wtorek, 12 marca 2024 07:25

"Jestem dumny, że lanckoroński zamek odzyskuje powoli swój dawny blask". Podsumowano prace konserwatorskie [FOTO]

Autor Mirosław Haładyj
"Jestem dumny, że lanckoroński zamek odzyskuje powoli swój dawny blask". Podsumowano prace konserwatorskie [FOTO]

– Po ponad 7 latach żmudnych starań w 2023 roku lanckoroński zamek przeszedł gruntowne prace konserwatorskie i budowlane. Jestem dumny, że zamek wpisany wraz z klasztorem kalwaryjskim i kompleksem dróżek na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO odzyskuje powoli swój dawny blask. Jednym z moich największych marzeń było ponowne zawieszenie biało – czerwonej flagi na wieży zamkowej. Zamek lanckoroński będzie tzw. trwałą ruiną – prace głównie koncentrowały się na zabezpieczeniu budowli przed niszczeniem. W weekend 6-7 kwietnia w godz. 10:00-16:00 będzie możliwość nieodpłatnego zwiedzania zamku. Dodatkowo o godz. 10:00, 12:00 i 14:00 będzie zorganizowane zwiedzanie z przewodnikiem. Serdecznie zapraszam – mówi Wójt Tadeusz Łopata. Na stronie internetowej gminy zamieszczono podsumowanie z przeprowadzonych prac konserwatorsko-budowlanych na zamku.

Zamek kazimierzowski zbudowano około połowy XIV wieku. Został wzniesiony na planie regularnego czworoboku. W przypadku warowni górskiej jest to bardzo rzadki narys. W narożnikach południowo-wschodnim i południowo-zachodnim ustawiono wieże połączone wysokim murem kurtynowym. Do kurtyny przylegał obszerny dziedziniec. Budynki gospodarcze i mieszkalne zlokalizowano po zachodniej i północnej stronie dziedzińca. Między wieżą południowo-wschodnią a budynkiem północnym znajdowała się sień bramna. Pozostałości jednej z tych bram przetrwały do dziś.  Budynek z sienią był zwykle piętrowy i wyodrębniony w bryle zamku. Pod koniec XV stulecia po północnej stronie zamku zbudowano tak zwany dansker, niezależny obiekt z wychodkami, później przekształcony na tzw. piatta forma. W okresie nowożytnym, na przełomie XVI i XVII wieku, po północnej stronie średniowiecznego zamku powstały dodatkowe umocnienia obronne – wieloboczna basteja północno-zachodnia o zaokrąglonych narożnikach oraz nietypowy bastion północno-wschodni z rozwartym kątem bastionowym. Te obronne obiekty połączono kurtynami z danskerem. W jednej z kurtyn wykonano „wyjście dla wycieczek”. Zapewne przez tę furtę konfederaci wyprowadzali kontratak na wojska rosyjskie.  W pierwszej połowie XVII wieku wzniesiono przedbramie – wysoki obiekt poprzedzający stary budynek bramny. W przedbramiu założono trzy niewielkie piwnice, a nad jedną z nich umieszczono zapadnię. Prawdopodobnie jeszcze przed rokiem 1660 powstał bastion północno-wschodni. Wtedy też przekształcono późnośredniowieczny dansker na piatta forma, czyli nowożytny bastion kurtynowy o czworobocznym narysie i spłaszczonym czole.

Badania towarzyszące pracom remontowym i konserwatorskim pozwoliły na zidentyfikowanie kilku innych elementów – wnęk ściennych i paleniskowych, starych tynków i posadzek ceramicznych. Historyczne cenną nawierzchnią jest bruk z rynsztokami na dziedzińcu i w sieni przejazdowej. W jednej ze ścian zachowało się stare przejście z kamiennymi częściami portalu i progiem. Natrafiono też na pozostałości średniowiecznego okna.

Dokonano szeregu odkryć

Przed rozpoczęciem prac w 2023 roku stan zachowania kamiennych ruin zamku w Lanckoronie był bardzo zły. Główną przyczyną zniszczeń były rozległe braki zaprawy spoinującej i fragmentów wątku, które umożliwiły przenikanie wody deszczowej do struktury murów. Zalegająca w strukturze i na powierzchni murów woda (w tym także śnieg) nie tylko, jako uniwersalny rozpuszczalnik, rozpuszcza zaprawę i kamień, wypłukuje spoiwo, a podczas mroźnej pogody zamarzając i zwiększając swoją objętość, rozsadza ścianki porów budulca. Istotnym problemem stała się także porastająca mury dzika roślinność, której system korzeni, przerastając strukturę ruin, rozkrusza zaprawę i kamień. Duża część murów była niewidoczna – znajdowała się pod wtórnymi nasypami ziemnymi przemieszanymi z gruzem, kamieniami pochodzącymi z rozpadających się ruin a także detalami architektonicznymi z historycznego wystroju zamku.  Obrys zamku jak i jego fortyfikacji był zupełnie nieczytelny. Wtórne nasypy ziemne stale zawilgacały zabytkowe mury.

