piątek, 27 listopada 2020 10:01

Nowy Sącz: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia siedzibę

Autor Aleksandra Tokarz
Nowy Sącz: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia siedzibę

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zmienia siedzibę. Godziny otwarcia pozostaną jednak bez zmian. Gdzie została przeniesiona placówka?

Od 1 grudnia 2020 roku siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie mieścić się przy ul. Grunwaldzkiej 59A. Godziny otwarcia pozostają bez zmian tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

W siedzibie głównej tj. ul. Grunwaldzka 59A będzie można załatwić sprawy dotyczące:

  • Sekretariat, dziennik podawczy, który przyjmuje wnioski oraz korespondencję dotyczącą wszelkich spraw.
  • Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Program Rządowy "Dobry start" oraz fundusz alimentacyjny. Działu Pomocy Środowiskowej: pomoc społeczna w tym pierwszego kontaktu, sekcja ds. pracy socjalnej w tym: punkt wsparcia i konsultacji dla osób doświadczających przemoc w rodzinie, sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją, referat ds. świadczeń w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, do celów przyznania pomocy finansowej między innymi zasiłków stałych, okresowych, celowych, oraz referat ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wsparcie ze strony PEFRON.
  • Działu Finansowo – Księgowego: KASA czynna w godzinach 10.00 do 13.00.

Przy ul. Grunwaldzkiej 59 będzie się mieścił Dział Organizacji i Kadr oraz Zespół ds. zamówień publicznych.

W siedzibie przy ul. Śniadeckich 10a będzie można załatwić sprawy dotyczące:

  • Działu Koordynacji Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej: prowadzenie spraw dotyczących diagnozowania, monitoringu oraz zapewnienia warunków funkcjonowania instytucjonalnej pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie Miasta Nowego Sącza, współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i pieczy zastępczej, prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem pomocy instytucjonalnej w tym: całodobowych usług w domach pomocy społecznej, mieszkaniach chronionych, wsparcia dziennego w środowiskach domach samopomocy.
  • Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Socjalnej dla uczniów: prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przyznawaniem, wstrzymywaniem wypłaty i odmową przyznawania dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
  • Asystenci rodziny: realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.
  • Działu Izba Wytrzeźwień

W siedzibie przy ul. Tarnowskiej 28 będzie można załatwić sprawy dotyczące:

  • Działu Ośrodek Interwencji Kryzysowej: pomoc psychologiczna oraz Hostel dla ofiar przemocy.
  • Klubu Integracji Społecznej: realizacja działań umożliwiających udzielanie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy.

W siedzibie przy ul. Żywieckiej 13 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

inf./fot. UM Nowy Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje