wtorek, 24 listopada 2020 17:31

S7 na odcinku Lubień-Naprawa w osiem miesięcy? Jest deklaracja nowego wykonawcy

Autor Mirosław Haładyj
S7 na odcinku Lubień-Naprawa w osiem miesięcy? Jest deklaracja nowego wykonawcy

16 listopada spośród siedmiu ofert złożonych do przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień-Naprawa wybrana została ta złożona przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe, z zaoferowaną ceną brutto 74 533 170,01 zł. Firma zadeklarowała, że wykona wszystkie niezbędne prace w ciągu 8 miesięcy.

Jeżeli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania od pozostałych firm, które złożyły oferty do przetargu, po wypełnieniu wszystkich formalności zostanie podpisana umowa.

Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień-Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. Trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i wykonać urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód). Lewą jezdnią S7 na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r.

GDDKiA wypowiada umowę

Prawa jezdnia nie została ukończona. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień-Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań GDDKiA skierowanych do wykonawcy nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.). Wykonawca nie posiadał odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunki Szczególne Kontraktu, wykonawca wezwany został do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. Konsorcjum jednak nie wywiązało się z większości postawionych przed nim wymagań. Wśród uchybień znalazły się m. in.:  brak wymaganego postępu robót, narastające opóźnienia i nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

Tym samym rozpoczęły się przygotowania do ogłoszenia  przetargu na kontynuację budowy i 28 sierpnia 2020 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłano ogłoszenie o przetargu. Wyłączono z niego dokończenie estakady w Lubniu.

Nowy wykonawca

1 września 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację budowy estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień-Naprawa z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł. Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali pod podpory estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali. Stwierdzono, że zachowana jest ich ciągłość i nośność. Przystąpiono zatem do prac przy zbrojeniach i betonowaniu kolejnych segmentów estakady. Rozpoczęła się już budowa brakującej podpory obiektu. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

Fot. i inf.: GDDKiA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje