poniedziałek, 15 lipca 2019 13:29

Powstanie Rada Seniorów Gminy Proszowice. Burmistrz ogłosił nabór

Autor (red)
Powstanie Rada Seniorów Gminy Proszowice. Burmistrz ogłosił nabór

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ogłosił nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów na kadencję 2019-2023 oraz określa wzór formularza zgłoszeniowego.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym, współpracować będą z organami Gminy Proszowice w obszarach dotyczących osób starszych.

1. Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Proszowice.

2. W skład Rady wchodzą:

• przedstawiciele osób starszych zamieszkujących Gminę Proszowice posiadający poparcie co najmniej 10 osób, z zastrzeżeniem iż osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Proszowice może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu przedstawicielowi osób starszych kandydującemu do Rady Seniorów,

• przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Proszowice zrzeszających osoby starsze np.: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, związki emerytów, itp. wyznaczonych przez te organizacje,

3. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 15.07. – 25.07.2019 r do godz. 15.00 Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Zgłoszenia kandydatów na formularzu stanowiącym załączniki Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2019 z dnia 15.07.2019 r. należy składać osobiście do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice - Dziennik Podawczy parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Gminy Proszowice www.proszowice.pl oraz na stronie podmiotowej BIP www.bip.malopolska.pl/ugimproszowice, a także w Biurze Obsługi Interesanta – Dziennik Podawczy.

6. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez komisję powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice.

fot: By Krkpr - Praca własna, CC BY-SA 4.0

Proszowice - najnowsze informacje