wtorek, 11 lipca 2023 07:52

Kto nabędzie działki od Urzędu Gminy i Miasta Miechów?

Autor Mirosław Haładyj
Kto nabędzie działki od Urzędu Gminy i Miasta Miechów?

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 256/2, 100/2, 65, 126, 149, 256/1, 258/2, 258/1 i 259, położonych w Widnicy oraz działki nr 202 położonej w Pstroszycach Pierwszych.

Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 252 Urzędu Gminy i Miasta Miechów. Właścicielem w/w nieruchomości jest Gmina Miechów.

Działka 256/2 o powierzchni 0.1316 ha, zabudowana wolnostojącym budynkiem gospodarczym znajdującym się w złym stanie technicznym. Położona w centralnej części miejscowości z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Możliwość dostępu do istniejących sieci uzbrojenia technicznego. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dopuszczająca zabudowę budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym.

Działka 100/2 o powierzchni 0.2900 ha, niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta, położona
w północnej części miejscowości z dostępem do drogi utwardzonej. Najbliższe otoczenie stanowią
tereny użytkowane rolniczo oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. Zgodnie ze studium
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miechów działka w części północnej położona w terenie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, w pozostałej części w terenie rolnym oraz
terenie zieleni.

Działki 65 o powierzchni 0.7500 ha, 126 o powierzchni 0.2300 ha, 149 o powierzchni 0.0200 ha, 256/1 o powierzchni 1.7284 ha, 258/1 o powierzchni 0.0400 ha, 258/2 o powierzchni 0.1200 ha i 259 o powierzchni 0.8900 ha, zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Miechów
położone w terenie rolnym.

Działki 65 i 126 o kształcie silnie wydłużonego prostokąta, oraz działka 149 w kształcie trapezu, położone w północnej części miejscowości z dostępem do drogi gruntowej. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo.
Działka 256/1 o kształcie silnie wydłużonym, położona w centralno – północnej części miejscowości z dostępem do drogi gruntowej. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo, od strony południowej zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
Działki 258/1 i 258/2 o kształcie trapezów oraz działka 259 o kształcie silnie wydłużonym, położone w terenie silnie pofałdowanym, w południowej części miejscowości, z dostępem do drogi gruntowej. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo.
Działka 202 o powierzchni 0.0800 ha, położona w Pstroszycach Pierwszych o kształcie prostokąta z dostępem do drogi utwardzonej. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Miechów działka położona w terenie rolnym.

Cena wywoławcza działek położonych w Widnicy:
działki 256/2 o powierzchni 0.1316 ha, wynosi 60000.00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł), do ceny
osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

 • działki 100/2 o powierzchni 0.2900 ha, wynosi 25000.00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł), do
  ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,
 • działki 65 o powierzchni 0.7500 ha, wynosi 35000.00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł),
 • działki 126 o powierzchni 0.2300 ha, wynosi 15000.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł),
 • działki 149 o powierzchni 0.0200 ha, wynosi 1000.00 zł (słownie: jeden tysiąc zł),
 • działki 256/1 o powierzchni 1.7284 ha, wynosi 100000.00 zł (słownie: sto tysięcy zł),
 • działki 258/2 o powierzchni 0.1200 ha, wynosi 6000.00 zł (słownie: sześć tysięcy zł),
 • działki 259 o powierzchni 0.8900 ha wraz z działką 258/1 o powierzchni 0.0400 ha, wynosi 37000.00
  zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy zł),
 • oraz działki położonej w Pstroszycach Pierwszych nr 202 o powierzchni 0.0800 ha, wynosi 5000.00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić na konto Gminy Miechów Nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 Krakowski Bank Spółdzielczy O/Miechów, do dnia 4 sierpnia 2023 roku (liczy się data uznania na rachunku bankowym Gminy Miechów) wadium w wysokości:

 • dla działki 256/2 o powierzchni 0.1316 ha, w wysokości 6000.00 zł (słownie: sześć tysięcy zł),
 • dla działki 100/2 o powierzchni 0.2900 ha, w wysokości 2500.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł),
 • dla działki 65 o powierzchni 0.7500 ha, w wysokości 3500.00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł),
 • dla działki 126 o powierzchni 0.2300 ha, w wysokości 1500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł),
 • dla działki 149 o powierzchni 0.0200 ha, w wysokości 100.00 zł (słownie: sto zł),
 • dla działki 256/1 o powierzchni 1.7284 ha, w wysokości 10000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł),
 • dla działki 258/2 o powierzchni 0.1200 ha, w wysokości 600.00 zł (słownie: sześćset zł),
 • dla działki 259 o powierzchni 0.8900 ha wraz z działką 258/1 o powierzchni 0.0400 ha, w wysokości
  3700.00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset zł),
 • dla działki położonej w Pstroszycach Pierwszych nr 202 o powierzchni 0.0800 ha, w wysokości
  500.00 zł (słownie: pięćset zł).

Wpłata jednego wadium upoważnia do licytacji tylko jednej działki. Osoby zainteresowane zakupem większej ilości działek winne wpłacić wadium dla każdej licytowanej działki wymienionej powyżej.

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której dotyczy wpłata. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem
nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z warunkami przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnik ustalony, jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Miechów. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Z uwagi na fakt, że działki 65, 126, 149, 256/1, 258/2, 258/1 i 259, położone w Widnicy oraz działka nr 202 położona w Pstroszycach Pierwszych. to nieruchomości rolne, przy sprzedaży tych działek będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.) Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełniają warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nabycia nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta Miechów pokój nr 113 tel. 41 388 25 90, oraz na stronie internetowej www.miechow.eu.

Inf. i foto: UMG Miechów

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka