czwartek, 22 października 2020 17:12

Siedmiu chętnych do kontynuowania budowy S7 na odcinku Lubień-Naprawa

Autor Mirosław Haładyj
Siedmiu chętnych do kontynuowania budowy S7 na odcinku Lubień-Naprawa

GDDKiA poinformowała, że w przetargu na kontynuację budowy S7 Lubień-Naprawa wpłynęło siedem ofert.

19 października poznano oferty w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa (jezdnia prawa). Wpłynęło ich siedem, z czego najniższą cenę zaproponowała firma Strabag Infrastruktura Południe, 74 533 170,01 zł, natomiast najwyższą UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, 91 187 467,98 zł. Komisja przetargowa rozpoczyna sprawdzanie złożonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.

Oferty złożyli:
1. Strabag Infrastruktura Południe - 74 533 170,01 zł
2. Mota-Engil Central Europe - 74 828 938,33 zł
3. Polbud-Pomorze i Wibra Recycling Technologies - 79 879 079,42 zł
4. Budimex - 81 583 535,94 zł
5. Intercor - 86 100 006,40 zł
6. Nowak-Mosty i P.H.U.B. Piotr Pawlica - 89 100 337,47 zł
7. UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe - 91 187 467,98 zł

Wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, którą GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 99 960 190,76 zł. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali także skrócenie terminu realizacji zadania o 4 tygodnie, co oznacza, że chcą zrealizować inwestycję w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. Trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i zrealizować urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Przyczyny ogłoszenia nowego przetargu

17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień-Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań GDDKiA skierowanych do wykonawcy nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.). Wykonawca nie posiadał odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, GDDiK wezwała wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań. Wśród uchybień zlazły się m.in.:
- brak wymaganego postępu robót,
- narastające opóźnienia,
- nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

Z przetargu wyłączono dokończenie estakady

1 września 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień-Naprawa z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu.

Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł. Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali pod podpory estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali. Zachowana jest ciągłość i nośność pali. Przystąpiono do prac przy zbrojeniach i betonowaniu kolejnych segmentów estakady. Wykonywana jest także mikroniwelacja terenu pod obiektem.

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje