wtorek, 14 maja 2019 08:33

Powiat limanowski: Stawiają na turystykę

Autor Marzena Gitler
Powiat limanowski: Stawiają na turystykę

Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025. Z opracowanego projektu wynika, że priorytetem będzie rozwój turystyki. Jakie cele stawiają sobie samorządowcy?

Prace nad nową strategią na lata 2019-2025 rozpoczęły się na jesieni ubiegłego roku. W tym czasie przeprowadzono analizy statystyczne i strategiczne, badanie ankietowe wśród mieszkańców oraz cykl spotkań warsztatowo-konsultacyjnych z udziałem środowisk lokalnych, moderowanych przez ekspertów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Ostatecznie na początku maja powstał projekt dokumentu, stanowiący efekt wspólnych prac władz samorządowych powiatu, przedstawicieli instytucji publicznych, reprezentantów lokalnego biznesu, mieszkańców, a także przedstawicieli środowiska pozarządowego i inicjatyw społecznych, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.

W określonych w projekcie dokumentu obszarach strategicznych i celach rozwoju priorytetowe miejsce zajmuje intensyfikacja rozwoju turystyki i rekreacji na terenie powiatu. „Walory przyrodnicze i krajoznawcze oraz położenie geograficzne powiatu limanowskiego są czynnikami predestynującymi rekreację i turystykę do odgrywania dużo bardziej znaczącej roli, jako istotnego elementu gospodarki powiatu, niż ma to miejsce w chwili obecnej. Liczne atrakcje turystyczne, zarówno te o charakterze przyrodniczym (Beskid Wyspowy, Gorce), jak i zabytki kultury materialnej (w tym architektury) stanowią wciąż niewykorzystany w pełni potencjał” – czytamy w projekcie Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025. „Mimo obserwowanego, stałego wzrostu ruchu turystycznego, przejawiającego się m.in. w rosnącej liczbie miejsc noclegowych, stopnia ich wykorzystania czy wzroście popularności takich akcji o charakterze turystyczno-rekreacyjnym jak „Odkryj Beskid Wyspowy”, w dalszym ciągu wskaźniki określające jego wielkość są niższe niż średnie wartości dla całego kraju czy Małopolski. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna, ale również nieadekwatne do potrzeb działania promujące powiat. W tym świetle poprawa i rozwój oferty turystycznej na terenie powiatu jawią się jako działania priorytetowe ” – dodają autorzy opracowania.

Jakie cele są zdaniem ekspertów i samorządowców najważniejsze? Przede wszystkim inwestycje w bazę wypoczynkową i sportowo-rekreacyjną. W powiecie limanowskim potrzebne są atrakcyjne i funkcjonalne przestrzenie publiczne, miejsca rekreacji i wypoczynku, zagospodarowanie brzegów rzek i stworzenie kąpielisk, nowe schroniska turystyczne i punkty widokowe wraz z miejscami postojowymi. „W tym zakresie ogromnie ważna będzie współpraca samorządów oraz biznesu” – podkreślają twórcy strategii.

Turystyka nie rozwinie się również bez wykreowania nowych atrakcji oraz produktów turystycznych, wykorzystujących zasoby różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W dokumencie czytamy m.in. o potrzebie stworzenia takich atrakcji w zakresie turystyki aktywnej, kulturowej, kulinarnej, pielgrzymkowej i religijnej, rzemieślniczej, przyrodniczej. Powinny być one adresowane do konkretnych grup odbiorców np. do seniorów czy rodzin z dziećmi.
W dokumencie powraca jako pozytywny przykład Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej i rozwój infrastruktury turystycznej w rejonie góry Mogielica (szlaków, tras biegowych, nartorolkowych, stoków, ścieżek itp.). Jednak trzeba przypomnieć, że choć te obiekty funkcjonują, są niedostatecznie wykorzystane i nadal wymagają doinwestowania. Czy uda się pozyskać pieniądze na ich rozwój? Top zależy od specjalistów w odpowiednich komórkach urzędów miejskich i gminnych, ale współpraca w tej dziedzinie między samorządami i ujęcie inwestycji w strategii powiatu może ułatwić pozyskanie dotacji.

Samorządowcy w nowym dokumencie strategicznym wspominają też o potrzebie rozwoju komunikacji zwłaszcza kolejowej: „Ciekawym zadaniem będzie również opracowanie koncepcji produktu turystycznego, bazującego na pozostawionej starej linii kolejowej relacji Chabówka-Nowy Sącz, będącej najwyżej położonym odcinkiem linii kolejowej w Polsce. Projekt ten może stanowić ważną inwestycję, a następnie atrakcję w skali całego regionu”.

Pierwszym elementem realizacji wypracowanej strategii było zebranie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskieg, które odbyło się 6 maja z inicjatywy Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Na spotkaniu przyjęto najważniejszy dokument organizacji – statut Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz określono pełną nazwę Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia podjęto najważniejsze uchwały potrzebne do zarejestrowania organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, wybrano również władze LOT-u: Prezesem Zarządu została Agata Zięba reprezentująca Powiat Limanowski, Wiceprezesem Zarządu została Ewa Filipiak, a Skarbnikiem Elżbieta Młynarczyk. Dodatkowo w skład komisji rewizyjnej weszli: Janusz Pazdan reprezentujący Lokalną Grupę Działania Przyjazna Ziemia Limanowska oraz Paweł Tokarczyk reprezentujący Gorczańską Organizację Turystyczną. W spotkaniu założycielskim brali udział również Barbara Bielak – Piksa, Robert Surdziel oraz Czesław Abram.

Promocji regionu służy też tworzenie marki regionu przez Gminę Mszana Dolna. W efekcie prac zespołu kreatorów marki Gminy Mszana Dolna jest m.in. profesjonalnie przygotowana bogata oferta zajęć promujących szeroko pojętą kulturę zagórzańską.

Z projektem „Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025” można zapoznać się na stronie internetowej powiatu limanowskiego oraz osobiście w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Limanowej (ul. J. Marka 9, II piętro, pokój 203, tel. 18 3337923, e-mail: strategia@powiat.limanowski.pl), który współpracował z ekspertami przy jego opracowaniu.

Marzena Gitler, foto: Powiat Limanowski, i arch. Odkryj Beskid Wyspowy

Zobacz też:

Mieczysław Uryga: Chcemy wypracować markę Powiatu Limanowskiego [WYWIAD]

Powiat limanowski: Po co nam ta strategia? [WYWIAD] ...

„Odkryj Beskid Wyspowy” ma 10 lat! Jak to się wszystko zaczęło?

Gm. Mszana D.: Spotkania z kulturą zagórzańską

Limanowa - najnowsze informacje

Rozrywka