niedziela, 23 października 2022 09:24

Kraków. Na mieszkańców czekają zmiany na cmentarzach

Autor Patryk Trzaska
Kraków. Na mieszkańców czekają zmiany na cmentarzach

13 nekropoli o łącznej powierzchni 135 ha. Jak przyznają władze Krakowa, jest to rozległa infrastruktura, która wymaga systematycznej dbałości i  zwiększonych nakładów. Z każdym rokiem na krakowskich nekropoliach  komunalnych prowadzone są prace remontowe i konserwacyjne. Miasto przyznaje, że w tym roku ten cel zaplanowano kwotę 1,8 mln zł. Natomiast pula środków na zadania inwestycyjne w 2022 roku to blisko 2  mln zł.

Jak podaje Miasto, w 2021 roku środki na remonty i konserwacje zostały znacząco  zwiększone – wydatkowano niemal 2 mln zł. W 2022 roku poziom  finansowania na wykonywanie remontów i konserwacji infrastruktury został  utrzymany. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 1,8 mln zł.  Natomiast pula środków na zadania inwestycyjne w 2022 roku to blisko 2  mln zł.

W  ramach zwiększonych nakładów finansowych, w 2022 roku wynoszących 1,8 mln zł, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zrealizował szereg zadań, z których część została już zakończona, a część jeszcze trwa:

 • opracowano dokumentację projektową remontu zabytkowego budynku na cmentarzu Rakowickim przy ul. Rakowickiej 26,
 • remont nawierzchni alejki głównej na cmentarzu Bronowice – mając na uwadze zły  stan techniczny nawierzchni, zawarto umowę na wykonanie remontu alejki z  jej odwodnieniem – od bramy głównej, znajdującej się przy ulicy  Pasternik, do ulicy Na Polach; obok zasadniczych robót związanych z  remontem alejek umowa obejmuje również m.in.: dostawę i montaż dwóch  stalowych stojaków na grabki i konewki, wykonanie schodów betonowych i  palisady wraz z utwardzeniem wokół zdroju z kostki brukowej;
 • wykonano prace konserwatorskie w domu przedpogrzebowym na cmentarzu Rakowickim;  umowa obejmie wykonanie konserwacji całego pomieszczenia domu: ścian,  posadzki, stolarki okiennej, boazerii, metaloplastyki mosiężnych lamp  oświetleniowych, podtynkowego umieszczenia instalacji elektrycznej;
 • zmodernizowano i poszerzono o kolejną kwaterę do pochowań ziemnych nową Aleje Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty - w tym celu  zawarto umowę na zmianę sposobu zagospodarowania terenu poprzez  poszerzenie terenu utwardzonego, ustawienie ławek oraz wprowadzenie  dodatkowej zieleni;
 • wyremontowano nawierzchnię na części alei głównej cmentarza Rakowickiego;
 • qyremontowano nawierzchnię alejek na cmentarzu Grębałów, w tym wykonano nową  nawierzchnię z kostki na jednej alejce oraz uzupełniono ubytki na jednej z głównych asfaltobetonowych alei;
 • wymieniono kotły c.o. w budynku przy ul. Powstańców 48 – obecne kotły ze względu na ich wiek (25 lat) wymagały wymiany;
 • wyremontowano kwatery z I wojny światowej na cmentarzu Podgórskim (dofinansowanie z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 220 000 zł  oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 100 000  zł).

W 2022 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie realizuje następujące inwestycje:

 • kontynuacja  prac w zakresie poszerzenia cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II  wraz z doposażeniem istniejącego poszerzenia (po północnej stronie ul.  Powstańców). W ramach umowy, która została już podpisana, w  latach 2021–2022 przeprowadzone zostaną wyburzenia, niwelacja terenu,  prace elektryczne i prace porządkowe; istniejące poszerzenie zostanie  wyposażone w oświetlenie, naprawione zostaną alejki. Obecnie toczy się  postępowanie przetargowe na wyposażenie I etapu poszerzenia w małą  architekturę (ławki, kosze), wykonanie furtki w ogrodzeniu wraz z  dojściem, remont bram wejściowych oraz kontynuację robót elektrycznych.
 • opracowanie  dokumentacji projektowej zagospodarowania nieużytkowanej części  cmentarza Prokocim – w tym wykonanie alejek, kanalizacji opadowej,  kwater grzebalnych, wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz budowa  kolumbariów – wraz z modernizacją dotychczasowej części cmentarza w  zakresie nawierzchni alejek i odwodnienia. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami wyniósł 99 630 zł brutto.

Inne tegoroczne inwestycje realizowane przez ZCK to:

 • modernizacja  nawierzchni trzech alejek na cmentarzu Rakowickim za łączną kwotę około  248 tys. zł, zawarto już umowę na jej wykonanie;
 • rozbudowa i  modernizacja monitoringu wizyjnego oraz systemu przeciwpożarowego na  terenie największych cmentarzy komunalnych; w ramach zadania pn.:  „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza Rakowickiego” w  wyniku kolejnego postępowania wyłoniony został wykonawca za kwotę 78  012,75 zł; w przypadku zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i  modernizacja monitoringu wizyjnego oraz systemu przeciwpożarowego na  cmentarzu komunalnym w Krakowie” dla cmentarza Batowice wykonano  inwentaryzację istniejącej infrastruktury celem określenia koniecznego  zakresu modernizacji. Przygotowywane są postępowania na wyłonienie  wykonawców w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

inf./fot. kraków.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje