czwartek, 10 grudnia 2020 09:46

Kraków. Przerwa w budowie drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków. GDDKiA zerwała umowę z wykonawcą

Autor Marzena Gitler
Kraków. Przerwa w budowie  drogi ekspresowej S7  Widoma - Kraków. GDDKiA zerwała umowę z wykonawcą

GDDKiA odstępuje od umowy z włoską firmą Webuild  (poprzednia nazwa Salini) z dniem 7 grudnia 2020 r.  To efekt braku  należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do  poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac na  tym odcinku drogi ekspresowej S7.

20 lipca 2020 r.  Wojewoda Małopolski wydał decyzję  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i tydzień później  GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy odcinka drogi ekspresowej S7  Widoma - Kraków. Przez następne ponad dwa miesiące  prowadzono wyłącznie roboty przygotowawcze i to w niezadawalającym  zakresie. W związku z tym, 5 października 2020 r., inżynier kontraktu  wezwał wykonawcę, firmę Webuild (dawniej Salini), do poprawy. Nadzór  inwestycji stwierdził, że wykonawca nie wykonuje lub  nienależycie wykonuje zadania objęte umową. 8 października 2020 r.  GDDKiA wezwała wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków i  usunięcia, w ciągu 30 dni od doręczenia pisma, wszystkich zaistniałych  nieprawidłowości. Podkreśliliśmy, że dalsza zwłoka w realizacji  robót spowoduje niedotrzymanie terminu na ukończenie prac, określonego w  umowie.

Mała mobilizacja wykonawcy

Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r.  wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację  robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok.  90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod  drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy.  Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej.  Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej  liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Dalsze  kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie  inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej  rozwiązaniu.

Przetarg z odwołaniami

W ramach przetargu na projekt i budowę drogi  ekspresowej S7 Widoma - Kraków było kilka odwołań do Krajowej Izby  Odwoławczej (KIO). Najpierw, po wyborze najkorzystniejszej oferty, za  którą uznano ofertę firmy Salini Impregilo, od decyzji  GDDKiA odwoływała się włoska firma Impresa Pizzarotti. KIO uwzględniła  to odwołanie i w wyroku z 19 kwietnia 2018 r. nakazała ponowne badanie  oferty firmy Impresa Pizzarotti pod kątem rażąco niskiej ceny. Firma  Impresa Pizzarotti nie złożyła wyjaśnień w terminie,  w związku z tym jej oferta została odrzucona. W trakcie badania ofert  pojawiły się nowe okoliczności dotyczące firmy Salini. Generalny  Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 17 maja 2018 r. odstąpił od umowy z  konsorcjum Salini na projekt i budowę drogi ekspresowej  S8 na odcinku węzeł Marki - węzeł Kobyłka, z winy wykonawcy. Przepisy  prawa przewidują możliwość wykluczenia takiego wykonawcy z innego  przetargu. 26 czerwca 2018 r. jako najkorzystniejszą wskazano ofertę  złożoną przez firmę POLAQUA. Salini Impregilo odwołało  się od tego wyboru do KIO. 9 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  wydała wyrok, w którym orzekła, że uwzględnia odwołanie i nakazuje  unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie  wykluczenia z przetargu firmy Salini oraz dokonanie ponownego  badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty tej firmy. 26 września  2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 węzeł  Widoma (bez węzła) - Kraków o długości ok. 18,3 km z firmą Salini  Impregilo. Koszt zadania wynosił 1 072 497 254,94  zł. Firma miała wykonać projekt i roboty w ciągu 34 miesięcy od daty  zawarcia umowy, przy czym do czasu realizacji robót nie wliczało się  okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). 14 lipca 2020 r.  wysłano do GDDKiA informację, że firma Salini zmieniła się w firmę Webuild.

Co dalej?

Po zinwentaryzowaniu wykonanych robót rozpocznie  się przygotowanie dokumentacji przetargowej, by wyłonić nowego  wykonawcę, który wybuduje odcinek S7 od węzła Widoma (bez węzła,  powstaje w ramach budowy odcinka Szczepanowice – Widoma) do  włączenia do węzła Kraków Nowa Huta.

inf. i foto: GDDKiA

Kraków

Kraków - najnowsze informacje