piątek, 21 lutego 2020 16:10

Krakowscy Radni o systemie gospodarowania odpadami i nie tylko

Autor Katarzyna Domagała
Krakowscy Radni o systemie gospodarowania odpadami i nie tylko

Interpelacje międzysesyjne dot. m.in. zmian w gospodarowaniu odpadami i nowych inwestycji w Krakowie złożyli radni: Łukasz Gibała, Jakub Kosek i Łukasz Wantuch. Wspólną interpelację do Prezydenta złożyli radni Małgorzata Kot i Michał Drewnicki.

Radny Łukasz Gibała złożył dwie interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Radny pyta w niej między innymi, czy brana jest pod uwagę rezygnacja z budowy Memoriału i parkingu? Takie są postulaty i oczekiwania osób biorących udział w trwających obecnie konsultacjach społecznych. W drugiej z interpelacji radny proponuje zmianę sposobu naliczania oraz wysokości opłaty za wywóz śmieci. Radny sugeruje, że proponowana przez urzędników stała ryczałtowa stawka od gospodarstwa domowego jest sposobem najgorszym i najmniej sprawiedliwym z punktu widzenia mieszkańców – choć najbardziej wygodnym administracyjnie. Radny pyta, czy zostały przeprowadzone analizy dotyczące alternatywnych do zaproponowanej metod naliczania opłat.

Radni Małgorzata Kot i Michał Drewnicki złożyli wspólną interpelację. Wnioskują w niej, aby przeprowadzić zewnętrzny audyt w sprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Audyt ten zdaniem radnych pomógłby wypracować najlepsze rozwiązanie, a w szczególności zoptymalizowanie kosztów działania systemu.

Radny Jakub Kosek interpeluje w sprawie słupów reklamowych na terenie Krakowa. Radny prosi m.in. o informacje, ile firm posiadało słupy reklamowe w latach 2015-2019 oraz ile firm posiada je obecnie. Radny chciałby również wiedzieć, jak wygląda stan rozliczenia każdej z firm za rok 2018 oraz 2019. Prosi też o wykaz legalnie stojących słupów reklamowych na terenie Krakowa.

Radny Łukasz Wantuch złożył trzy interpelacje. Wszystkie dotyczą systemu gospodarowania odpadami. W pierwszej z nich radny sugeruje, że system ten powinien być samobilansujący. Pyta, czy można stworzyć system dopłat, na wzór Lokalnego Programu Osłonowego przy wymianie pieców węglowych dla osób ubogich, który pokryje podwyżki opłat za wywóz śmieci? W drugiej sugeruje inny system pobierania opłat za wywóz śmieci, który opierałby się na dwóch elementach: części stałej uzależnionej od wielkości lokalu oraz części zmiennej, związanej ze zużyciem wody. Trzecia z interpelacji dotyczy propozycji dr Katarzyny Góralczyk, która zasugerowała, by osoby posiadające Kartę Krakowską płaciły niższą opłatę za wywóz śmieci. Radnemu bardzo podoba się ta propozycja i dopytuje, czy takie rozwiązanie jest prawnie możliwe.

Info, foto: krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje