wtorek, 19 maja 2020 05:00

MON odlatuje w kosmos. Minister powołał pełnomocnika

Autor Tomasz Stępień
MON odlatuje w kosmos. Minister powołał pełnomocnika

Już nie tylko na ziemi, morzu i w powietrzu. Ministerstwo Obrony Narodowej rozszerza swoje pole zainteresowań. Na kosmos. Minister Mariusz Błaszczak wydał właśnie rozporządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej.

Złośliwi powiedzą kpiąco, że to program Kosmos+, ale sprawa jest poważna. Już w lipcu 2018 roku, podczas szczytu NATO w Brukseli, jego przywódcy uznali, że przestrzeń kosmiczna jest bardzo dynamicznym i szybko rozwijającym się obszarem, który jest niezbędny do utrzymania przez Sojusz spójnej postawy odstraszania i obrony. A w listopadzie ubiegłego roku ministrowie spraw zagranicznych państw NATO podjęli decyzję o traktowaniu przestrzeni kosmicznej jak kolejnego osobnego obszaru działań operacyjnych. Stąd konieczność powołania pełnomocnika.

I właśnie opracowanie wytycznych Ministra Obrony Narodowej w zakresie implementacji w resorcie obrony narodowej polityk kosmicznych NATO w obszarach planowania strategicznego, operacyjnym oraz przemysłowo-naukowym będzie jednym z zadań pełnomocnika.

Czym jeszcze będzie się zajmował? Plany są bardzo ambitne. Ma opracowywać plany wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie czy przygotować strategię resortu obrony narodowej w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmiczne. Kolejne zadania to przegląd, analiza i wyselekcjonowanie potrzeb operacyjnych dla zdolności operacyjnych, zdefiniowanych wymagań operacyjnych oraz potrzeb bieżących dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej w zakresie zdolności do rozpoznania, dowodzenia i wsparcia procesów zdolności do rażenia.

Pełnomocnik będzie też prowadził nadzór i koordynację wykonywania zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia satelitarnych systemów operacyjnych, w szczególności pozyskanie sprzętu, przygotowanie infrastruktury, pozyskanie i przygotowanie personelu, kształcenie i szkolenie specjalistyczne, budowa struktur organizacyjno-etatowych, eksploatacja i zabezpieczenia logistyczne.

Wszystkie zadania pełnomocnika opisane szorstkim żołnierskim językiem można przeczytać w rozporządzeniu ministra:

Pełnomocnik realizuje zadania w zakresie opracowania i implementacji resortowej strategii wykorzystania przestrzeni kosmicznej, na podstawie której przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego propozycje dotyczące planowania, inicjowania, przygotowania, koordynowania i nadzorowania programów, projektów i procesów realizowanych w resorcie obrony narodowej w obszarze budowy zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do:

1) pozyskiwania satelitarnych zobrazowań Ziemi;

2) obserwacji, rozpoznania i budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej;

3) telekomunikacji satelitarnej, w tym z wykorzystaniem narodowych i sojuszniczych systemów satelitarnych i infrastruktury naziemnej;

4) zabezpieczenia usług precyzyjnej nawigacji satelitarnej i synchronizacji czasu;

5) wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie.

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) przygotowanie strategii resortu obrony narodowej w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej;

2) opracowanie wytycznych Ministra Obrony Narodowej w zakresie implementacji w resorcie obrony narodowej polityk kosmicznych NATO w obszarach planowania strategicznego, operacyjnym oraz przemysłowo-naukowym;

3) przygotowanie resortowego planu implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej oraz dokumentów wykonawczych w odniesieniu do zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa oraz sprawozdawczość w tym zakresie;

4) wsparcie procesów decyzyjnych kierownictwa resortu obrony narodowej w obszarze wykorzystania przestrzeni kosmicznej poprzez przygotowywanie specjalistycznych opinii i analiz;

5) reprezentowanie resortu obrony narodowej, w charakterze eksperckim, na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej;

