czwartek, 27 lipca 2017 09:22

przetarg na nabycie PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM, WOLNOSTOJĄCYM

Autor Szczerba Grzegorz
przetarg na nabycie PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ  DOMEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM, WOLNOSTOJĄCYM

Syndyk masy upadłości

Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej

sygn. akt X GUp 384/15

ogłasza

przetarg na nabycie

PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
DOMEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM, WOLNOSTOJĄCYM
o pow. 300,00 m2, o pow. gruntu 2735 m2,
położonej we wsi Jankówka (woj. małopolskie),
dla której  Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą za nr KR1I/00012058/6

  1. Opis przedmiotu sprzedaży: budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, z garażem w obrysie budynku, niepodpiwniczony, położony przy drodze wojewódzkiej ok. 6 km od Wieliczki, otoczenie stanowią tereny o podobnym charakterze oraz las.
  1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.
  1. Cena wywoławcza: 450.000,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
  1. Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 13 lipca 2017 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
  1. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2017  r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
  1. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 25 sierpnia 2017 r. włącznie wadium w kwocie 45.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
  1. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 10.00 - 16.00, Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
  1. Termin otwarcia ofert: W dniu 29 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr A14 o godz. 11:35 syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.
  1. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.
Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje