wtorek, 3 października 2023 13:54

Politechnika Krakowska rozpoczęła 79. rok akademicki [FOTO]

Autor Patryk Trzaska
Politechnika Krakowska rozpoczęła 79. rok akademicki [FOTO]

Politechnika  Krakowska zainaugurowała 79. rok akademicki. Uroczystość w  Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym  „Działownia” po raz pierwszy w roli rektora poprowadził prof. Andrzej  Szarata. Do scenariusza inauguracyjnych uroczystości wrócił po pandemicznej  przerwie pochód profesorów i studentów Politechniki Krakowskiej, który  przeszedł ul. Warszawską z Bazyliki św. Floriana (tu odbyła się  wcześniej msza św.) na główny kampus uczelni - do „Działowni’”.

Udana ewaluacja i zaangażowanie w  uniwersytet europejski

Podczas inauguracyjnego wystąpienia, podsumowując ostatni rok akademickiej aktywności, rektor Andrzej Szarata przypomniał ewaluacyjny sukces Politechniki: - W ostatniej ewaluacji nauki każda  z 8 dyscyplin, wokół których koncentrują działalność badawczą nasze  wydziały, uzyskała kategorię A, a Wydział Architektury A+, co jest  wyjątkowym osiągnięciem. Raz jeszcze chciałbym podziękować  wszystkim za ciężką pracę – zaznaczył.

Dużym sukcesem uczelni i jej zagranicznych partnerów było pozyskanie ponad 12 milionów euro dla sojuszu uniwersytetów europejskich STARS EU z udziałem Politechniki. Zawiązało go 9 uczelni z  Europy, oprócz PK także: Hanze University of Applied Sciences  (Holandia), University of La Laguna (Hiszpania), Polytechnic Institute  of Bragança (Portugalia), Bremen University of Applied  Sciences (Niemcy), Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy), University  West (Szwecja), University of Franche-Comté (Francja) oraz Aleksandër  Moisiu University of Durrës (Albania). Celem sojuszu jest powołanie  wspólnego uniwersytetu europejskiego, w którym partnerzy  sojuszu stworzą studentom i naukowcom  przestrzeń do współpracy  badawczej, dydaktycznej i zarządczej, zintegrowanej mobilności oraz  elastycznego kształcenia. – Zaangażowanie w ten projekt to wielka szansa dla uczelni, naszych studentów i pracowników – podkreślił rektor PK.

Nowości w edukacji: mikropoświadczenia w technologii blockhchain i Project Based Learning

Przedstawiając główne obszary badań, prowadzonych na wydziałach Politechniki, rektor PK zaakcentował wagę ich współpracy  z otoczeniem przemysłowym. – Nasi partnerzy wdrażają opracowane we współpracy z nami rozwiązania, ale też wskazują, jakich inżynierów potrzebują – mówił rektor PK.

W  nowym roku akademickim, właśnie w odpowiedzi na potrzeby rynku, Politechnika Krakowska zaproponuje nowe kierunki  i specjalności (m.in. energetyka jądrowa, elektromobilność, Additive  Manufacturing, technologie przemysłu 4.0, automatyzacja logistycznych  systemów transportowych), ale też całkowicie pionierską na polskim rynku  edukacyjnym ofertę mikrokursów i mikroszkoleń,  certyfikowanych mikropoświadczeniami opartymi na technologii  blockchain.  

Będzie to możliwe dzięki stworzeniu przez uczelnię - we  współpracy z firmą  Dotconnect – innowacyjnego projektu edukacyjnego  „Skillchain”. Pozwoli on na potwierdzanie konkretnych umiejętności  nabytych przez uczestników krótkich form edukacyjnych, oferowanych  przez PK, specjalizujących wiedzę i konkretne umiejętności   inżynierskie. Zdobyta w taki sposób umiejętność zawodowa, nabyta przez kadrę inżynierską  z firm i instytucji  oraz przez studentów i doktorantów PK, będzie poświadczona w  technologii blockchain czyli przez powszechnie honorowany, łatwo  identyfikowalny cyfrowy dowód, którym uczelnia gwarantuje wiarygodność  mikropoświadczenia i jakość nabytej przez jego posiadacza  wiedzy. - Nasi specjaliści z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji   wspólnie z naszym partnerem merytorycznym – firmą DotConnect,   uruchomili pierwszą sieć blockchain,  funkcjonującą właśnie na naszej  uczelni. Generujemy dzięki niej poświadczone certyfikaty,  zapraszamy inne uczelnie do współpracy. Będzie to prowadziło do  uznawalności i wspólnego poświadczania wiedzy. Ustanawiamy tym samym  nowy standard zaufania akademickiego i sprawdzania kompetencji  absolwentów przez przyszłych pracodawców przedstawiał tę nowość rektor Andrzej Szarata.

Nowości pojawią się także w programach i metodach kształcenia inżynierskiego na PK. - W szybko rozwijającym się świecie, tradycyjny proces kształcenia,  oparty na wykładzie i ćwiczeniach, dezaktualizuje się. Dlatego zwracamy  uwagę na nowe sposoby przekazywania wiedzy , a szczególnie podejście  projektowe - Project Based Learning (PBL).  To  nauczanie poprzez realizację projektów, polega na przekazywaniu wiedzy  oraz zdobywania kompetencji miękkich przez samodzielną pracę studentów  nad rozwiązaniem konkretnego problemu inżynierskiego projektu – zapowiedział rektor PK.

Nowe inwestycje PK – w Czyżynach i Łobzowie

Nowoczesna nauka i dydaktyka nie byłyby możliwa bez rozwoju służącej im infrastruktury. Prof. Andrzej Szarata przedstawił  podczas inauguracji liczne nowe inwestycje i plany uczelni w tym  obszarze. Jesienią Politechnika Krakowska otworzy oficjalnie w Czyżynach  Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (LAŚ). Jego unikatowa  infrastruktura pozwoli na prowadzenie ważnych badań, ekspertyz  i analiz dotyczących m.in. przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog, systemów wymiany i regeneracji powietrza. LAŚ, z imponującymi tunelami aerodynamicznymi,  posłuży też do analiz wpływów środowiskowych i klimatycznych  na ludzi i budowle – np. przy narażeniu na oddziaływanie wiatru,  nawalnych deszczów, obciążenia śniegiem, nagłe zmiany temperatur i inne  zjawiska pogodowe, tak teraz dynamicznie się zmieniające. Będzie tu  można także testować innowacyjne rozwiązania dla energetyki  wiatrowej, rynku materiałów i produktów budowalnych.

Uczelnia rozwinęła też działania w ramach  koncepcji „Zielonej Politechniki” na kampusach w Czyżynach i Łobzowie. W ich ramach ogłosi konkurs architektoniczno–urbanistyczny na zagospodarowanie swoich terenów w krakowskich Czyżynach. – Z założeniem, że ma to być miejsce przyjazne człowiekowi, pełne  zieleni i otwarte dla mieszkańców,  wolne od betonozy i wielkich gmachów. A jednocześnie miejsce, gdzie  nauka będzie miała idealne warunki do rozwoju, miejsce stanowiące  swoistą naszą „dolinę krzemową”. W Czyżynach powstanie nowy budynek  Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Wspólnie z SARP  ogłosimy konkurs architektoniczny na jego projekt  – ogłosił  rektor PK.  Wspomniał też o aktywnym poszukiwaniu środków finansowych na budowę nowej siedziby klubu studenckiego „Kwadrat”.

Poza Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej zaawansowana jest już w Czyżynach budowa nowoczesnego Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych Wydziału Mechanicznego PK, kończą się też prace nad Regionalnym Zespołem Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (RZAL). - Mamy też gotową dokumentację dla budynku Centrum Proekologicznych Technologii Energetycznych  (CePTE),  ukierunkowanego m.in.na energetykę jądrową i odnawialną – poinformował rektor PK.Wspólnie  z powstałymi tu w ostatnim czasie - m.in. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur, laboratoriami  metrologicznymi – wszystkie nowe obiekty będą tworzyć w Czyżynach  nowoczesne centrum technologiczne, rodzaj doliny innowacji Politechniki  Krakowskiej.

Zmieniać będzie się także zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Łobzowie, gdzie mieści się Wydział Architektury PK. - W ślad za rozstrzygniętym w ubiegłym roku konkursem prowadzimy  zaawansowane już  rozmowy z miastem Kraków o stworzeniu otwartego dla  mieszkańców parku-ogrodu na przedpolu pałacu. Ogłosiliśmy też  międzynarodowy konkurs studencki na zabudowę dziedzińca tamtejszego  kampusu. Ma tam szanse powstać centrum konferencyjne i przestrzeń dla  studentów – ogłosił rektor Szarata.

12,5 tysiąc studentów i doktorantów

Nowy rok akademicki rozpoczęło na Politechnice Krakowskiej 12,5 tys. studentów i doktorantów, w tym 4,2 tys. polskich i zagranicznych  studentów nowo  przyjętych na studia I i II stopnia na ponad 30 kierunkach studiów.  Uczelnia otrzymała w letniej rekrutacji 14,3 tys. zgłoszeń od  kandydatów. W rekrutacji na studia I stopnia największą popularnością  cieszyły się kierunki: informatyka, informatyka stosowana,  informatyka w inżynierii komputerowej, odnawialne źródła energii i  infrastruktura komunalna,  automatyka i robotyka, budownictwo,  architektura.

Nagrody i odznaczenia

Gościem inauguracji na PK był m.in. prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu  w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu ds. monitorowania  wdrażania reformy szkolnictwa wyższego  i nauki. - Politechnika Krakowska udowodniła podczas ewaluacji, że jest jedną z najbardziej znamienitych uczelni technicznych – mówił w swoim wystąpieniu do społeczności PK.  – Wasz zasób naukowy sprawia, że z łatwością pozyskujecie kandydatów na  studiach i realizujecie to co najważniejsze dla misji uczelni, a to  m.in. budowanie własnych kadr naukowych oraz kształtowanie polskich  środowisk inżynierskich. Minister Bernacki wręczył  również odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym pracownikom PK oraz przekazał list od ministra Przemysława Czarnka.

Podczas  inauguracji za osiągnięcia badawcze uhonorowano młodych naukowców.  Nagrodę I stopnia imienia Profesora Zbigniewa Engela otrzymała dr inż.  Julia Radwan-Pragłowska  z Wydziału Inżynierii  i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej za sukcesy naukowe i  pracę doktorską pt. „Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych  biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych”.  Nagrodami Fundacji Wspierania Młodych Talentów  Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej wyróżnieni  zostali: inż. Marcin Różycki   z Wydziału Inżynierii Lądowej,  mgr inż.  Karolina Gałęziowska, absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale  Inżynierii i Technologii Chemicznej  oraz mgr inż.  arch. Robert Zapała, absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury.

W  tym roku po raz drugi przyznany został „Puchar prof. Izydora Stella-Sawickiego, założyciela i pierwszego rektora Politechniki  Krakowskiej” dla wyróżniającego się wydziału Politechniki.  Został przyznany Wydziałowi Architektury, w jego imieniu nagrodę  odebrała dziekan dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK.  Wykład inauguracyjny pt. „Inżynieria w praktyce – doświadczenia rodu  książąt Lubomirskich” wygłosił prezes Grupy Landeskrone  i Fundacji Książąt Lubomirskich książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. Słowo do społeczności uczelni skierowały prezes Stowarzyszenia  Wychowanków PK Izabela Paluch i przewodnicząca Samorządu Studenckiego  Marta Tyrka.

Inf.: Informacja Prasowa

fot. Politechnika Krakowska

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka