czwartek, 21 maja 2020 07:22

Małopolska i Kraków nie zrealizują Centrum Muzyki

Autor Katarzyna Domagała
Małopolska i Kraków nie zrealizują Centrum Muzyki

Miasto Kraków wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zdecydowało o wycofaniu się z realizacji Centrum Muzyki. Władze samorządowe uznały, że nie mogą partycypować w finansowaniu tej inwestycji ze względu na nieprawidłowości związane z konkursem na zaprojektowanie i nadzór autorski. Niezależnie od tej decyzji, zgodnie z wcześniejszymi planami, Kraków zrealizuje w tym miejscu park Skrzatów.

UMK informuje, że powodem decyzji jest fakt, iż już po rozstrzygnięciu konkursu na projekt budowy Centrum Muzyki w Krakowie okazało się, że jego zwycięzca podlegał wykluczeniu z uwagi na fakt, iż nie spełniał warunków udziału w postępowaniu konkursowym w postaci realizacji obiektu o parametrach określonych warunkami konkursu. Informacje zostały ujawnione dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, a przed podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ze zwycięzcą konkursu, który za zwycięski projekt otrzymał nagrodę w kwocie 150 tys. zł brutto. Tym samym stwierdzono, że wykonawcy, który podlegał wykluczeniu bezpodstawnie wypłacono nagrodę, a także zaproszono do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (mimo że podlegał wykluczeniu).

Oznacza to, że inny byłby wynik konkursu (postępowania), co otworzyłoby drogę do udzielenia zamówienia innemu wykonawcy. Nastąpił również brak możliwości zawarcia umowy przez zamawiającego bez naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Istniałoby także wysokie prawdopodobieństwo postawienia zarzutów karnych przez Prokuraturę, UOKiK, RIO.

UMK przypomina, że wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2020 r., unieważniono zamówienie z wolnej ręki oraz wykluczono wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17. 5 lutego 2020 r. Urząd Marszałkowski unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 2 ustawy – z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W tej sytuacji niemożliwe stało się udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie 67 ust. 1 pkt 2 ustawy uczestnikowi, który podlegał wykluczeniu na etapie pierwotnej procedury konkursowej. 7 lutego zostało zgłoszone do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

W związku z tym zaistniały przesłanki formalno-prawne do odstąpienia przez Gminę Miejską Kraków od porozumienia zawartego 10 lipca 2018 r. z Województwem Małopolskim, dotyczącą wspólnej realizacji projektu „Budowa Centrum Muzyki w Krakowie”. Nie przekreśla to jednak idei realizacji parku na części nieruchomości, która przewidziana została w projektowanym Centrum Muzyki. Projekt z założenia zakładał część parkową.

Źródło: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje