środa, 13 grudnia 2023 13:17

Artur Kozioł w Parlamencie: Rozmawiamy o problemach samorządów

Autor Marzena Gitler
Artur Kozioł w Parlamencie: Rozmawiamy o problemach samorządów

Przedstawiciele samorządów spotkali się władzami ugrupowań tworzących nowy rząd. - Rozmawiamy o najważniejszych i najpilniejszych problemach samorządów: naprawie finansów i decentralizacji zadań publicznych - mówi Artur Kozioł burmistrz Wieliczki.

7 i 8 grudnia przedstawiciele organizacji samorządowych m.in. Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski i Związku Miast Polski rozmawiali w Warszawie o potrzebie pilnych zmian w prawodawstwie dotyczącym funkcjonowania samorządów. O potrzebie pilnych prac nad decentralizacją Polski dyskutowali z Borysem Budką i Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej. Przyjął ich także Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz Piotr Zgorzelski, Wicemarszałek Sejmu RP oraz lider PSL (obecnie już wicepremier) Władysław Kosiniak-Kamysz i posłowie Lewicy Katarzyna Kotula i Krzysztof Gawkowski (również już wicepremier).

- Rozmawiamy o najważniejszych i najpilniejszych problemach samorządów: naprawie finansów i decentralizacji zadań publicznych - mówi Artur Kozioł burmistrz Wieliczki, członek zarządu Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski.

Organizacje samorządowe potwierdziły swoją gotowość do współpracy z nowym rządem. Przedstawiły też wypra­cowane w ostatnich latach konkretne postulaty i projekty ustaw, które nie zostały uwzględnione przez stanowiące większość w poprzedniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość.

dalsza część artykułu pod galerią zdjęć

Oczekiwania samorządów gmin, powiatów i województw

wobec Sejmu RP X kadencji oraz nowego rządu

Nowa koalicja – nowe szanse

Organizacje samorządowe z nadzieją przyjmują zawiązanie po wyborach parlamentarnych nowej koalicji, która planuje przeprowadzenie ważnych zmian w Polsce. W świetle procesów recentralizacji, jakie miały miejsce w ostatnich latach, niwecząc częściowo pozytywne efekty reform samorządowych, ze szczególną uwagą witamy punkt 23 umowy koalicyjnej, który brzmi:

Strony Koalicji zgodnie popierają decentralizację państwa. Uważamy, że powierzenie samorządom odpowiednich kompetencji wraz z zapewnieniem im stosownych środków finansowych zapewnia zarządzanie maksymalnie blisko ludzi. Będziemy zatem dążyć do przywrócenia samorządom szerokiej autonomii. Wzmocnimy ich dochody własne, m.in. poprzez zwiększony udział w podatku PIT oraz ponowne przyznanie im decyzyjności w tych obszarach, w których w ostatnich latach ją utraciły. Odblokujemy środki z KPO, które pozwolą wreszcie Samorządom na swobodne planowanie kluczowych inwestycji. Skończymy z polityką „tekturowych czeków" jaką uprawiali nasi poprzednicy. Położymy kres praktyce nadużywania instrumentów nadzoru wobec samorządu.

Jesteśmy gotowi współpracować z nowym rządem w tym zakresie. W ostatnich latach wypra­cowaliśmy nie tylko postulaty, ale także projekty ustaw, które nie zostały uwzględnione przez dotych­czasową większość sejmową. Mogą one stanowić punkt wyjścia do prac legislacyjnych w nowej kadencji. Poniżej przedstawiamy sprawy najważniejsze dla gmin, powiatów i województw.

Problemów, które wymagają szybkiego rozwiązania, jest znacznie więcej - będą one zgłaszane przez organizacje samorządowe za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto­rialnego, jej zespołów roboczych oraz bezpośrednio do właściwych resortów.

Budżet, finanse JST
 1. Przywrócenie subwencji rozwojowej dla JST na 2024 rok poprzez usunięcie z pro­jektu ustawy okołobudżetowej zapisu o jej zawieszeniu w 2024 r.
 2. Zwiększenie subwencji oświatowej na 2024 rok, tak aby pokrywała co najmniej koszty wyna­grodzeń wraz z pochodnymi. W dalszym kroku pełna reforma finansowania oświaty, aż do przywrócenia wysokości kwoty subwencji oświatowej do poziomu 3% PKB.
 3. Odblokowanie funduszy europejskich na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środków na wdrażanie polityki spójności. Pilne uruchomienie naborów w ramach „Zielonej Transformacji Miast” w KPO, w trybie zgodnym z zapisem punktu B3.4.1 decyzji Ko­misji Europejskiej, tzn. w formie bezzwrotnych dotacji na inwestycje, z wyjątkiem generują­cych dochód. Pilna korekta KPO w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki wodno-ściekowej.
 4. Objęcie udziałami JST we wpływach z podatku PIT części ryczałtowej tego podatku[1]; zwiększe­nie udziałów do wysokości zapewniającej przywrócenie poziomu do­cho­dów własnych w bud­żetach JST sprzed zmian ustawowych, wprowadzanych od 2019 r. (projekt senacki).
 5. Zapewnienie w roku 2024 pełnego pokrycia kosztów zadań zleconych gminom (np. USC, sprawy obywatelskie). W dalszym etapie zwrot faktycznie poniesionych kosztów realizacji przez samorządy zadań zleconych za ostatnie 5 lat (na podstawie sprawozdań finansowych).
 6. Przygotowanie zmian dot. podatku od nieruchomości po wyroku TK[2]; przegląd ustawowych ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
 7. Niezwłoczne podjęcie prac diagnostycznych, analitycznych i koncepcyjnych nad odbudową systemu finansów samorządowych, zrujnowanego w ostatnich latach.
Gospodarka komunalna i przestrzenna, transformacja energetyczna
 1. Przywrócenie gminom autonomii w zakresie zatwierdzania taryf opłat za wodę i ścieki[3]; likwidacja Wód Polskich, przywrócenie WFOŚiGW charakteru wojewódzkiego.
 2. Kontynuowanie programów inwestycji strategicznych w gospodarce komunalnej i lokalnej energetyce, dostępnych na podstawie sprawiedliwych, obiektywnych kryteriów.
 3. Przekazanie samorządom 50% rocznych dochodów  budżetu państwa z handlu uprawnienia­mi do emisji CO2, z przeznaczeniem na transformację energetyczną gospodarki komunalnej[4].
 4. Niezbędne zmiany w planowaniu przestrzennym (w tym termin uchwalenia planów ogólnych).
 5. Nowelizacja ustawy o odpadach w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych (art. 26a)[5].
Polityka zdrowotna i społeczna
 1. Powrót do decentralizacji systemu (w tym finansów) ochrony zdrowia – powiatowe centra zdrowia, szpitale wojewódzkie jako podmioty regionalnej polityki zdrowotnej.
 2. Przywrócenie samodzielności gmin, powiatów i województw w zakresie kształtowania sieci szkół i placówek edukacyjnych[6].
 3. Podjęcie prac zmierzających do dostosowania polityk publicznych w sferze społecznej do zmieniających się uwarunkowań demograficznych.
Rozwiązania systemowe
 1. Wprowadzenie wymogu obowiązkowego opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Sa­morządu wszystkich projektów ustaw wkraczających w sferę funkcjonowania samorządu, w tym projektów poselskich[7]; cofnięcie zmian w ustawie, dot. nowych organizacji JST.
 2. Zmiany w samorządowym prawie wyborczym: zniesienie niekonstytucyjnego ograniczenia w sprawowaniu przez jedną osobę funkcji organu wykonawczego gminy przez maksymalnie dwie kadencje; przywrócenie możliwości łączenia fun­kcji organu wykonawczego gminy oraz do organu stanowiącego powiatu albo województwa[8]; przywrócenie obecności pracownika urzędu gminy w składzie obwodowej komisji wyborczej.
 3. Umożliwienie tworzenia związków metropolitalnych oraz związków aglomeracyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych.
 4. Wprowadzenie w ustawach ustrojowych samorządu terytorialnego klauzuli generalnej, stanowią­cej realizację konstytucyjnej gwarancji samodzielności gmin, powiatów i województw, w zakresie ich zadań własnych[9].

W załączeniu przekazujemy dokument, przyjęty przez całe środowisko samorządowe 27 maja 2023 roku w Senacie RP. Prezentujemy w nim najważniejsze sprawy, które najbardziej ograniczają polską samorządność, ukształtowaną na początku okresu przemian ustrojowych w Polsce w sposób, który odbudował podmiotowość i zapewnił rozwój społeczności lokalnych i regionalnych.

Dokument zawiera diagnozę sytuacji jednostek samorządu terytorialnego oraz konkretne propo­zycje jej naprawy, wraz z uzasadnieniem.

Warszawa, 13 listopada 2023 r., w dniu inauguracji X kadencji Sejmu RP i XI kadencji Senatu RP

[1] Projekt ustawy – zał. 1
[2] Projekt ustawy – zał. 2
[3] Projekt ustawy – zał. 3
[4] Projekt ustawy – zał. 4
[5] Projekt ustawy – zał. 5
[6] Projekt ustawy – zał. 6
[7] Projekt ustawy – zał. 7
[8] Projekt ustawy – zał. 8
[9] Projekt ustawy – zał. 9
Załączniki:
Załącznik nr 1 - projekt ustawy
Załącznik nr 2 - projekt ustawy
Załącznik nr 3 - projekt ustawy
Załącznik nr 4 - projekt ustawy
Załącznik nr 5 - projekt ustawy
Załącznik nr 6 - projekt ustawy
Załącznik nr 8 - projekt ustawy
Załącznik nr 9 - projekt ustawy
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023

Artykuł sponsorowany

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka