wtorek, 29 sierpnia 2023 06:01

To dzięki niemu wprowadzono dziennikarstwo na krakowskiej uczelni. Zmarł zasłużony profesor

Autor Mirosław Haładyj
To dzięki niemu wprowadzono dziennikarstwo na krakowskiej uczelni. Zmarł zasłużony profesor

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przekazał wiadomość o śmierci księdza profesora dr. hab. Jana Wala, wieloletniego pracownika naukowego naszej uczelni, wybitnego znawcy i wykładowcy teologii pastoralnej i socjologii religii.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 30 sierpnia br. wprowadzeniem ciała Zmarłego do kolegiaty św. Anny w Krakowie o godz. 10:30. Msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza rozpocznie się o godz. 11:00. Następnego dnia, w czwartek 31 sierpnia br., w sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy o godz. 12:00 nastąpi wprowadzenie ciała zmarłego księdza profesora. O godz. 13:30 zostanie odmówiona modlitwa różańcowa. Nabożeństwo pogrzebowe zostanie odprawione o godz. 14:00, po czym ciało księdza profesora zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.

Życie i działalność naukowa ks. prof. dr. hab. Jana Wala

Ks. prof. dr hab. Jan Wal urodził się w Przeczycy (woj. podkarpackie) 12 maja 1942 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 kwietnia 1966 roku z rąk ówczesnego arcybiskupa metropolity Karola Wojtyły. W latach 1966–1977 był wikariuszem w parafiach: św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie, Nowej Hucie-Bieńczycach, Najświętszego Salwatora w Krakowie i św. Szczepana w Krakowie.

W roku 1977 kardynał Wojtyła wyznaczył go do pracy w Kurii Metropolitalnej, na stanowisku dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Charytatywnego. Pełnił tę funkcje do połowy roku 1986, kiedy to kard. Franciszek Macharski skierował go na stypendium naukowe Uniwersytetu Louvain-la-Neuve w Belgii.

W roku 1968, podjął specjalistyczne studia licencjackie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1973 roku opublikował książkę Stowarzyszenia misyjne duchowieństwa i środowisk uniwersyteckich w Polsce, która stanowiła podstawę późniejszego licencjatu, obronionego w 1976 roku. Pracę doktorską Problem dialogu w nauce Vaticanum II, oraz w orzeczeniach Stolicy Apostolskiej z okresu concilium i postoncilium, sfinalizował pod kierunkiem ks. bp. prof. dr. hab. Tadeusza Pieronka w 1981 roku. Trzy lata później habilitował się na podstawie pracy Soborowa wizja duszpasterstwa charytatywnego. Studium pastoralno-kanoniczne.

Zajęcia dydaktyczne z teologii pastoralnej i socjologii religii w Papieskiej Akademii Teologicznej podjął w 1987 roku. Od 1987 pełnił funkcję kierownika katedry, najpierw Teologii Pastoralnej, a po podzieleniu tej katedry w 1998 roku – Teologii Pastoralnej Ogólnej. Przez dwie kadencje był opiekunem specjalizacji z Teologii Praktycznej. W 1989 roku został mianowany docentem, w 2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 2006 roku zaś profesora zwyczajnego.

To właśnie ksiądz profesor Jan Wal rozpoczął to, co dzisiaj jest bardzo ważnym kierunkiem kształcenia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, czyli dziennikarstwo. On właśnie przygotował propozycję organizacji zajęć na kierunku środków społecznego przekazu (1997), a także Podyplomowego Studium Dziennikarskiego.

Razem ze śp. ks. prof. Andrzejem Baczyńskim tworzyli fundamenty, a w rezultacie doprowadzili do powstania Wydziału, na którym dziennikarstwo z różnymi kierunkami i specjalnościami cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością wśród młodych ludzi wybierających kierunek kształcenia. Na tych korzeniach procedowane jest obecnie utworzenie nowego Wydziału Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Ks. prof. Jan Wal jest autorem wielu publikacji naukowych: książek, artykułów, recenzji, haseł encyklopedycznych i słownikowych. Jest także współautorem podręcznika, wielu pomocy duszpasterskich, wywiadów. Łącznie ten dorobek liczy ponad 120 pozycji. Swój talent ks. Jan Wal realizował także na gruncie literatury. Czytelnicy „Tygodnika Powszechnego” oraz „Źródła. Tygodnika Rodzin Katolickich” znają dobrze jego wiersze, tam bowiem ukazywały się najczęściej. Znany jest także zbiór jego rozważań z 1995 roku By nie żyć nadaremnie.

Był promotorem 11 rozpraw doktorskich, 24 prac licencjackich oraz 112 prac magisterskich. Wykonał także 31 recenzji doktorskich, 15 habilitacyjnych oraz 14 recenzji w przewodach do tytułu profesora nauk teologicznych. Uczestniczył czynnie w pracach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej (1972–1979) oraz drugiego Polskiego Synodu Plenarnego (1991–1999). Przez ponad 20 lat (od 1984 roku) pełnił funkcję członka, a później konsultora Komisji Charytatywnej Episkopatu. Swoim bogatym doświadczeniem charytatywnym wspierał także odradzającą się Caritas Polska.

W latach 1988–1990 i 1991–1996 przez kilka kadencji piastował stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego, a w okresie 1990–1991 kierował pracami Sekcji Wydawniczej Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W 1992 roku został wybrany na Przewodniczącego Sekcji Pastoralistów Polskich, pełniąc swe obowiązki przez dwie pięcioletnie kadencje do 2002 roku. Nawiązał w tym czasie bliską współpracę z pastoralistami słowackimi, czeskimi i austriackimi.

Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Wśród tych nagród jest list dziękczynny, wraz z medalem uniwersyteckim Universitas Jagellonica Cracoviensis, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Józefa A. Gierowskiego „Za udzieloną pracownikom Uniwersytetu i ich rodzinom pomoc charytatywną w latach 1981–1983”. Posiada odznaczenia międzynarodowej katolickiej instytucji pomocowej Malteser Hilfsdienst i ekumenicznego dzieła pomocy Lazarus Hilfswerk oraz złotą odznakę Towarzystwa Walki z Kalectwem. Wyróżniono go również Nagrodą Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Akademii. Został także uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP decyzją z dnia 4 grudnia 2006 roku Wśród wszystkich wyróżnień, jakie otrzymał ks. Wal, szczególny wymiar miało dla Niego nadanie Mu statusu kanonika gremialnego Kapituły Kolegiaty św. Anny w Krakowie.

Inf. i foto: UP

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka