niedziela, 19 maja 2019 10:08

Skawina: Za te śmieci mieszkańcy jednak nie będą płacić

Autor Anna Piątkowska-Borek
Skawina: Za te śmieci mieszkańcy jednak nie będą płacić

Mieszkańcy Skawiny nie dołożą się do usunięcia odpadów z ul. Energetyków. Kolegium RIO w Krakowie stwierdziło nieważność uchwały skawińskich radnych, dotyczącej przekazania dotacji powiatowi krakowskiemu.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Skawinie z 27 lutego 2019 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej powiatowi krakowskiemu na usunięcie odpadów zmagazynowanych w Skawinie przy ul. Energetyków – etap I.

Przypomnijmy – w ubiegłym roku Starosta Krakowski wydał decyzję cofającą bez odszkodowania zezwolenie na zbieranie odpadów dla firmy GRC Technologie Sp. z o.o. Firma, jako posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązana je usunąć na własny koszt. Miała to zrobić najpóźniej do września 2018, ale do tej pory nic w tej kwestii się nie wydarzyło.

Odpady będzie usuwał w ramach wykonania zastępczego powiat krakowski. Koszt zadania wstępnie oszacowano na 2 mln zł. W lutym skawińscy radni postanowili przekazać 1 mln zł, by przyspieszyć te działania.

Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie nieważna

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło nieważności Uchwały Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Skawinie z 27 lutego 2019 roku. Okazało się, że udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Skawina pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Krakowskiego na pokrycie wydatków egzekucyjnych wykonania zastępczego w sposób istotny narusza przepisy prawa, tj.: art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach W ocenie Kolegium Izby wskazane wyżej nieprawidłowość noszą znamiona istotnego naruszenia prawa, stąd postanowiło o stwierdzeniu nieważności badanej uchwały.

– […] Miasto i Gmina Skawina kwestionowaną uchwałą udziela Powiatowi Krakowskiemu pomocy rzeczowej i finansowej na pokrycie wydatków egzekucyjnych związanych z realizacją zadań zleconych, a nade wszystko wydatków egzekucyjnych, które powinien ponieść zobowiązany do usunięcia odpadów. W ocenie Kolegium Izby tak pomoc finansowa, jak i rzeczowa może być udzielana tylko na realizację zadań własnych realizowanych przez wspieraną jednostkę samorządu terytorialnego. Za stanowiskiem takim przemawia wykładnia przepisu art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego o przeznaczeniu wydatków jednostek samorządu terytorialnego – czytamy w uzasadnieniu decyzji Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

– Z art. 216 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że wydatki jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań własnych. Dalej w art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych mowa jest o wydatkach na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Skoro w art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych mowa jest o wydatkach na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, to pkt 5 dotyczy wydatków na pomoc (rzeczową lub finansową) nakierowaną na finansowanie zadań beneficjenta tej pomocy – dodaje Kolegium RIO.

Podsumowując. Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miejska w Skawinie nie była uprawniona do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krakowskiego na pokrycie wydatków egzekucyjnych wykonania zastępczego.

– Wydatki na opłacenie wykonania zastępczego nie wiążą się z wykonywaniem zadaniem własnego Powiatu, lecz z zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym z mocy ustawy tj. cofnięciem zezwolenia ze skutkiem w postaci obowiązku usunięcia odpadów na koszt zobowiązanego. Zauważyć należy, że organ egzekucyjny może w razie potrzeby zastosować środki zabezpieczenia przewidziane w art. 164 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W szczególności może być dokonane zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych oraz innych wierzytelności, jeżeli w ten sposób zabezpieczy się pokrycie przez zobowiązanego kosztów wykonania zastępczego – wyjaśnia Wojciech Lachiewicz, Przewodniczący Kolegium RIO.

Gmina Skawina może jeszcze złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę Kolegium RIO.

Czytaj także: Tony uciążliwych odpadów mają zniknąć ze Skawiny. Zapłacą mieszkańcy

Powiat krakowski - najnowsze informacje