poniedziałek, 10 czerwca 2019 09:03

Kazimierza Wielka: Złoty Medal "Za Długoletnią Służbę" od Prezydenta RP

Autor (red)
Kazimierza Wielka: Złoty Medal "Za Długoletnią Służbę" od Prezydenta RP

Miła uroczystość miała miejsce w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej podczas sesji Rady Powiatu, w poniedziałek 27 maja. Na sesję przybył Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, który udekorował zasłużonego pracownika oświaty, dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół - Wojciecha Kałata, Złotym  Medalem Za Długoletnią Służbę.

Medal za Długoletnią Służbę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków.

Medal został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 r., zaś po transformacji ustrojowej  został odnowiony w 2007 roku jako Medal za Długoletnią Służbę, wynikającą z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Z uzasadnienia wniosku Starosty Kazimierskiego o odznaczenie dyr. Wojciecha Kałata:

"Wojciech Kałat jest pracownikiem samorządowym  zatrudnionym w Powiatowym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kazimierzy Wielkiej, w którym pełni funkcję Dyrektora. Jego  32 – letni okres pracy zawodowej zawsze związany był z oświatą.  W latach 1986 – 1990 pracował jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Dał się wówczas poznać jako osoba kompetentna  i  rzetelnie realizująca powierzone obowiązki. Praca w małej wiejskiej szkole była dla niego inspiracją do podejmowania szeregu działań wychowawczych, których celem było aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w życiu szkoły jak również społeczności lokalnej. W latach 1990 – 1999 pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kocinie. Z jego inicjatywy dokonały się wówczas zmiany organizacyjne w tej placówce, podniesiony został stopień organizacyjny i szkoła z trzyklasowej stała się ośmioklasową. Rozpoczął się okres jej rozbudowy oraz kompleksowe doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, co zapewniło nowoczesne jak na ówczesne czasy warunki edukacyjne dla objętych działaniem tej szkoły dzieci wiejskich. Poprzez dobór wykwalifikowanej kadry pedagogicznej szkoła zaczęła odgrywać znaczącą rolę wśród szkół dla których organem prowadzącym była Gmina Opatowiec. Ten okres jego pracy był szczególnie owocny i obfitował w liczne sukcesy szkoły, którą kierował. Mierzone one były uczestnictwem uczniów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, co biorąc pod uwagę wiejski charakter małej szkoły dobrze świadczyło o jej kierowaniu i umiejętnym angażowaniu do pracy nauczycieli. Praca Dyrektora Wojciecha Kałata została  doceniona przez ówczesne władze nadzoru pedagogicznego i za swoje osiągnięcia  otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty w Kielcach.

Pan Wojciech Kałat w latach 1999 – 2006 pracował w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej najpierw jako Inspektor Wydziału Edukacji, później jako jego Naczelnik. Był to okres jego nowych doświadczeń w zarządzaniu oświatą, a sprawność wykonywania tych funkcji miała swoje korzenie w pracy na wcześniejszych stanowiskach kierowniczych w szkole i dogłębnej znajomości problematyki dotyczącej środowiska oświatowego. Nadzorując działalność szkół prowadzonych przez Powiat Kazimierski dostrzegał ich najważniejsze problemy oraz umiejętnie je rozwiązywał stawiając na pierwszym miejscu dobro ucznia i nauczyciela. Postawa życzliwości i kompetencja w działaniu zyskała akceptację i uznanie środowiska oświatowego i wysoko była oceniana przez zwierzchnie  władze  samorządowe. W okresie jego działalności na tych stanowiskach nastąpiła zdecydowana poprawa bazy materialnej funkcjonująch szkół, a poprzez  inspirowanie podległych dyrektorów także wzmocnieniu uległa jakość kształcenia. Zdobyte doświadczenia w pracy oświatowej i pozytywne opinie z dotychczasowych miejsc pracy legły u podstaw decyzji  o powierzeniu Panu Wojciechowi Kałatowi w 2007 roku stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół.  Dyrektor Wojciech  Kałat w swojej pracy kieruje się rozwagą, wnikliwą znajomością realizowanych zagadnień, wyczuciem potrzeb i wizji kierunków rozwoju nadzorowanych placówek, która przebiega zgodnie z ich potrzebami i możliwościami samorządu powiatowego.

Za swoją pracę w samorządzie powiatowym otrzymywał nagrody Starosty Kazimierskiego.

Jest życzliwy i taktowny w stosunku do dyrektorów i nauczycieli, kompetentny w rozwiązywaniu ich zawodowych problemów oraz posiada dużą wiedzę merytoryczna niezbędną do sprawowania pełnionej funkcji. Cechuje go ambicja, odpowiedzialność oraz profesjonalizm".

Tekst i zdjęcia: Zdzisław Pilarski

Proszowice - najnowsze informacje