czwartek, 14 luty 2019 16:43

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. UG Oświęcim przypomina

Napisane przez UG Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim przypomina o obowiązkach w zakresie utrzymania czystości i porządku, jakie na właścicieli nieruchomości nakłada ustawa.

1. Jeśli w rejonie Waszych posesji nie ma możliwości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość powinna zostać wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

2. Jeżeli Wasza nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnie ścieków (tzw. POŚ), prosimy o ich zgłoszenie do tut. Urzędu.

3. Jeśli Wasza nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy, to musi być on szczelny i systematycznie opróżniany przynajmniej raz na pół roku (zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/278/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6907 z późn.zm.). Na potwierdzenie tego, należy posiadać podpisaną umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowody uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

4. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz Uchwałą Nr XXVI/278/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6907 z późn. zm.), co musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

5. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Pamiętaj!

Zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku lub faktury VAT, w którym określona będzie ilość wywiezionych ścieków. Masz wtedy pewność, że nieczystości ciekłe trafią na oczyszczalnię, a Ty w razie kontroli unikniesz kar. Należy także pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Kto może wywozić ścieki? Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Oświęcim. Ponadto firmy mają obowiązek podpisania z Państwem umowy na odbiór nieczystości ciekłych i wystawienia Państwu rachunku bądź faktury Vat za odebrane nieczystości ciekłe.

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, pokój nr 26, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel.: 33/844 95 76. Osoba do kontaktu – Marta Ratcliffe.

 

Info: UG Oświęcim