wtorek, 19 stycznia 2021 12:46

Kraków. Trwają konsultacje jak ma wyglądać plan „Bronowice – rejon koncentracji usług”? Jak w nich wziąć udział?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Trwają konsultacje jak ma wyglądać plan „Bronowice – rejon koncentracji usług”? Jak w nich wziąć udział?

Trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice – rejon koncentracji usług”. Już dziś o proponowanych zmianach w dokumencie będzie można podyskutować z miejskimi planistami.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bronowice – rejon koncentracji usług” obejmuje ponad 60-hektarowy obszar, na którym zlokalizowane są obiekty komercyjno-handlowe, tworzące centrum usługowe. Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju, zgodnie z polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego wskazaną w dokumencie zmiany studium. Prace nad dokumentem rozpoczęły się pod koniec 2015 r.

Projekt planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją będzie udostępniony do publicznego wglądu do 22 stycznia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8.00-15.00 wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub pod numerami telefonów: 12 616 85 26, 12 616 85 42. Z projektem można zapoznać się także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się dziś, 19 stycznia w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania w sali Obrad o godz. 15:30. W wydarzeniu można wziąć także udział zdalnie, klikając w link do dyskusji.

Uwagi do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej (w tym poczty elektronicznej: uwagi-bp@um.krakow.pl za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK
  • wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
  • przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

inf. krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje