sobota, 23 stycznia 2021 17:51

Gmina Wieliczka nie otrzyma wsparcia dla gmin górskich. Na jaką pomoc od rządu może liczyć?

Autor Marzena Gitler
Gmina Wieliczka nie otrzyma wsparcia dla gmin górskich. Na jaką pomoc od rządu może liczyć?

Burmistrz Wieliczki otrzymał odpowiedź z Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju. Nie otrzyma pomocy przeznaczonej dla gmin górskich, choć podobnie jak one, straciła bardzo dużo na braku turystów z powodu pandemii.

W wysłanym 12 stycznia piśmie do premiera Mateusza Morwieckiego burmistrz Artur Kozioł przypomniał o wielkiej roli, jaką odgrywa turystyka w gminie Wieliczka. W 2019 roku Kopalnię Soli Wieliczka odwiedziło blisko dwa miliony turystów. W tym roku większość czasu była decyzją rzadu zamknięta.

"Wszyscy mamy świadomość, że znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej trwającą epidemią. W tym miejscu apeluję jednak, wykorzystajmy wszystkie dostępne narzędzia, które dają możliwość wsparcia tych dziedzin gospodarki, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii. Tylko takimi działaniami jesteśmy w stanie przeciwdziałać negatywnym jej skutkom.

Dlatego ponownie zwracam się do Pana, Panie Premierze o udzielenie pomocy naszym przedsiębiorcom, mieszkańcom,  przez włączenie gminy Wieliczka do programu wsparcia gmin, które szczególnie ucierpiały w wyniku zamknięcia branży turystycznej, wnioskuję tym samym o możliwość skorzystania z proponowanych w ramach programu instrumentów wsparcia" - apelował burmistrz Wieliczki. Pisaliśmy o tym tu:

Turystyka w Wieliczce w dramatycznej sytuacji. Burmistrz apeluje do premiera o pomoc
Po przedłużeniu lockdownu rząd zapowiedział miliardowe wsparcie dla gmin górskich. O objęcie rządowym programem apeluje do premiera burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

18 stycznia burmistrz otrzymał odpowiedź na swoje pismo. Wieliczka nie zostanie objęta pomocą dla gmin górskich. Rząd jednak zapowiada inne wsparcie, choć brakuje nadal konkretów.

Poniżej odpowiedź na pismo burmistrza Artura Kozioła, którą otrzymał z Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

"Pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Dotyczy: pisma z 12 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia gminy Wieliczka w program wsparcia dla gmin, które szczególnie ucierpiały w wyniku zamknięcia branży turystycznej

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych obostrzeń wprowadzono rozwiązania, które pozwolą na udzielenie dodatkowego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego położonym na obszarach górskich. Regulacje w tym zakresie zawarte są w uchwale nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2021 r., poz.26). Uchwała ta przewiduje wsparcie inwestycyjne dla gmin górskich, w kwocie całkowitej 1 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wyboru gmin znajdujących się na obszarach górskich objętych wsparciem dokonano na podstawie metodologii wyznaczania obszarów górskich Głównego Urzędu Statystycznego. (Zeszyt metodologiczny Statystyka turystycznej bazy noclegowej. Załącznik 5. Metodologia wyznaczania obszarów górskich Wyd. GUS, US w Rzeszowie. Warszawa, Rzeszów 2020).

W ramach tej metodologii, w oparciu o określone kryteria GUS wyodrębnił i wskazał listę konkretnych 203 gmin górskich. Lista ta jest tożsama z wykazem gmin, objętych wsparciem i ujętych w Wykazie gmin objętych wsparciem ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt . 5 w/w . uchwały, stanowiącym załącznik nr do tej uchwały.

Z uwagi na powyższe żadna gmina, w tym także gmina Wieliczka, nie może być dopisana do grupy gmin, objętych dodatkowym wsparciem dla jednostek samorządu terytorialnego położonych na obszarach górskich.

Dostrzegając wpływ pandemii na finanse wszystkich samorządów, podejmowane są inne działania umożliwiające udzielenie wsparcia .

Dla przykładu, jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będą one mogły być wykorzystane na inwestycje, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota środków została ustalona na poziomie 12 mld zł.

W czerwcu 2020r. tzw. Tarczą 4.0 wprowadzone zostały m.in. rozwiązania mające na celu wyeliminowanie negatywnego wpływu epidemii na obowiązujące JST reguły fiskalne. Część tych rozwiązań dotyczy nie tylko roku 2020. Rozwiązanie polegające na wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia zobowiązań zaciągniętych w związku z ubytkiem dochodów JST wynikającym z wystąpienia epidemii ma charakter długoterminowy - tzn. spłata zobowiązania (pożyczki, kredytu, obligacji) będzie poza limitem przez cały okres jego spłaty.

Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii oraz wychodząc naprzeciw postulatom przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w ustawie z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. poz. 2400) wprowadzono regulacje przedłużające na rok 2021 obowiązywanie rozwiązań uelastyczniających zarządzanie samorządowymi finansami w zakresie reguł fiskalnych. Zmiany te zawarte są w przepisach art. 78-80. Utrzymanie poluzowania reguł fiskalnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pozwoli skuteczniej przeciwdziałać skutkom wywołanym epidemią oraz zapewni samorządom terytorialnym większą zdolność finansową, w tym również inwestycyjną.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wnikliwie analizuje sytuację na rynku usług turystycznych. W celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19 w sektorze turystyki, MRPiT od wielu miesięcy podejmuje działania zarówno legislacyjne, jak i pozalegislacyjne. Działania są skierowane do całej branży turystycznej.

Od 19 grudnia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy, która przewiduje zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:

- gastronomiczną,

- kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),

- sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),

- sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),

- turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),

- transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),

- edukacyjną,

- cateringową,

- usług pralniczych.

Co istotne, ustawa umożliwia dalsze przedłużenie środków wsparcia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, w tym również umożliwia uwzględnienie innych przedsiębiorców uprawnionych do ubiegania się o pomoc. Każdorazowo weryfikacji sytuacji firmy pod kątem warunków przyznawania konkretnych środków wsparcia będą dokonywać właściwe urzędy pracy i ZUS odpowiedzialne za bezpośrednią dystrybucję środków.

Ponadto uruchomiona została Tarcza Finansowa PFR 2.0, która obejmie 45 branż. W ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm rząd chce kontynuować wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19. Budżet programu wyniesie 13 mld zł. Na program składają się: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł. Finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła też uchwałę w sprawie noweli Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm - tzw. Tarczy Finansowej 1.0 PFR. Rząd chce umożliwić przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19, umarzanie do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 7,5 mld zł.

Z poważaniem

Dominik Borek

dyrektor departamentu"

foto: By MacQtosh - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48555665

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje