środa, 13 stycznia 2021 08:52

Kraków. Miasto kontra mieszkańcy. Burzliwie na komisji w sprawie planów

Autor Marzena Gitler
Kraków. Miasto kontra mieszkańcy. Burzliwie na komisji w sprawie planów

Burzliwa i długa dyskusja podczas prezentacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska” oraz „Os. Widok” – tak wyglądało posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Miejscowy plan dla obszaru „Kobierzyńska” (druk nr 1634) obejmuje swoim zasięgiem 78 ha terenu.  W związku z licznymi uwagami mieszkańców, projekt planu był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Ponowne wyłożenie planu odbyło się od 12 października do 9 listopada 2020 r., a 11 stycznia został on zaprezentowany radnym z Komisji. Przybyli na posiedzenie Komisji mieszkańcy mówili między innymi o tym, że nie zgadzają się na drogę oznaczoną symbolem KDD20, która ma być łącznikiem ulicy Kobierzyńskiej z Drukarską, a jej rozmiar powodować będzie  przebieg w bezpośrednim sąsiedztwie balkonów zlokalizowanych tam bloków. – W tym miejscu miał się znajdować ciąg pieszo-rowerowy, zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego – wtórował mieszkańcom radny Łukasz Maślona. Mieszkańcy wskazywali na rekordowe zainteresowanie tym planem – złożono do niego ponad 400 uwag podczas drugiego wyłożenia. – Obywatelskie zaangażowanie trwa już kilka miesięcy i nie może zostać zaprzepaszczone – podnosili mieszkańcy. Złożenie poprawek do projektu tego planu zapowiedział m.in. radny Adam Migdał.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kobierzyńska'' (druk nr 1635).

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok” (druk nr 1631) obejmuje swoim zasięgiem 46,7 ha. W jego przypadku również ze względu na uwzględnione uwagi, odbyło się jego ponowne wyłożenie do publicznego wglądu. Jednym z założeń projektu planu jest ochrona istniejących już osiedli przed zabudową. Głos w sprawie tego projektu planu zajął m.in. Ryszard Śmiałek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki. Mówił on o działkach, które zakupione zostały przez spółdzielnię od Miasta za ponad 600 tys. zł, a w projekcie planu przeznaczone są na zieleń urządzoną. – Na tych działkach miały powstać bloki, które miały zaspokoić potrzeby mieszkaniowe członków naszej spółdzielni – mówił prezes Śmiałek. Z kolei przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” podnosili argumenty za pozostawieniem tego terenu pod zieleń urządzoną dla poprawy jakości życia i dostępności do terenów zielonych mieszkańców.

Radni wydali pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Os. Widok'' (druk nr 1632).

Pozytywną opinię Komisji otrzymał również projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego" (druk nr 1597). Radni zaopiniowali także dwie koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasta Kołodzieja” oraz "Centrum Nowej Huty II - część D". Projekt mpzp obszaru "Piasta Kołodzieja” został zaopiniowany pozytywnie wraz z uwagami dotyczącymi m.in. stworzenia ciągu pieszo-rowerowego, możliwości budowy kładki pieszo-rowerowej oraz przebiegu drogi KDD.2. Projekt planu obszaru "Centrum Nowej Huty II - część D" również uzyskał opinię pozytywną z uwagą dotyczącą lokalizacji zielonych dachów.

inf. i foto: RMK/ krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje