poniedziałek, 16 maja 2022 05:21

OBWIESZCZENIE o Konsultacjach społecznych Projektu Szczegółowego Planu Zarządzania Środowiskiem budowy wieży radarowej w Brzuchani.

Autor Artykuł zewnętrzny
OBWIESZCZENIE o
Konsultacjach społecznych Projektu Szczegółowego Planu Zarządzania Środowiskiem budowy wieży radarowej w Brzuchani.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB w Warszawie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP POPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 4A.3.1/g.2 Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD – budowa stacji radaru w Brzuchani (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 4 Projektu OPDOW – Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania, Podkomponentu 4A – Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagrożeń powodziowych i związanych z klęską suszy.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A)     zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. włącznie (11 dni roboczych)
poprzez strony internetowe:

·       Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, pod adresem: https://www.imgw.pl/,

·       Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem: https://odrapcu.pl/,

·       Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, pod adresem: https://www.miechow.eu/.

B)     składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

·       w formie pisemnej na adres IMGW – PIB w Warszawie, ul Podleśna 61, 01-673 Warszawa

·       w formie elektronicznej na adres rafal.lewandowski@imgw.pl ,

·       telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu (22) 56-94-460 w godzinach 9:00-14:00, w dniach od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest IMGW-PIB w Warszawie – adres e-mail: rafal.lewandowski@imgw.pl .

W 11. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 30 maja2022 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://www.imgw.pl/index.php/badania-nauka/projekty-naukowe-i-badawcze-imgw-pib , gdzie we wpisie poświęconym konsultacjom społecznym projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 4A.3.1/g.2 zamieszczony będzie link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link zostanie umieszczony na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie w wersji elektronicznej na stronach: https://glos24.pl/informacje/miechow, wywieszenie na tablicy ogłoszeń IMGW-PIB, Urzędu Gminy i Miasta Miechów, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Miechów - najnowsze informacje