piątek, 28 sierpnia 2020 06:52

MOPS przyjmuje wnioski o stypendia szkolne. Sprawdź szczegóły

Autor Mirosław Haładyj
MOPS przyjmuje wnioski o stypendia szkolne. Sprawdź szczegóły

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej będzie przyjmował wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne w godzinach urzędowania Ośrodka tj. pon.-śr. od 7:30-15:30, czw. od 9:00-17:00, pt. 7:30-15:30 – pokój Nr 50 – piętro II w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.

Pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 528 zł.

Termin składania wniosków:

  • od dnia 01 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • od dnia 03 lutego 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r.- w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
  • od dnia 01 października 2020 r. do dnia 15 października 2020 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych oraz studentom,
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sucha Beskidzka.

Stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków/ faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wnioski do pobrania tutaj.

Inf.: UM Sucha Beskidzka

Fot.: Photo by Kimberly Farmer on Unsplash

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje