czwartek, 20 lipca 2023 13:32

Znamy wyniki rekrutacji do krakowskich szkół średnich. Które placówki cieszyły się największym zainteresowaniem?

Autor Patryk Trzaska
Znamy wyniki rekrutacji do krakowskich szkół średnich. Które placówki cieszyły się największym zainteresowaniem?

Krakowscy uczniowie poznali właśnie wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. W sumie w rekrutacji dla 8 977 absolwentów krakowskich szkół podstawowych przygotowano aż 11 486 miejsc. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników – kształcące przyszłych programistów i logistyków. Przed uczniami potwierdzanie chęci przyjęcia do szkół. Na tych, którym się nie udało, czekają wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej.

W rekrutacji prowadzonej tylko do miejskich liceów na uczniów czekało aż 6 178 miejsc. Do techników – 4 024 miejsca, a do branżowych szkół I stopnia – 1 284. O przyjęcie do wskazanych szkół jako szkoły pierwszego wyboru ubiegało się 12 133 kandydatów, w tym do liceów – 7 917, do techników – 3 738 i do branżowych szkół – 478 kandydatów. Oznacza to, że aż 3 156 to absolwenci spoza Krakowa.

Do szkół zostało zakwalifikowanych 10 372 kandydatów (6 107 do liceów, 3 731 do techników i 534 do szkół branżowych). Na uczniów czeka nadal 657 wolnych miejsc (w tym w liceach – 71, technikach – 228 i szkołach branżowych – 358).  Należy podkreślić, że wspomniane dane dotyczą tylko szkół prowadzonych przez miejski samorząd, a ofertę rekrutacyjną uzupełniają także szkoły niesamorządowe. Z oferty tej mogą korzystać uczniowie z Krakowa oraz z innych miejscowości.

Ze względu na brak zainteresowania nauką w zawodach, z oferty rekrutacyjnej części branżowych szkół I stopnia i techników usunięto grupy rekrutacyjne, do których nie było chętnych lub ich liczba nie pozwalała na rozpoczęcie kształcenia w nowym roku. Liczba miejsc w takich grupach wynosiła 457.

Które szkoły cieszyły się największym zainteresowaniem?

W tym roku kandydaci w liceach najchętniej aplikowali do klas z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim – 6,29 podania na 1 miejsce w IV Liceum Ogólnokształcącym, 4 podania na 1 miejsce w VII Liceum Ogólnokształcącym i 3,93 podania na 1 miejsce w X Liceum Ogólnokształcącym.

W przypadku techników największym zainteresowaniem cieszyły się grupy rekrutacyjne dla zawodu  technik-programista w Technikum Łączności – 9,53 podań na 1 miejsce, technik logistyk w Technikum Komunikacyjnym nr 25 – 3,13 podania na 1 miejsce i technik programista w Technikum Elektryczno-Elektronicznym nr 7 – 3,13 podania na 1 miejsce.

Czy zawsze wybór jest odpowiedni?

Co roku niepokojącym zjawiskiem jest jednak składanie podań nawet do najbardziej popularnych liceów i techników przez uczniów ze zbyt niską liczbą punktów (jak np. w tym roku – uczeń mający zaledwie 29,35 punktów aplikował o przyjęcie do technikum).

– Wraz z dyrektorami szkół i nauczycielami zachęcamy rodziców do tego, aby podejmowali ze swoimi dziećmi racjonalne wybory podczas rekrutacji. Gdy do danej klasy czy szkoły trafiają uczniowie z niewielką liczbą punktów i jednocześnie niższymi wynikami w nauce, często borykają się z trudnościami edukacyjnymi i problemami z realizacją programu szkolnego. Niejednokrotnie jest to przyczyną zaburzeń psychospołecznych u młodych ludzi i obniżenia ich poczucia własnej wartości. Problemy edukacyjne nierzadko skutkują też wcześniejszym zakończeniem edukacji przez uczniów. Dlatego co roku namawiamy do tego, aby zwrócić uwagę na bogatą ofertę kształcenia – nie tylko w liceach i technikach, ale także w szkołach branżowych I stopnia. Dają one uczniom możliwość rozwijania ich zainteresowań, a także nabycia konkretnych kompetencji zawodowych – informuje Wydział Edukacji UMK.

Co dalej w przypadku zakwalifikowanych uczniów?

Od 19 lipca do 26 lipca zakwalifikowani uczniowie mogą potwierdzać wolę przyjęcia do szkoły. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, można to zrobić, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Warto pamiętać, że w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednie orzeczenia: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym, oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym.

Dotyczy to nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E). Skierowania na badanie lekarskie są wydawane do 26 lipca przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

Rekrutacja uzupełniająca już od 28 lipca

Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do żadnej ze szkół, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej. Będzie ona prowadzona przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po ogłoszeniu list przyjętych, czyli od 28 lipca. Tak jak pierwszy etap rekrutacji, także rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Mogą w niej uczestniczyć także kandydaci, którzy zostaną przyjęci do szkół w rekrutacji zasadnicze.

inf. krakow.pl

Fot. telewizja.krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka