środa, 24 lipca 2019 11:29

Gorący okres dla absolwentów. Jak wypadły matury i rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na Sądecczyźnie?

Autor Marzena Gitler
Gorący okres dla absolwentów. Jak wypadły matury i rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na Sądecczyźnie?

Na koniec roku szkolnego 2018/2019 całkiem dobrze wypadła nowosądecka oświata. Wyniki matur średnio są lepsze niż w województwie, a na podwójny rocznik czekała dostateczna ilość miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Które szkoły cieszyły się największym zainteresowaniem młodzieży?

4 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjne podała wyniki matur. W mieście Nowy Sącz wypadły bardzo dobrze. Do matury przystąpiło tu w sumie 2514 osób (drugie miejsce pod względem ilości w Małopolsce po Krakowie). Egzamin zdało 87% czyli więcej niż średnia w Małopolsce (84,7%) i dużo lepiej niż w całym kraju (80,5%). W liceach ogólnokształcących na terenie Nowego Sącza egzamin zdawało 1491 osób. Tu zdawalność matury to aż 90%. W technikach egzamin zdawało 1023 osoby, a zaliczyć go pozytywnie udało się 84%.

Nieco gorzej wypadły egzaminy na terenie powiatu nowosądeckiego. Tu do matury przystąpiło 521 abiturientów, a zdało ją 72%. To piąte miejsca od końca w województwie małopolskim. Jest wiec na pewno nad czym popracować. Tę średnią obniżyły zwłaszcza wyniki matur w powiatowych technikach, gdzie średnio egzamin zdało 65% przystępujących do niego uczniów. Gorsze wyniki były tylko w powiatach: krakowskim - 64%, dąbrowskim i proszowickim – 62%, tarnowskim – 60% i miechowskim – 59%. Lepiej w powiecie nowosądeckim wypadły matury w liceach, których średnia zdawalność wyniosła 81%.

Warto jednak dodać, że wielu z maturzystów, którym powinęła się noga, będzie miało prawo do poprawienia wyniku, jeśli ocenę niedostateczną otrzymali tylko z jednego przedmiotu. Ostateczne więc wyniki zdawalności matur w Nowym Sączu i powiecie mogą być więc znacznie lepsze.

Przypominamy, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia, a część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 20-21 sierpnia.

Nie mniej emocjonująco niż matury, przebiega w tym roku nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W pierwszych klasach w roku szkolnym 2019/2020 spotkają się bowiem absolwenci klas VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjów. Pierwsi będą kontynuować naukę w czteroletnich lub pięcioletnich szkołach ponadpodstawowych, drudzy w trzy- lub czteroletnich szkołach ponadgimnazjalnych.

Tegoroczny terminarz naboru uległ nieco zmianie przez skrócenie o dwa dni roku szkolnego. Od 19 do 27 czerwca uczniowie mieli czas na zarejestrowanie się i wprowadzenie danych do systemu elektronicznego naboru. 28 czerwca szkoły podały listy zakwalifikowanych kandydatów. 9 lipca minął termin, do którego należało potwierdzić wolę nauki w wybranej szkole. 10 lipca w placówkach i w systemie naboru zostały umieszczone informacje o nazwiskach uczniów przyjętych. Ci, którzy nie zostali nigdzie przyjęci, mogą teraz złożyć dokumenty w szkołach i klasach, w których pozostały wolne miejsca. Zwolniły się dlatego, że każdy z uczniów mógł aplikować do trzech szkół w powiecie i mieście oraz wielu klas. Mógł też składać dokumenty do szkół w innych powiatach i szkół nie objętych systemem elektronicznego naboru. Jeśli został zakwalifikowany do kilku, ostatecznie musiał zdecydować się na jedną tylko szkołę i jedną klasę. Informacje o ilości miejsc w poszczególnych klasach i szkołach uczniowie mogą znaleźć na stronach: https://malopolska-posp.edu.com.pl i https://malopolska-pogim.edu.com.pl. Tu też można zobaczyć ilość złożonych podań i wyniki naboru, oraz ilość pozostałych po pierwszej turze naboru wolnych miejsc.

