środa, 3 lipca 2019 09:38

Pojałowice. Sprawdzali postęp prac na placu budowy [ZDJĘCIA]

Autor Mirosław Haładyj
Pojałowice. Sprawdzali postęp prac na placu budowy [ZDJĘCIA]

2 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie na placu budowy realizowanej inwestycji pn.: "Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej".

W obecności radnych Rady Miejskiej, sołtysów i dyrektor szkoły, burmistrz Dariusz Marczewski przedstawił informacje dotyczące pozyskanych funduszy na realizację powyższej inwestycji, cel projektu oraz zaplanowany okres realizacji przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczył również zastępca burmistrza Andrzej Banaśkiewicz, skarbnik Gminy Miechów - Dorota Maciaszek oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie włączeni w proces realizacji powyższej inwestycji.

Radni oraz osoby wizytujące plac budowy, zapoznani zostali z dotychczas wykonanym zakresem prac oraz dalszym zakresem robót który szczegółowo omówił przedstawiciel wykonawcy wraz z kierownikiem budowy. Była to pierwsza wspólna wizyta miechowskich radnych na placu budowy, którzy w tym dniu uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej wizytując również drogi gminne.

Przypomnijmy: samorząd Miechowa na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 11 Oś Priorytetowa Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych i dla całego projektu wynosi 3 898 660,25 zł (jest to dofinansowanie do robót budowlanych, wyposażenia sal, kosztów opracowania dokumentacji budowlanej i analizy finansowo – ekonomicznej projektu).

Umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Małopolskiego została podpisana 22.06.2018 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest firma KARTEL SA, z siedzibą w  Jędrzejowie (umowa podpisana 22.01.2019 roku). Nadzór inwestorski sprawuje firma PROGRES, z siedzibą w Kielcach. Zakończenie realizacji Projektu: 30.09.2020 r. Wartość robót budowlanych netto: 4 591 869,92 zł, natomiast brutto: 5 648 000,00 zł

Celem bezpośrednim projektu jest rozbudowa istniejącego obiektu szkolnego w celu uruchomienia przedszkola, przygotowanie obiektu do przyjęcia większej liczby uczniów oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Ponadto, celem projektu jest stworzenie dorosłym mieszkańcom obszaru rewitalizacji warunków do podejmowania aktywności fizycznej oraz rozwijania zainteresowań w oparciu o ogólnodostępną infrastrukturę publiczną, a tym samym wpływanie na systematyczną poprawę jakości życia na obszarach gminy Miechów. W efekcie prowadzonych działań powstanie nowy obiekt o łącznej powierzchni zabudowy  1 131,75m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 1 052,24 m2.

W poziomie parteru znajdzie się sala gimnastyczna o powierzchni ≈510 m2, 3 pomieszczenia dydaktyczne (szkoła, przedszkole), pokój nauczycielski, a także sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze i komunikacyjne. Maksymalna wysokości budynku wynosi 12 m.

Sala gimnastyczna zaprojektowana na planie prostokąta o wym. 18,3 x 27,90 m (z przeznaczeniem  do uprawiania dyscyplin sportu takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna i halowa).

W ramach prac budowlanych zaplanowano:

  • roboty budowlane (w tym roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcyjne, wykonanie poszycia dachowego, orynnowania, stolarkę okienną i drzwiową, prace wykończeniowe)
  • wykonanie sieci zewnętrznej (kanalizacja deszcz., sanitarna, wodociągowa) oraz instalacji wewnętrznej (c.o., kolektory słoneczne, sanitarne, wentylacji, elektryczne)
  • zagospodarowanie terenu (utwardzenie, zieleń)
  • zakup i montaż wyposażenia sal lekcyjnych, szatni, sanitariatów, pokoju nauczycielskiego oraz sali sportowej, która dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym uprawiających różne dyscypliny sportu na wózkach inwalidzkich.

Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się  na wózkach inwalidzkich oraz osób niewidomych i słabowidzących.

Ważnym elementem jest przygotowanie czytelnego systemu informacji w budynku, który zapewniał będzie bezpieczeństwo poruszania się i sprawną orientację w obiekcie, w tym osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Zatem system informacji w obiekcie będzie kompatybilny z zakresem i możliwościami osób o różnej percepcji i obejmować będzie:

- informacje wzrokowe – tablice informacyjne, piktogramy, oznaczenia graficzne w kontrastowej i czytelnej grafice, a także w języku łatwym do czytania i zrozumienia (biorąc pod uwagę potrzeby osób  głuchych, słabosłyszących oraz mających ograniczone możliwości poznawcze);

- informacje dźwiękowe – część tablic informujących o wynikach rozgrywek będzie miała moduł głosowy;

- informacje dotykowe – opisy w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych lub pismem wypukłym dla osób niedowidzących.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Fot. i inf.: UM Miechów

Miechów - najnowsze informacje