piątek, 25 grudnia 2020 08:10

Szukają wykonawcy na dokończenie odc. S7 Widoma - Kraków

Autor Marzena Gitler
Szukają wykonawcy na dokończenie odc. S7 Widoma - Kraków

GDDKiA szuka kolejnego wykonawcy, który dokończy projektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).

Inwestor, którym jest GDDKiA wysłał do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenie o ogłoszeniu przetargu, który wyłoni nowego wykonawcę trasy na północy Krakowa. Jego zadaniem będzie m.in.:

  • kontynuacja projektowania  dwujezdniowej drogi ekspresowej, wraz z obiektami inżynierskimi i  infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku wprowadzenia innych rozwiązań  projektowych niż te, które zaproponował  poprzedni wykonawca, jego następca będzie zobowiązany do uzyskania  wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń,
  • budowa drogi ekspresowej o długości ok. 18,3 km,  czterech węzłów drogowych, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych i  technologicznych, murów oporowych, przejazdów awaryjnych oraz wjazdów  awaryjnych na drogę ekspresową.
  • przebudowa istniejących obiektów inżynierskich,  sieci dróg (zjazdów, ulic), infrastruktury tramwajowej i kolejowej,  sieci i urządzeń melioracyjnych.
  • budowa i przebudowa chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego, infrastruktury technicznej.

Przewidziana jest również budowę urządzeń ochrony  środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów  akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych  wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i  odprowadzającym  wody opadowe.

Kiedy zostanie wybudowana trasa Widoma (bez węzła) – Kraków

Wszystkie prace mają być wykonane w terminie nie  dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji  robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 16 grudnia do 15 marca). Do  czasu objętego projektowaniem okresy zimowe zostaną  wliczone. Minimalny termin realizacji, który mogą zaproponować  wykonawcy biorący udział w tym przetargu wynosi 28 miesięcy od daty  zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na użytkowanie.

Warto dodać, że poprzedni wykonawca tego odcinka S7 nie wywiązał się z umowy i 4 grudnia 2020 r GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską  firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego  wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz  powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7  Widoma – Kraków.

Przypominamy, że 20 lipca 2020 r. została wydana  zgoda na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Wojewodę  Małopolskiego i tydzień później GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy.  W związku z tym, że przez następne ponad dwa miesiące  prowadzono wyłącznie roboty przygotowawcze i to w niezadawalającym  zakresie 5 października 2020 r. inżynier kontraktu, z ramienia firmy  nadzorującej prace wezwał wykonawcę, firmę Webuild (dawniej Salini), do  poprawy. Nadzór stwierdził, że wykonawca nie wykonuje  lub nienależycie wykonuje zdania objęte umową. 8 października 2020 r.  Oddział GDDKiA w Krakowie wezwał wykonawcę do należytego wykonywania  obowiązków i usunięcia w ciągu 30 dni od doręczenia pisma, wszystkich  zaistniałych nieprawidłowości, podkreślając, że  dalsza zwłoka w realizacji robót spowoduje niedotrzymanie terminu na  ukończenie prac, określonego w umowie.

Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. na  odcinku od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta wykonawca nie przedstawił  harmonogramu, który zapewnił by realizację robót w terminie i prowadził  wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok.  90 % drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również  częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych  prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy  wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej ilości  pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Dalsze kontynuowanie prac w takim  tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w  umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami GDDKiA  niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i przygotowaniu  materiałów przetargowych wysłała ogłoszenie do Dziennika Urzędowego UE  23 grudnia 2020 r.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje