czwartek, 1 października 2020 14:17

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu przychodni. Pretekstem koronawirus

Autor Marzena Gitler
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu przychodni. Pretekstem koronawirus

Rzecznik Praw Pacjenta sprawdza funkcjonowanie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ich dostępność dla pacjentów. W wiekszości tych, które skontrolował są duże problemy z dostaniem się o lekarza a nawet z rejestracją.

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec zdecydował o weryfikacji licznych sygnałów, jakie wpływają od pacjentów. Wiele z nich  dotyczy problemów, związanych z funkcjonowaniem przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Są już pierwsze efekty wspólnych działań Rzecznika Praw Pacjenta  i NFZ,  dotyczących weryfikacji dostępności do świadczeń zdrowotnych w placówkach ochrony zdrowia. Po tygodniu od rozpoczęcia czynności sprawdzających Rzecznik stwierdził nieprawidłowości w części przychodni POZ w województwie mazowieckim.

W ostatnich miesiącach Rzecznik Praw Pacjenta odnotował  znaczący wzrost zgłoszeń, dotyczącychbraku dostępu do świadczeń zdrowotnych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rzecznik  Praw Pacjenta weryfikuje sygnały napływające od pacjentów.

W  ostatnim tygodniu pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta dokonali  weryfikacji 24 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie  grodziskim województwa  mazowieckiego. Celem weryfikacji było sprawdzenie, czy na terenie  powiatu występują problemy z:

  • zarejestrowaniem się do lekarza za pośrednictwem telefonu;
  • zarejestrowaniem się do lekarza osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej;
  • uzyskaniem wizyty osobistej;
  • dostępnością do leków – wizyty recepturowe;
  • wizytami domowymi.

Działania  prowadzone przez Rzecznika wykazały, że w 79% sprawdzanych placówek nie można zarejestrować się osobiście do lekarza (brak  możliwości wejścia do przychodni), do 12% placówek nie można się  dodzwonić a z 8% kontakt jest utrudniony. W 13% placówek, pomimo kontaktu telefonicznego, nie  było możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego, zarówno w dniu  zgłoszenia jak i kolejnych dniach.

W przychodniach, w których wystąpiły nieprawidłowości Rzecznik skieruje wystąpienie o podjęcie działań naprawczych. W przypadku braku ich realizacji zostaną podjęte stosowne kroki, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Narodowego Funduszu Zdrowia – przychodnie podstawowej opieki  zdrowotnej powinny zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej  opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w  godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

Polska

Polska - najnowsze informacje