Głównym celem prac było zahamowanie przyczyn postępującej destrukcji, zabezpieczenie ruin na przyszłość oraz uczytelnienie pierwotnego założenia architektonicznego zamku i części otaczających go fortyfikacji. Prace zostały przeprowadzone w myśl koncepcji trwałej ruiny – zabezpieczenie zabytku przed niszczeniem w połączeniu z optymalnym – minimalnym zakresem rekonstrukcji.

Prace rozpoczęto od usunięcia wtórnych nasypów ziemnych, dzikiej roślinności oraz sieci korzeni. Po uczytelnieniu obrysu zamku przystąpiono do zdjęcia luźnych kamieni, oczyszczania wątków z pozostałości gleby i rozkruszonej zaprawy, nawarstwień pochodzenia atmosferycznego oraz związanych z działalnością mikroorganizmów. W tym celu wykorzystano metodę strumieniowo-ścierną, parę wodną w połączeniu z narzędziami mechanicznymi oraz metody chemiczne. Wykonano dezynfekcję chemiczną murów, lokalne odsalanie wątków, wzmacnianie strukturalne i częściowo hydrofobizację lica. Równolegle, na koronach murów, wykonano poziomą mineralną izolację przeciwwilgociową. Wprowadzono lokalne przemurowania i nadmurowania – w niezbędnym zakresie, w celu zabezpieczenia lica wątków i wykonanej izolacji koron oraz uczytelnienia murów zamku i fortyfikacji, w miejscach, gdzie zachowały się jedynie poniżej poziomu użytkowego. W tym celu wykorzystano oryginalne bloki kamienne zdjęte uprzednio z murów jako luźne elementy, kamienie odnalezione w obrębie nasypów ziemnych, materiał pozyskany z lokalnego złoża jako analogiczny do oryginału oraz lokalnie cegły. Po przeanalizowaniu kolorystyki i struktury oryginalnej zaprawy spoinującej wykonano jej uzupełnienia w obrębie wątków nawiązując do historycznych rozwiązań – zbliżona kolorystyka, struktura, tekstura, wypełniacz.

Czytaj także:

Tadeusz Łopata: To będzie prawdziwa małopolska perełka dla turystów
Podpisano umowę na dofinansowanie rewitalizacji lanckorońskiego zamku. Obiekt przez wiele lat był tylko ruiną, teraz to się zmieni.

Podczas realizacji zadania odsłonięto szereg elementów, nierozpoznanych na etapie przystępowania do prac, a których konserwacja stała się niezbędna do wykonania ze względu na ich bezpieczeństwo i możliwość realizacji podstawowego zakresu prac: relikty tynków i pokrywających je monochromii/pobiał, luźne detale architektoniczne w obrębie wtórnych nasypów, detale architektoniczne – odnalezione w miejscu pierwotnej lokalizacji, wątki ścian i sklepień w obrębie odsłoniętej piwnicy, pozostałości historycznych posadzek, posadzka w obrębie wieży południowo-wschodniej, nawierzchnia dziedzińca, budynku bramnego oraz przedbramia, paleniska/fragmenty pieców, wątki kamienne w obrębie murów umocnień bastionowych odsłoniętych spod zagruzowań i zasypów. W obrębie ww. elementów przeprowadzono konserwację techniczną oraz estetyczną w ograniczonym zakresie.

Wykonywano kompletną rekonstrukcję drewnianego mostu. Dzięki równoległej konserwacji i uzupełnieniu ubytków nawierzchni dziedzińca i sieni przejazdowej oraz odtworzeniu wspomnianego mostu, powstała bezpieczna i historyczna komunikacja dla zwiedzających. Jednocześnie, poprzez rekonstrukcję fragmentów dziedzińca z zachowaniem pierwotnych poziomów i spadków, przywrócono historyczny system odwodnienia centralnego placu zamku.

Należy mieć świadomość, że obiekt, w szczególności poddany pracom w myśl trwałej ruiny, wymagać będzie stałej kontroli i dbania pod nadzorem konserwatora zabytków, aby nie dopuścić do nawrotu przyczyn destrukcji i ponownych zniszczeń w przyszłości.

Prace prowadzone były pod nadzorem:mgr Karoliny Pachuty – konserwatora zabytków, mgr inż. Stanisława Majchrzaka – inżyniera doświadczonego w pracach w obrębie obiektów zabytkowych, mgr Stanisława Cechosza – bdacz architektury, mgr Ewa Kubica-Kabacińska – archeologa. Przeprowadzono również szereg konsultacji i komisji konserwatorskich z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Na wykonane prace uzyskano dotacje: 6 096 659, 46 zł – dotacja celowa z budżetu państwa; 509 835,00 zł – dotacja z Programu Ochrony Zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. i inf.: UG Lanckorona

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka