piątek, 30 czerwca 2023 04:41

Jest nowy regulamin dla placu Matejki. Co trzeba wiedzieć?

Autor Mirosław Haładyj
Jest nowy regulamin dla placu Matejki. Co trzeba wiedzieć?

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa w środę (28 czerwca) radni uchwalili regulamin korzystania z placu Jana Matejki.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy: "Wprowadzenie regulaminu korzystania z placu Jana Matejki jest konieczne do zapewnienia prawidłowego sprawowania zarządu nad placem i wyeliminowania niekorzystnych zjawisk mających miejsce na przedmiotowym obszarze".

Zgodnie z przyjętym regulaminem korzystania z placu Jana Matejki, na tym obszarze będzie obowiązywał zakaz: zaśmiecania terenu, niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, niszczenia i uszkadzania urządzeń, obiektów małej architektury i budowli, wchodzenia na Grób Nieznanego Żołnierza oraz Pomnik Grunwaldzki (za wyjątkiem prowadzenia prac porządkowych i konserwatorskich), spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania z otwartym alkoholem, palenia ognisk oraz pozostawiania palących się przedmiotów (z wyjątkiem ustawienia zniczy przed Grobem Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości państwowych), powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody zarządzającego, z wyłączeniem sytuacji określonych odrębnymi przepisami prawa, używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych, wjazdu wszelkich pojazdów bez zezwolenia zarządzającego (z wyjątkiem służb miejskich w zakresie obsługi placu), korzystania z urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch (z wyłączeniem wózków inwalidzkich), prowadzenia psów bez smyczy i kagańca, handlu i usług bez zezwolenia zarządzającego, umieszczania bez zezwolenia zarządzającego tablic, napisów i ogłoszeń, organizowania wydarzeń / imprez bez zezwolenia zarządzającego.

Naruszenie postanowień regulaminu będzie podlegać karom lub sankcjom przewidzianym w tych przepisach, w szczególności w kodeksie wykroczeń, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Inf. i foto: Straż miejska

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka