czwartek, 19 stycznia 2023 09:50

Politechnika Krakowska: architektura i urbanistyka z prestiżową kategorią A+

Autor Patryk Trzaska
Politechnika Krakowska: architektura i urbanistyka z prestiżową kategorią A+

Politechnika Krakowska otrzymała  ostateczne decyzje Ministerstwa  Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata  2017-2021. W wyniku odwołań,  złożonych przez uczelnię od lipcowych  decyzji, wyższe oceny otrzymały dyscypliny architektura i  urbanistyka (awans z kat. A do A+) oraz informatyka techniczna  i telekomunikacja (awans z kat. B+ do A). – Jesteśmy dumni ze  znakomitych wyników ewaluacji naszej działalności naukowej. Dają nam  pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora  habilitowanego. Są wyrazem uznania dla naszej aktywności  badawczej, publikacyjnej i patentowej. Potwierdzają też, że nasza praca  badawcza ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz.

A+ oraz 7x A

Politechnika Krakowska poddała ewaluacji działalność naukową w ramach 8 dyscyplin. Zgodnie z ostatecznymi decyzjami MEiN wszystkie otrzymały kategorię naukową A+ (poziom wiodący) lub A (poziom bardzo dobry). Oznacza to, że we wszystkich tych dyscyplinach uczelnia ma prawo m.in.  do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego(przedłużenie  uprawnień dla 7 dyscyplin  oraz nabycie uprawnień przez najmłodszą na PK - informatykę techniczną i telekomunikację). , prowadzenia kształcenia  na studiach i w ramach Szkoły Doktorskiej.

Najwyższą możliwą kategorię – A+ ­– otrzymała dyscyplina „architektura i urbanistyka”, w  ramach której działalność naukową prowadzi Wydział Architektury  Politechniki Krakowskiej.

Kategorię A otrzymały dyscypliny:

- informatyka techniczna i telekomunikacja (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

- automatyka, elektronika i elektrotechnika (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)

- inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

- inżynieria lądowa i transport (Wydział Inżynierii Lądowej)

- inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

- inżynieria mechaniczna (Wydział Mechaniczny)

- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Kategorię  A+ otrzymują wybrane jednostki, które spełniają wymagania kategorii A, a  -  na podstawie odrębnej oceny eksperckiej - wyróżniają się szczególnie  wysokim poziomem  działalności naukowej. Architektura i urbanistyka to jedna ze  sztandarowych dyscyplin nauki i dydaktyki na Politechnice Krakowskiej,  uczelnia prowadzi działalność badawczą i kształcenie w jej ramach od  początku istnienia.

Ewaluacja PK a inne wskaźniki naukowe

-  Wyniki  ewaluacji także w pozostałych dyscyplinach nauki – kategorie A dla  siedmiu, czyli wszystkich pozostałych dyscyplin nauki poddanych przez  nas ocenie - potwierdzają  bardzo wysoki poziom działalności badawczej Politechniki Krakowskiej i  jej niewątpliwy wpływ na społeczeństwo i gospodarkę – podkreśla  rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Wyniki ewaluacji są spójne z innymi  - krajowymi i międzynarodowymi - wskaźnikami  wartości działalności naukowej pracowników Politechniki Krakowskiej.  Uczelnia regularnie plasuje się w czołówce zestawień Urzędu Patentowego  RP pod względem liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów. W  ostatnim roku zwiększyła się liczba naukowców  z Politechniki Krakowskiej w rankingu TOP 2 procent  najczęściej cytowanych na świecie  (zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opracowują  analitycy z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech  Strategie). Krakowska uczelnia jest też widoczna w międzynarodowych  rankingach (m.in. THE World University Ranking, THE World University  Rankings by Subjects, QS World University Ranking, QS Emerging Europe  and Central Asia University Rankings, CWTS Leiden Ranking, US News Best  Global Universities Ranking, US News Best Global  Universities in Europe Ranking, Webometrics Ranking of World  Universities).

