców różnych szczebli: prezydenta miasta Krakowa, starostów, burmistrzów w tym: Myślenic, Niepołomic, Dobczyc, Świątnik Górnych, Wieliczki, wójtów, przewodniczących rad miejskich i gminnych a także do wojewody i marszałka, na spotkanie online 27 stycznia 2022 r., by zaprezentować dotychczasowe prace, możliwe przebiegi korytarzy i zasięgnąć opinii, uwag i sugestii, które GDDKiA będzie mogła wykorzystać w dalszych pracach koncepcyjno - projektowych. Zaproszenie wysłane zostało do ponad 80 osób.

Otwarcie i transparentnie konsultujemy zamiar powstania nowej drogi z potencjalnymi zainteresowanymi już na tak wczesnym etapie, gdyż zależy nam na merytorycznej dyskusji i sprawnej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi tą inwestycją. Współpraca, transparentność oraz dobra komunikacja, to kluczowe elementy procesu przygotowania inwestycji. Dlatego prowadzimy szeroką akcję informacyjną związaną z wszystkimi etapami cyklu inwestycyjnego: od planowania, przez przygotowanie i realizację po eksploatację. Głos społeczeństwa oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jest nieodłącznym i oczekiwanym elementem tego skomplikowanego i wielostopniowego procesu.

fot. GDDKiA

Małopolska - najnowsze informacje