wtorek, 5 stycznia 2021 15:16

Burmistrz Libiąża zabrał głos w sprawie zakładu recyklingu

Autor Wiktoria Mitura
Burmistrz Libiąża zabrał głos w sprawie zakładu recyklingu

Pojawia się mnóstwo wątpliwości związanych z budową zakładu recyklingu niebezpiecznych odpadów w Libiążu. Mieszkańcy oraz część radnych nie chce w gminie takiej inwestycji. Czy faktycznie jest się czego bać? Głos zabrał sam burmistrz Jacek Latko.

Mieszkańcy w mediach społecznościowych stanowczo podkreślają, że nie chcą w Libiążu takiego zakładu recyklingu. Przeciwnych jest również część radnych oraz sam burmistrz gminy Chełmek wraz z Radą Miasta. Szczegółowo pisaliśmy na ten temat tutaj:

Kontrowersyjna inwestycja w Libiążu. Miasto nie liczy się z mieszkańcami?
Kontrowersji wobec utworzenia w Libiążu recyklingu niebezpiecznych odpadów ciąg dalszy. Agnieszka Siuda, radna miasta Libiąż złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w tej sprawie. Wniosek został jednak odrzucony. Dlaczego problem jest przemilczany przez burmistrza i przewodniczące…

I tutaj:

Recykling niebezpiecznych odpadów w Libiążu? Gmina Chełmek wyraża stanowcze NIE
Na obszarze Kosówek w Libiążu planowana jest inwestycja, wokół której powstało wiele kontrowersji. Na tym terenie powstać ma zakład recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów. Burmistrz Chełmka nie zgadza się na uruchomienie takiego zakładu, przede wszystkim ze względu na wpływ na ludzi oraz…

Głos w sprawie postanowił dziś zabrać burmistrz Latko. Na stronie internetowej gminy Libiąż pojawiła się informacja w tej sprawie. Napisano w niej, że burmistrz nie pozwoli na realizację takiej inwestycji, która miałaby zaszkodzić mieszkańcom oraz środowisku.

„Burmistrz Libiąża z całą stanowczością podkreśla, że nie pozwoli na prowadzenie w gminie Libiąż jakiejkolwiek działalności szkodliwej dla mieszkańców albo środowiska naturalnego”.

W opublikowanej informacji Jacek Latko przedstawił fakty związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia. Oto one:

"Postępowanie jest prowadzone na wniosek złożony w UM w Libiążu przez inwestora: firmę Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w trybie art.73 ust.1. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

Kontakt z gminą Libiąż firma Elemental Strategic Metals sp. z o.o. nawiązała poprzez Krakowski Park Technologiczny.

Firma Elemental Strategic Metals Sp. z o.o., poza gminą Libiąż rozważa także inne lokalizacje dla swojej inwestycji. Jedna z lokalizacji to miasto Zawiercie (więcej na ten temat można przeczytać pod linkiem https://bit.ly/3pYBK1R). Końcem grudnia 2020 r. Elemental Strategic Metals otrzymał dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 332 036 045 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. Całość inwestycji ma wynieść 383 959 417 zł.

Inwestor planuje lokalizację przedsięwzięcia na terenach po Ruch II KWK Janina. Aktualnie obszar ten nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stanowi własność Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, która może go wydzierżawić lub sprzedać i Burmistrz Libiąża nie ma wpływu na taką transakcję.

Zgodnie z przepisami, inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji środowiskowej w gminie, na terenie której planuje inwestycję. Musi także uzyskać pozwolenie zintegrowane dla planowanej w zakładzie instalacji (podobne pozwolenia zostały wydane dla kilku przedsiębiorstw w powiecie chrzanowskim m.in. ciepłowni – Veolia Południe).

W momencie złożenia kompletnego wniosku o wydanie tzw. decyzji środowiskowej organ nie może odmówić wszczęcia postępowania.

Zgodnie z przepisami prawa, UM w Libiążu zwrócił się o uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia i opinie do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  • Marszałka Województwa Małopolskiego
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie.

Strony postępowania oraz mieszkańcy mogli zapoznać się z dokumentami sprawy zwracając się o ich udostępnienie drogą elektroniczną do Referatu ds. Ochrony Środowiska UM w Libiążu, a także składać swoje uwagi i wnioski w terminie 30 dni od daty opublikowania obwieszczenia w BIP i na tablicach ogłoszeń (data publikacji 30.11.2020 r.). Należy podkreślić, że teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się wyłącznie w granicach administracyjnych gminy Libiąż (a nie na granicy Libiąża i Chełmka – stąd brak wymogu szczególnych uzgodnień z gminą Chełmek).

Zarówno strony postępowania (właściciele nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia wyznaczonym przez inwestora), jak i inni zainteresowani mieszkańcy zostali poinformowani o nim w sposób określony w ustawie. Obwieszczenie Burmistrza Libiąża zostało zamieszczone na stronie internetowej UM Libiąż – w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Burmistrz/obwieszczenia,zawiadomienia/2020, a ponadto zawieszone na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia (art.3 ust.1 pkt 11 ustawy).

Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy nie muszą być właścicielami terenu, aby uzyskać decyzję środowiskową. Co więcej mają prawo żądać jej wydania od burmistrza gminy po przeprowadzonym postępowaniu – tak samo, jak strony i społeczeństwo biorące w nim udział, mają prawo do wnoszenia uwag i dochodzenia swoich praw na drodze odwoławczej czy sądowej. Z orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wynika, że odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić wyłącznie na podstawie przesłanek wskazanych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podstawą odmowy nie mogą być zatem subiektywne odczucia, co do prawdopodobnej szkodliwości przedsięwzięcia w przyszłości.

Jeśli chodzi o protest wyrażony przez radnych Gminy Chełmek – wątpliwości zawarte w jego treści oraz w wystąpieniu Burmistrza Chełmka, szczególnie w zakresie oddziaływania inwestycji na tereny należące do Gminy Chełmek oraz zbiornik wody pitnej Dziećkowice, zostały skierowane do autora Raportu o oddziaływaniu na środowisko z prośbą o ustosunkowanie się do nich".

Postępowanie o uzyskanie decyzji jest w toku. Na ten moment oczekuje się na opinię i uzgodnienia określonych organów.

Aktualnie trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu pogórniczego. Zgodnie z zasadami burmistrz może wnieść zapisy ograniczające rozwój niektórych inwestycji. Jednak, jak napisano na stronie gminy: „Należy to jednak robić w sposób pozwalający na zrównoważony rozwój gminy, szczególnie w kontekście czekających ją wyzwań związanych z transformacją niskoemisyjną i europejską polityką neutralności klimatycznej, której skutkami będzie odejście od surowców kopalnych”.

Burmistrz informuje o zwołaniu posiedzenia komisji Rady Miejskiej, podczas której inwestor ma zaprezentować szczegóły swojego przedsięwzięcia. Komisja ma odbyć się 14 stycznia o godzinie 15.00. Zaproszeni zostaną członkowie Rady Miejskiej w Libiążu, burmistrz Chełmka, przedstawiciele Rady Miejskiej w Chełmku oraz osoby, którą są zainteresowane tym tematem.

foto: archiwum Głos24

Chrzanów - najnowsze informacje