piątek, 26 listopada 2021 11:04

Tarnów. Zdecydowano o połączeniu miejskich spółek. Powodów tej decyzji było kilka

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów. Zdecydowano o połączeniu miejskich spółek. Powodów tej decyzji było kilka

Decyzja o połączeniu dwóch jednoosobowych spółek Gminy Miasta Tarnowa zapadła na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Najważniejszą przesłanką do połączenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej było zapewnienie zgodnego z prawem wykorzystania ich majątku, a także skoordynowanie zadań wykonywanych przez oba podmioty. Za takim rozwiązaniem zagłosowało 15 radnych. Przeciwko był jeden, ośmioro wstrzymało się od głosu.

Połączenie nastąpi w trybie łączenia się poprzez przejęcie i polegać będzie na przeniesieniu całego majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Obydwie spółki funkcjonowały do tej pory jako podmioty wykonujące zadania powierzone przez Gminę Miasta Tarnowa. Profil prowadzonej przez nie działalności jest zbliżony, a niektóre obszary działalności wręcz się pokrywają.

Najważniejszą przesłanką dla połączenia spółek było zapewnienie racjonalnego i zgodnego z prawem wykorzystania ich majątku, a także skoordynowanie zadań wykonywanych przez oba podmioty. Połączenie sprawi m.in., że zniknie ryzyko nieprzyjmowania na składowisko odpadów odebranych od mieszkańców Tarnowa i przetworzonych przez MPGK oraz równoczesnego wypełniania składowiska odpadami niepochodzącymi z terenu naszego miasta.

- Drugim ważnym powodem połączenia spółek jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia koniecznych inwestycji zmierzających do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na otoczenie. Efektem dzisiejszej decyzji radnych będzie także optymalizacja zatrudnienia. Obecnie obie spółki sygnalizują bowiem problem niewystarczającej liczby pracowników w stosunku do liczby zadań powierzonych do realizacji przez Gminę Miasta Tarnowa – informuje samorząd.

Innym problemem, który może być rozwiązany poprzez połączenie dwóch miejskich spółek jest sezonowość wykonywanych zadań. MPGK w związku z obowiązkiem utrzymywania ulic, wykazuje zwiększone obciążenie pracy kierowców w okresie zimy. W tym czasie PUK posiada natomiast wolne moce, wynikające z ograniczeniem prac związanych z remontami dróg. Dodatkowo, połączone zaplecze spółek pozwoli na intensyfikację prowadzonych działań, przy równoczesnym wyeliminowaniu posiłkowania się firmami zewnętrznymi.

Zadania nowej spółki będą obejmowały: odbiór, transport i przetwarzanie odpadów, likwidację dzikich wysypisk, eksploatację miejskiego składowiska odpadów, prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utrzymanie infrastruktury miejskiej, wykonywanie robót drogowych oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych i azylu dla zwierząt.

fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje