piątek, 24 stycznia 2020 13:11

Zmiany, plany, rezolucja - podsumowanie 34. sesji Rady Miasta Krakowa

Autor Katarzyna Domagała
Zmiany, plany, rezolucja - podsumowanie 34. sesji Rady Miasta Krakowa

25 podjętych uchwał, sześć procedowanych podczas pierwszego czytania i jedna podjęta rezolucja – oto efekt 34. sesji Rady Miasta Krakowa, która trwała sześć godzin.

Radni ustanowili pamiątkowy medal XXX-lecia odrodzenia samorządu – projekt uchwały w tej sprawie złożył Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. Uchwalili także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2. Pułku Lotniczego”.

Radni przyjęli też zmiany w Statucie Miasta Krakowa – w dokumencie znalazł się zapis określający, że projekt uchwały powinien być przedłożony Przewodniczącemu RMK co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji nadzwyczajnej, a co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem sesji zwyczajnej. Poprzedni zapis był bardziej ogólny, bez rozróżnienia na sesje zwyczajne i nadzwyczajne. W statucie znalazł się też zapis nakazujący utrwalanie przebiegu posiedzeń komisji za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Na tej podstawie sporządzany ma być protokół z posiedzenia.

Radni przyjęli też projekt uchwały autorstwa grupy radnych w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Radni zobowiązują w nim podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków do dbałości o drzewa, podejmowanie działań zmierzających do zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby drzew na terenie Krakowa, w szczególności w ramach planowanych i prowadzonych przez nie procesów inwestycyjnych.

Przyjęta przez radnych rezolucja dotyczy poprawy warunków chowu zwierząt gospodarczych. Radni przyjęli też uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie programu opieki socjalnej w nagłych przypadkach, tak zwanego Pogotowia Socjalnego dla mieszkańców Krakowa.

Odbyło się także pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. Termin wprowadzania autopoprawek ustalony został na 17 lutego 2020 r. Natomiast ostateczny termin zgłaszania poprawek na 19 lutego 2020 r.

Radni przyjęli też dwie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji. Członkiem Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska nie jest już radny Dominik Jaśkowiec, a radna Aleksandra Witek przestała być członkiem Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

Info: Rada Miasta Krakowa

Fot: Tomasz Lewandowski

Kraków - najnowsze informacje