środa, 27 stycznia 2021 07:42

Wychowankowie rodzinnych domów dziecka uczestnikami projektu finansowanego przez UE

Autor Mirosław Haładyj
Wychowankowie rodzinnych domów dziecka uczestnikami projektu finansowanego przez UE

Od dzisiaj wychowankowie rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących w Powiatu Bocheńskim będą uczestniczyć w korepetycjach, które są finansowane w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”. Zajęcia te są odpowiedzią Centrum na potrzeby zgłaszane przez rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod ich opieką dzieci. W ramach projektu przewidziano m.in.:

- organizację powiatowego dnia rodzicielstwa zastępczego,
- szkolenie kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej,
- szkolenie funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- organizacja grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z udziałem specjalistów,
- organizacja warsztatów wzmacniających procesy usamodzielnienia skierowanych głównie do usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- organizacja wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków pieczy zastępczej,
- organizacja wyjazdów integracyjnych dla rodzin zastępczych.

Powyższy projekt Centrum realizuje wspólnie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w którym do realizacji działań projektowych zostali zatrudnieni dodatkowi specjaliści tj. psycholog  i prawnik. Planowane jest również zatrudnienie terapeuty systemowego. Działania OIK będą miały charakter profilaktyczny i będą adresowane do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodziców uczniów, rodzin objętych asystenturą, kuratelą i pieczą zastępczą.
Pracownicy OIK prowadzić będą warsztaty profilaktyczne:

1. „Mów do mnie tato, mów do mnie mamo! Ja zrobię to samo!” Warsztaty adresowane będą do rodziców objętych asystenturą, kuratelą sądową i dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
2. „Kocham życie – nie dla uzależnień”. Zadaniem pracowników OIK, prowadzących warsztaty, będzie wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą problemu uzależnień,  w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
3. „Dobro dziecka moim dobrem – dlaczego dzieci sięgają po używki?” - warsztat będzie skierowany  do rodziców szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu bocheńskiego. Zadaniem pracowników OIK będzie wyposażyć rodziców i opiekunów prawnych w rzetelną wiedzę, dotyczącą problemu uzależnień. Część spotkania, poprowadzona przez radcę prawnego, poświęcona będzie również systemowi kar za posiadanie lub stosowanie różnych używek.
4. „Asystent rodziny jest, by pomóc. Uprawnienia i obowiązki asystenta rodziny”. Szkolenie ma na celu przedstawienie roli asystenta rodziny, jego kompetencji, sposobu działania oraz form, w jakich może pomóc rodzinie. Szkolenie przewidziane dla rodzin objętych asystenturą kuratelą sądową i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Projekt będzie realizowany do  30 czerwca 2023 r.. Skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 r.ż. a także ich rodzin oraz rodzin tworzących system pieczy zastępczej działający na terenie powiatu.

Szczegółowa informacja na temat zakresu tematycznego warsztatów znajduje się na stronie internetowej OIK - www.oik-bochnia.pl.
Wszystkich chętnych do skorzystania z oferowanego w ramach projektu wsparcia zachęcamy do kontaktu telefonicznego (PCPR-14/611-97-40, OIK – 14/611-28-92/93) lub mailowego (pcprbochnia@wp.pl,  oik.bochnia@op.pl).
Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, które mogą wzbogacić realizowany projekt o dodatkowe formy wsparcia w tym samym zwiększą ofertę jednostek zaangażowanych w jego realizację. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni
Fot.: Photo by Sigmund on Unsplash

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje