poniedziałek, 10 sierpnia 2020 15:15

Kraków. Nowe plany Wesołej i Mistrzejowic również online

Autor Marzena Gitler
Kraków. Nowe plany Wesołej i Mistrzejowic również online

Gotowe są już propozycje miejskich planistów dla dwóch kolejnych obszarów miasta: „Wesoła – zachód” i „Mistrzejowice – północ”. Dokumenty można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz – po wcześniejszym umówieniu wizyty – w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK.

Procedura sporządzenia planu „Wesoła – zachód” rozpoczęła się w kwietniu 2019 r. Plan ten wraz z aktualnie sporządzanym planem miejscowym dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”, ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego. Obejmuje obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych i urbanistycznych, mający priorytetowe znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Celem planu jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, w tym ochrona przestrzeni znajdującej się w strefie buforowej UNESCO, ochrona sylwety miasta oraz ochrona powiązań widokowych. Włożenie dokumentu do publicznego wglądu trwa do 7 września, a dyskusję publiczną zaplanowano na czwartek, 13 sierpnia. Początek potkania w Sali Obrad Rady Miasta o godz. 16.00. Plan dostępny jest także tutaj.

Efektem trwających od czerwca 2018 r. prac jest z kolei projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – północ”, obejmujący obszar blisko 100 ha. Plan ma na celu wydzielenie terenów przestrzeni publicznych – służących wszystkim mieszkańcom – w tym terenów infrastruktury społecznej, terenów zieleni, sportu i rekreacji, a także wprowadzenie harmonijnych zasad zabudowy pomiędzy terenami o odmiennych kierunkach zagospodarowania, z wykluczeniem zabudowy, która powstaje skutkiem zmniejszenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej określonego w Studium. Dokument określi też zasady polityki parkingowej i wytyczy rezerwę terenową pod korytarze transportowe na potrzeby budowy dróg publicznych: przedłużenia ul. Powstańców oraz realizacji nowego odcinka drogi łączącej ul. Piasta Kołodzieja z ul. Powstańców. Projekt planu można obejrzeć tutaj, a także do 7 września w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi zostanie przeprowadzona 31 sierpnia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa o godz. 16.00.

Uwagi do projektów planów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze),
  • wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

inf. krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje