czwartek, 5 września 2019 11:53

Przetarg na budowę węzła Miechów już blisko

Autor Mirosław Haładyj
Przetarg na budowę węzła Miechów już blisko

Firmy i konsorcja zainteresowane przygotowaniem projektu wykonawczego i budową drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) wkrótce będą mogli składać swoje oferty na platformie zakupowej GDDKiA. 4 września 2019 r. dokumentacja przetargowa wysłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami UE wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku, gdy szacunkowa wartość robót budowlanych przekroczy 5 mln 548 tys. euro poprzedza ogłoszenie przetargu w kraju członkowskim. Ma to spowodować równy dostęp do przetargu dla wszystkich wykonawców z krajów UE. Ogłoszenie o przetargu w konkretnym kraju może się ukazać gdy już zostało opublikowane w biuletynie zamówieniowym UE. Tak będzie też w przypadku przetargu na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem).

Zadaniem wykonawcy będzie dokończenie projektu (projekt wykonawczy) dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Następnym etapem będzie wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, a potem opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe „Książ” i „Miechów”, 24 obiekty inżynierskie, w ty estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki. Przebudowana będzie istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, a także dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe. Zaplanowano też budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.

55,6 kilometrowy odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa (włączenie do węzła Kraków Nowa Huta) został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów – Szczepanowice, węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska. Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Fot. i inf.: GDDiK

Miechów - najnowsze informacje