Do przyjęcia podwójnego naboru szkoły przygotowywały się tworząc zdublowaną ilość klas i miejsc. Które szkoły w tym roku cieszyły się największym zainteresowaniem młodzieży?

Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe do Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu – szkoły niepublicznej, bezpłatnej na 97 miejsc złożono aż 615 aplikacji. Największym zainteresowaniem cieszyła się tu klasa medyczna - 18,8, przyrodniczo-humanistyczna -18,6 i językowo-turystyczno-psychologiczna - 15,6 chętnych na jedno miejsce. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu, gdzie na 66 miejsc aplikowało 238 kandydatów, najwięcej – 5,5 na 1 miejsce do klasy biol-chem-ang (ang-fra,niem).

W I LO z oddz. dwujęz. na 244 miejsca było 722 chętnych, najwięcej do klasy mat-fiz-ang, gdzie na 1 miejsce wypadło 9,2 absolwenta. W II LO na 192 miejsca aplikowało 977 kandydatów. Rekord padł tu do klasy mat-geogr-ang, gdzie na jedno miejsce wpłynęło 13,8 podań. Do III LO w ZSE na 32 miejsca zgłosiło się 266 chętnych. Do IV LO Sportowe na 88 miejsc wpłynęło 140 zgłoszeń, a w IX LO Integracyjnym w ZS nr 2 na 194 miejsca aplikowało 225 osób.

829 podań wpłynęło na 160 miejsc przygotowanych dla absolwentów szkół podstawowych w V LO w ZS nr 1, gdzie największym zainteresowaniem (11 na 1 miejsce) cieszyła się klasa medyczna, a niewiele mniejszym (10,2 na 1 miejsce) klasa dziennikarska i (8,9 na 1 m.) przyrodnicza. Jednak tylko 163 uczniów wybrało tę szkołę w pierwszej preferencji. 476 chętnych na 170 miejsc zgłosiło się do VI LO w ZS nr 3 w Nowym Sączu.

Zdecydowanie mniej chętnych było do LO w Grybowie, gdzie na 105 miejsc złożono 176 podań, z tego tylko 96 w pierwszej preferencji. Najwięcej chętnych było tu do klasy pol-hist-wos (ang-niem) – 4 i mat-fiz-ang (ang-niem) – 3 kandydatów na 1 miejsce. Do LO w Starym Sączu na 92 miejsca zagłosiło się 202 chętnych, ale tylko 53 w pierwszej preferencji. Najwięcej - 4,6 kandydata aplikowało tu o 1 miejsce w klasie mat-geogr-ang (ang-niem). Tylko 68 absolwentów szkół podstawowych zgłosiło się do LO w PZS w Muszynie, gdzie przygotowano 34 miejsca, a 109 chętnych aplikowało do LO w ZSP w Krynicy-Zdroju, gdzie przygotowano 36 miejsc.

121 chętnych aplikowało na 69 miejsc dla absolwentów podstawówek, które utworzono w Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

Podobne zainteresowanie poszczególnymi szkołami było w przypadku absolwentów gimnazjów, dla których w sumie w Nowym Sączu w liceach ogólnokształcących zapewniono 1244 miejsca, a w powiecie nowosądeckim jeszcze dodatkowo 232. Absolwenci gimnazjów do wszystkich klas ogólnokształcących w powiecie nowosądeckim i Nowym Sączu złożyli 4969 podań, ale o faktycznej ilości chętnych mówi więcej liczba osób, które te szkoły określiły jako szkoły pierwszego wyboru. W całym rejonie było ich 1593. Do tej liczby trzeba oczywiście jeszcze dodać szkoły niewidoczne w systemie, w których nabór odbywał się metodą tradycyjną.

Jeśli chodzi o technika to do Technikum w PSN przy ul. Kochanowskiego w Nowym Sączu aplikowało 391 absolwentów szkół podstawowych i 366 absolwentów gimnazjum. Przygotowano dla nich 2 razy po 240 miejsc. Najwięcej aplikowało do klasy informatycznej. 303 absolwentów szkół podstawowych i 244 absolwentów gimnazjum zgłosiło się do Technikum dla młodzieży TEB Edukacja Sp. z o.o. w Nowym Sączu, gdzie utworzono dla nich po 150 miejsc.

386 chętnych po podstawówkach i 392 po gimnazjum złożyło podania do Technikum nr 1 w ZS nr 1 w Nowym Sączu, gdzie przygotowano tylko dwa razy po 96 miejsc. Największa rywalizacja była tu do klasy kelner, gdzie w szkole ponadgimnazjalnej aplikowało 7,9 osób na 1 miejsce, oraz klasy technik żywienia i usług gastronomicznych po podstawówce, gdzie na 1 miejsce zgłosiło się 7,3 chętnych.

125 uczniów po szkole podstawowej i 123 po gimnazjum zgłosiło się do Technikum nr 2 w ZS nr 2 w Nowym Sączu, w którym dla podwójnego rocznika utworzono 2 razy po 36 miejsc. 452 uczniów po podstawówce i 499 po gimnazjum aplikowało do Technikum nr 3 w ZSE w Nowym Sączu, gdzie czekało na nich po 136 miejsc. Tu najwięcej chętnych – 7,3 na 1 miejsce zgłosiło się do klasy technik ekonomista po gimnazjum.

459 absolwentów szkoły podstawowej i 480 absolwentów gimnazjum złożyło podania do Technikum nr 4 w ZS nr 4 w Nowym Sączu, w którym utworzono w sumie osiem klas dla obu roczników – 160 miejsc dla uczniów po podstawówce i 190 dla kończących gimnazjum. Najwięcej – po 96 przygotowano dla przyszłych techników informatyków.

253 uczniów po sp i 247 po gimnazjum aplikowało do Technikum nr 5 im. Z. A. Remiego w ZSB w Nowym Sączu, gdzie czekało 96 miejsc dla absolwentów podstawówek i 120 miejsc dla uczniów kończących gimnazjum. 466 byłych gimnazjalistów i 456 absolwentów szkoły podstawowej zgłosiło się do Technikum nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu, gdzie przygotowano dwa razy po 180 miejsc. 245 uczniów po podstawówce na 240 miejsc i 212 absolwentów gimnazjum na 180 miejsc aplikowało do Technikum w Prywatnym Technikum Zawodowym w Nowym Sączu przy ul. Kochanowskiego, jednak w sumie tylko 103 osoby określiły te szkołę jako szkołę pierwszego wyboru.

111 na 33 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i 95 na 36 miejsc dla absolwentów gimnazjów zgłosiło się do Technikum Przemysłu Mody w ZS nr 3 w Nowym Sączu. 152 absolwentów szkół podstawowych i 177 absolwentów gimnazjum zgłosiło się do technikum w ZSP w Krynicy Zdroju, gdzie przygotowano 99 miejsc dla uczniów kończących podstawówkę i 122 dla kończących gimnazjum. 302 na 137 miejsc dla absolwentów podstawówek i 240 na 155 miejsc dla ostatniego rocznika gimnazjum aplikowało do technikum w ZSP im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. 166 uczniów, którzy skończyli szkołę podstawową na 68 miejsc i 133 absolwentów gimnazjum na 60 miejsc złożyło podania do technikum w ZSZ im. Stanisława Staszica w Grybowie. 157 na 70 miejsc dla absolwentów podstawówek i 159 na 90 miejsc dla absolwentów gimnazjów zgłosiło się do technikum w ZSP im. Wincentego Witosa w Nawojowej. 97 absolwentów sp i 96 absolwentów gimnazjum aplikowało do technikum w ZS im. Św. Kingi w Łącku, gdzie przygotowano dwa razy po 34 miejsca.

Egzamin z przygotowania się do przyjęcia podwójnego rocznika dyrektorzy szkół na Sądecczyźnie zdali na piątkę. W szkołach nawet w Nowym Sączu są jeszcze wolne miejsca w poszczególnych klasach. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zapełnią się do końca wakacji.

Marzena Gitler

Nowy Sącz - najnowsze informacje