czwartek, 15 października 2020 06:11

Łącznik Brzeski coraz bliżej. Ogłoszono przetarg na nadzór

Autor Mirosław Haładyj
Łącznik Brzeski coraz bliżej. Ogłoszono przetarg na nadzór

Ogłoszony  został przetarg na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją  robót dla zadania: „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzesko –  Nowy Sącz odc. I – II etap »Łącznika Brzeskiego«, nazywanego także zachodnią obwodnicą Brzeska.

Pod  koniec listopada GDDKiA przewiduje wybranie oferty w przetargu na projekt  i budowę DK75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I – II etap »Łącznika  Brzeskiego« zachodniej obwodnicy miasta.

II część Łącznika Brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do  programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko –  Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek czyli II część  Łącznika Brzeskiego powstanie jako droga dwujezdniowa  ruchu przyspieszonego (klasy GP). Początkowo odcinek ten planowany był  jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu  przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego  wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający,  stąd decyzja o zmianie.

Trasa  rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I  etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie  miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej  drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II  etapu Łącznika Brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu  tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie  spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. Na realizację tego odcinka przeznaczone zostało maksymalnie 39 miesięcy, z opcją skrócenia tego czasu do 36 miesięcy. Będzie to także pierwszy odcinek nowej dwujezdniowej drogi DK75 Brzesko – Nowy Sącz.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
—  pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji  projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikację wyników  dokonania kontrolnych obliczeń w celu  znalezienia ewentualnych błędów,
—  zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad  realizacją robót aż do daty wystawienia ostatecznego świadectwa  płatności,
—  prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z  realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
—  świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót  budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania  usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych  w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego kontraktu,
— wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu,
—  sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie  zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania projektu wynikłymi w trakcie  realizacji kontraktu

Termin składania ofert upływa 16 listopada.

Fot. i inf.: GDDKiA

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje