poniedziałek, 15 marca 2021 12:45

Co należy do odpadów niebezpiecznych? Jak z nimi postępować?

Autor Artykuł sponsorowany
Co należy do odpadów niebezpiecznych? Jak z nimi postępować?

Odpady niebezpieczne to wszystkie te odpady, które w przypadku przedostania się do środowiska stają się zagrożeniem dla ludzi i ekosystemu. Potencjalne szkody, jakie wynikają z właściwości tej frakcji odpadów, znajdują swoje odzwierciedlenie w restrykcyjnym charakterze przepisów określających zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Poniżej podpowiadamy, co to są odpady niebezpieczne i jak z nimi postępować, by uniknąć groźnych dla ludzi i środowiska zdarzeń.

Odpady niebezpieczne – przykłady substancji stanowiących potencjalne zagrożenie

Katalog odpadów niebezpiecznych ujęty w przepisach polskiego prawa obejmuje dość długą listę odpadów tego rodzaju, a wśród nich znajdują się m.in. substancje o właściwościach toksycznych, radioaktywnych, żrących, łatwopalnych, wybuchowych czy zakaźnych. Ustawa o odpadach wskazuje również aż 50 różnych substancji, które w określonym stężeniu czynią odpad odpadem niebezpiecznym i wymagającym zastosowania szczególnych procedur bezpieczeństwa. Jako odpady niebezpieczne klasyfikowane są m.in. rozpuszczalniki, farby, pigmenty, kleje, żywice, oleje, odpady azbestowe, środki biobójcze, odpady zawierające PCB, baterie i akumulatory, odpady medyczne i weterynaryjne, środki farmaceutyczne.

Jak klasyfikować i składować odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne powstają we wszystkich branżach przemysłu, a także stanowią część odpadów komunalnych. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się odpady niebezpieczne, wymagają one w pierwszej kolejności właściwego rozpoznania. Prawidłowa klasyfikacja odpadów niebezpiecznych umożliwia następnie zastosowanie najskuteczniejszych procedur w postępowaniu z odpadem, gwarantujących bezpieczne ich składowanie i zapobiegających rozprzestrzenieniu się groźnych substancji. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych wymaga użycia dostosowanych do właściwości odpadu certyfikowanych pojemników. Pojemniki na odpady niebezpieczne muszą być odpowiednio oznaczone oraz chronione przed wpływem czynników atmosferycznych. Oznaczaniu pojemników służą specjalne etykiety na odpady niebezpieczne, zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11 września 2020 roku. Również lokalizacja, w której znajdują się niebezpieczne odpady, musi być oznakowana tablicami z kodem odpadu.

Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych zlecana specjalistycznym podmiotom

Przepisy precyzują nie tylko to, jak składować odpady, ale także określają, w jaki sposób odpady niebezpieczne powinny być przewożone, a następnie utylizowane. Transport odpadów niebezpiecznych, który reguluje m.in. umowa ADR, może być prowadzony jedynie w oznaczonych i przystosowanych do tego pojazdach. Każdy etap gospodarowania groźnym odpadem musi być ponadto dokładnie udokumentowany. Transport, a następnie utylizacja odpadów niebezpiecznych mogą być prowadzone jedynie przez posiadające właściwe zezwolenia firmy specjalistyczne. Te najbardziej doświadczone, jak np. działająca na terenie całej Polski Stena Recycling, zajmują się zarządzaniem odpadami niebezpiecznymi w sposób kompleksowy, a więc nie tylko organizują odbiór odpadów niebezpiecznych, ich transport, utylizację i recykling, ale także pomagają przedsiębiorcom w inwentaryzacji odpadów niebezpiecznych, dostarczają właściwe pojemniki, doradzają, przygotowują dokumentację, a nawet szkolą kadry z zakresu bezpiecznego i wydajnego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

undefined

Ekologia - najnowsze informacje