środa, 24 marca 2021 12:49

S7 Lubień-Naprawa: Nowa firma przejęła plac budowy. Zobacz postępy prac

Autor Mirosław Haładyj
S7 Lubień-Naprawa: Nowa firma przejęła plac budowy. Zobacz postępy prac

Kontynuowana jest budowa prawej jezdni S7 Lubień-Naprawa. Prace postępują i aktualnie trwa piaskowanie zbrojenia oraz przygotowanie konstrukcji ściany muru oporowego w Lubniu do betonowania.

Nowy wykonawca firma STRABAG Infrastruktura Południe jeszcze przed zakończeniem sezonu zimowego (15 marca) przystąpiła do porządkowania terenu i wywozu zbędnego materiału ziemnego z budowy. Aktualnie trwa piaskowanie zbrojenia oraz przygotowanie konstrukcji ściany muru oporowego w Lubniu do betonowania.

W ramach robót melioracyjnych prowadzone są prace polegające na przełożeniu koryta potoku bez nazwy, na osiedlu Leśniakowa, a także umocnieniu jego brzegów narzutem kamiennym. W ramach robót przygotowawczych sprzątano plac budowy, ułożono folie na półce skarpy, częściowo udrożniono zatkany przepust, porządkowano teren MOP Lubień, z którego wywożony jest materiał ziemny z hałdy, wykonywano także badania kontrolne sondą.

Regulacja potoku

Nowa umowa

22 grudnia GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień-Naprawa z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Inwestycja kosztować będzie ponad 74,5 mln zł i ukończona zostanie w ciągu 8 miesięcy licząc od zakończenia okresu zimowego (15 marca). Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień-Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i wykonać urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Wiadukt spina już dwa brzegi

Kontynuowane są prace na budowie wiaduktu w Lubniu, prowadzone przez polską firmą TBM. Tutaj pracowano przez cały sezon zimowy, za wyjątkiem krótkiej przerwy świąteczno-noworocznej. Cała konstrukcja wiaduktu opiera się już na dwóch przyczółkach, czyli wiadukt spina już dwa brzegi doliny. Wykonane jest zbrojenie i deskowanie płyty górnej ostatniego 9 segmentu ustroju nośnego jezdni prawej. Pod koniec tego tygodnia, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne przewidziano betonowanie tej płyty.

1 września GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień-Naprawa z dotychczasowym jej wykonawcą, polską firmą TBM, która budowała ten wiadukt jako podwykonawca firmy IDS BUD, czyli poprzedniego wykonawcy S7 Lubień-Naprawa. W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł. Zakończenie robót zaplanowane jest w jesieni 2021 r.

Betonowanie płyty dolnej i środników Segmentu 9

GDDKiA odstąpiła od umowy

Lewą jezdnią S7 na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. Prawa jezdnia nie została ukończona. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań GDDKiA, skierowanych do wykonawcy, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.). Wykonawca nie posiadał odpowiedniego potencjału sprzętowego i kadrowego, a także środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, (czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunki Szczególne Kontraktu), konsorcjum zostało wezwane do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań, wśród których były: brak wymaganego postępu robót, narastające opóźnienia czy nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

Fot. i inf.: GDDKiA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje