czwartek, 18 lipca 2019 10:50

Zarząd Powiatu Gorlickiego z absolutorium i wotum zaufania

Autor Marzena Gitler
Zarząd Powiatu Gorlickiego z absolutorium i wotum zaufania

27 czerwca odbyła się IX sesja Rady Powiatu Gorlickiego. Głównym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorlickiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 r.

Przed głosowaniem rada zapoznała się z Raportem o stanie Powiatu za rok 2018, zawierającym pełen obraz realizacji zadań ustawowych, po czym jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Gorlickiego wotum zaufania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok przedłożyła Radzie Powiatu Starosta Gorlicki Maria Gubała. W 2018 roku dochody budżetu powiatu zostały wykonane w kwocie 116,6 mln zł, wydatki w kwocie 120,5 mln zł, przychody to 10,3 mln zł, rozchody 4,1 mln zł, deficyt wyniósł 3,7 mln zł.

W dochodach budżetu tradycyjnie największą pozycję, bo aż 70,3 mln zł zajmowały subwencje i dotacje z budżetu państwa. W dalszej kolejności były: dochody własne powiatu – 31,6 mln zł , środki na programy współfinansowane z UE – 8,8 mln zł , dotacje z JST, ARiMR, PFRON i FP – 5,1 mln zł, środki na programy współfinansowane z UE 8,8 mln zł oraz pomoc finansowa samorządów – 0,8 mln zł.

Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Rada Powiatu Gorlickiego rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe Powiatu Gorlickiego przedłożone przez Skarbnika Powiatu Krystynę Lewek oraz zapoznała się ze stanowiskiem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła przewodnicząca komisji Iwona Tumidajewicz.
Rada jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Gorlickiego absolutorium za rok 2018.

Dziękując Radzie za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium, starosta gorlicki dziękowała wszystkim służbom Powiatu za wkład pracy w realizację zadań oraz Skarbnikowi Powiatu i służbom finansowym za dyscyplinę w realizacji budżetu.

Inf. i foto: Powiat Gorlicki

Gorlice - najnowsze informacje