czwartek, 19 października 2017 09:26

Pismo informacyjne dot. uchylenia decyzji na budowę nadajnika przy ul. Sikorskiego w Myślenicach

Autor Szczerba Grzegorz
Pismo informacyjne dot. uchylenia decyzji na budowę nadajnika przy ul. Sikorskiego w Myślenicach

"Szanowny Panie Pośle,

W nawiązaniu do pisma z 20 września 2016 r. znak: WI-III. 1430.02.2016,
dotyczącego interwencji Pana Posła zawartej w wystąpieniu z 5 września 2016 w sprawie
decyzji Starosty Myślenickiego nr 632/2016 z 18 lipca 2016 r., znak: AB.6740.409.2016, o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia
inwestycyjnego pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 z o. o. o oznaczeniu
MSL2501 A wraz z instalacją elektryczną (...) zlokalizowanej na budynku mieszkalnym przy
ul. Sikorskiego 39 w Myślenicach na działce nr 798, obręb 2 (do której zastrzeżenia zgłosili
mieszkańcy ul. Sikorskiego w Myślenicach), uprzejmie informuję, że zakończone zostało
postępowanie odwoławcze prowadzone w sprawie ww. decyzji, o wynikach którego
pozwalam sobie poinformować Pana Posła niniejszym pismem.
Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego od ww. decyzji Starosty
Myślenickiego, uchyliłem ia decyzją z 9 września 2017 r. znak: WI-I.7840.8.13.2016.BS i
umorzyłem postępowanie organu I instancji w przedmiocie pozwolenia na budowę. O takim
rozstrzygnięciu przesądziły następujące względy:
W toku postępowania odwoławczego Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice pismem z
8.08.2017 r., poinformował o wydaniu decyzji z 21.07.2017 r., znak: GPI-1.6733.2.2015,
którą uchylił własną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki z o. o. P4 o oznaczeniu MSL.2501 A
na powierzchni istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 798 położonej w
Myślenicach obr. 2 przy ul. Władysława Sikorskiego. Nadmieniam, że na podstawie tej
decyzji Starosta Myślenicki 18 lipca 2016 r. orzekł o udzieleniu pozwolenia na budowę
przedmiotowej inwestycji.
Dodatkowo, pismem z 28 sierpnia 2017 r. pełnomocnik inwestora poinformował, że
inwestor odstąpił od realizacji inwestycji objętej skarżoną decyzją o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z art. 105 ust. 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się
bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o
umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. Wobec wskazanych wyżej
okoliczności, przepis ten znalazł zastosowanie.

Mam nadzieję, że mieszkańcy ul. Władysława Sikorskiego w Myślenicach, którzy
prosili Pana Posła o interwencję w przedmiotowej sprawie, są usatysfakcjonowani sposobem
jej zakończenia."

Myślenice - najnowsze informacje