niedziela, 10 lipca 2022 12:38

Kraków. Chcą zapobiec wykluczeniu społecznemu Ukraińców. Zwiększyli dofinansowanie o pół miliona zł

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Kraków. Chcą zapobiec wykluczeniu społecznemu Ukraińców. Zwiększyli dofinansowanie o pół miliona zł

Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył o blisko pół miliona złotych wartość dofinansowania projektu „Zawsze rodzina”, realizowanego przez Gminę Miejską Kraków za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Dzięki temu grupa 20 dzieci, które przybyły do Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego br. zostanie objęta opieką psychologa i wsparciem specjalisty, który ułatwi im adaptację w nowym środowisku. Otrzymają również pomoc w nauce języka polskiego.

Celem projektu „Zawsze rodzina” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz ich najbliższych. Dzięki projektowi dzieci i rodziny dotknięte kryzysem, przeżywające trudności i borykające się z problemami opiekuńczymi i wychowawczymi mają większy dostęp do specjalistycznego wsparcia i poradnictwa. Projekt obejmuje także wsparcie pieczy zastępczej – w tym dzieci, które opuściły kraj objęty konfliktem zbrojnym. Przewiduje m.in. kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i doskonalenie kompetencji osób sprawujących już pieczę zastępczą.

Podniesienie kwoty dofinansowania umożliwiło zwiększenie liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu o grupę 20 dzieci, które przybyły do Polski z terytorium Ukrainy po wybuchu wojny w lutym br. Dzieci, w wieku 7-18 lat, przebywając na terytorium Polski nie miały zapewnionej opieki rodziców, opiekunów prawnych bądź innych osób. By zapewnić im pomoc, ustanowiono dla nich opiekuna tymczasowego.

Dzieci mają duże trudności w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości – doświadczają ogromnego stresu w związku z opuszczeniem swojego kraju i rozłąką z bliskimi. Nie znają języka polskiego lub znają go w niewielkim stopniu, co utrudnia im komunikację z opiekunami, rówieśnikami, czy naukę w szkole. Dlatego właśnie dalszym wsparciem dla nich ma być przewidziane w projekcie zatrudnienie psychologa posługującego się ich językiem ojczystym, asystenta ds. wyrównywania różnic międzykulturowych i nauczyciela języka polskiego.

– Wsparcie specjalistów ułatwi dzieciom adaptację do nowego otoczenia i codzienną komunikację z opiekunami czy rówieśnikami. Możliwość rozmowy z psychologiem, pomoc wykwalifikowanego asystenta czy nauczyciela języka polskiego – to wszystko są sprawy najbardziej podstawowe i naturalne, gdy mówimy o dzieciach, które muszą odnaleźć się nagle w bardzo trudnej sytuacji, w innym kraju, z daleka od najbliższych, czy przyjaciół

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i  będzie realizowany do czerwca 2023 roku.

Inf. i foto: UMWM

Kraków

Kraków - najnowsze informacje