Reformy i system motywacyjny kluczem do sukcesu

W  drodze do ewaluacyjnego sukcesu społeczność Politechniki Krakowskiej,  jej władze  rektorskie  i dziekańskie (tej i ubiegłych kadencji) podjęły  wiele starań, by wspierać  działalność badawczą, publikacyjną i patentową pracowników. Działania  te poprzedziły analizy efektywności publikacyjnej i patentowej  poszczególnych naukowców i zespołów badawczych PK. - Warto podkreślić dobre przygotowanie naszej uczelni do funkcjonowania  w nowej akademickiej rzeczywistości, wyznaczonej przez zapisy nowej  ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W sposób przemyślany, choć nie  bez żywej dyskusji wewnątrz naszej społeczności,  przeprowadzona została w ubiegłej kadencji reforma na PK. Doprowadziła  ona do skoncentrowania działalności badawczej w ramach wiodących  dyscyplin naukowych i wokół wydziałów, a w rękach dziekanów pozostawiła  zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. To zapewniło  uczelni sprawność zarządczą  i przejrzystość kompetencyjną.  Ten model  prowadzenia działalności naukowej zaproponowały władze ubiegłej kadencji  z rektorem prof. Janem Kaziorem na czele  – wyjaśnia rektor PK Andrzej Białkiewicz.

Uczelnia uruchomiła programy nagród finansowych za osiągnięcia naukowe oraz premii finansowych dla liderów naukowych dyscyplin. - Powołaliśmy także Centrum Doskonalenia Badań Naukowych,  specjalną jednostkę, która w sposób systemowy wspiera  interdyscyplinarną współpracę naszych zespołów badawczych, z drugiej zaś  strony pomaga w indywidualnym rozwoju naszym naukowcom, szkoląc ich   m.in. w metodyce  przygotowywania wartościowych prac naukowych.  Korzystaliśmy z zaawansowanych narzędzi do bieżącego monitoringu  osiągnięć poszczególnych pracowników. Zwiększyliśmy też finansowanie  m.in. na procesy publikacyjne i patentowanie, powiększyliśmy skład  zespołu rzeczników patentowych - mówi prof. Andrzej Białkiewicz.

Już  w lipcu 2022 r. , w wyniku pierwszego etapu ewaluacji, Politechnika  Krakowska uzyskała bardzo dobre oceny w ewaluacji (7 kategorii A oraz B+  dla informatyki). Władze  uczelni i rad naukowych dyscyplin po analizie wyników zdecydowały o  złożeniu wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw trzech dyscyplin (tzw.  odwołań). Dwa wnioski zostały uwzględnione, dyscyplina „inżynieria  środowiska, górnictwo i energetyka” pozostała z kategorią  A (.

Ewaluacja po nowemu

W  2022 r. ewaluację jakości działalności naukowej w Polsce przeprowadzono  według innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności  naukowej w ramach dyscyplin  uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały)  uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Ponadto wzięto pod uwagę  indywidualne osiągnięcia pracowników, reprezentujących konkretną  dyscyplinę. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę  podczas oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej  działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i  prac rozwojowych (kryterium II), wpływ działalności naukowej na  funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III).

Ewaluację  przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), będąca organem  opiniodawczo-doradczym ministra nauki. Na podstawie jej szczegółowych  raportów oraz zaproponowanej  (uchwałą KEN) propozycji oceny, kategorię poszczególnym dyscyplinom  (A+, A, B+, B, C) przyznało Ministerstwo Edukacji i Nauki.  Od pierwszej  oceny uczelnie mogły złożyć odwołania. Decyzje MEiN w sprawie odwołań  są ostatecznymi wynikami ewaluacji (można tylko  – w wypadku uznania ich przez stronę za niezgodne z prawem – złożyć  skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).  Od przyznanych  kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół  doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji,  które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

fot. Jarosław Kruk/Wikipedia

Kraków

Kraków - najnowsze informacje