6) opracowywanie stanowiska resoru obrony narodowej w sprawach dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej na potrzeby poziomu polityczno-wojskowego;

7) wypracowanie założeń (poziomu ambicji) dotyczących budowy kompetencji kosmicznych w polskim sektorze obronnym-przemysłowym i naukowym;

8) przegląd, analiza i wyselekcjonowanie zidentyfikowanych potrzeb operacyjnych dla zdolności operacyjnych, zdefiniowanych wymagań operacyjnych oraz potrzeb bieżących dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej w zakresie zdolności do rozpoznania, dowodzenia i wsparcia procesów zdolności do rażenia;

9) w porozumieniu z Organizatorami Systemów Funkcjonalnych, zwanych dalej „OSF”, oraz Gestorami SpW, zwanych dalej „GSpW”, przeprowadzenie analizy i zidentyfikowanie zakresu potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykorzystania przestrzeni kosmicznej, dla których niezbędne jest wykonanie procesu Identyfikacji Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych oraz Definiowanie Wymagań Operacyjnych;

10) inicjowanie, odpowiednio poprzez OSF lub GSpW, procesów Identyfikacji Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych oraz Definiowania Wymagań Operacyjnych, a także przygotowania Wymagań Taktyczno-Technicznych dla potrzeb bieżących, w obszarze wykorzystania satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach cyklu i poza cyklem planistycznym;

11) organizacja wsparcia merytorycznego procesów, o których mowa w pkt 8-10;

12) zapewnienie pełnej koordynacji, spójności i komplementarności zdefiniowanych wymagań operacyjnych, potrzeb bieżących i innych zidentyfikowanych zadań w obszarze wykorzystania i monitorowania przestrzeni kosmicznej;

13) inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „komórkami i jednostkami organizacyjnymi”, w obszarze przedsięwzięć związanych z budową zdolności operacyjnych, które wykorzystują lub monitorują przestrzeń kosmiczną;

14) inicjowanie i prowadzenie, przy wsparciu niezbędnych komórek i jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w formule G2G, zmierzających do identyfikacji, analizy, oceny i przedstawianie kierownictwu resortu  obrony narodowej możliwych kierunków zaspokojenia potrzeb dla zdolności operacyjnych w ramach umów międzynarodowych;

15) przygotowanie na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prac studyjnych, przy współpracy z OSF oraz GSpW, i przedstawienie do akceptacji Ministra Obrony Narodowej dokumentów koncepcyjnych w sprawie budowy satelitarnych zdolności operacyjnych w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi, telekomunikacji satelitarnej, obserwacji i monitorowania przestrzeni kosmicznej, wynoszenia obiektów na orbitę oraz budowy wojskowego segmentu naziemnego, w tym z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej;

16) inicjowanie procesów identyfikacji, weryfikacji i zgłaszania potrzeb do centralnych planów rzeczowych oraz organizacyjno-dyslokacyjnych dokumentów planistycznych;

17) proponowanie zapisów i zmian zapisów w Programie rozwoju Sił Zbrojnych i planach pochodnych w odniesieniu do rozwoju satelitarnych zdolności operacyjnych, w tym koncepcji rozwoju zdolności, planów rozwoju zdolności oraz programów operacyjnych;

18) na wniosek uprawnionych komórek i jednostek organizacyjnych udzielanie merytorycznego, eksperckiego wsparcia procesów analitycznych i realizacyjnych dotyczących pozyskania sprzętu wojskowego, zgodnie z obowiązującym systemem pozyskiwania SpW, a także procesu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym w ramach prac Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub współpracy międzynarodowej;

19) we współpracy z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów ramowych, technicznych i operacyjnych w przypadku decyzji o osiąganiu satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach współpracy lub programów międzynarodowych;

20) przygotowanie, i przedstawianie do akceptacji Ministra Obrony Narodowej albo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw modernizacji technicznej w zakresie niezastrzeżonym dla Ministra Obrony Narodowej, innych dedykowanych rozwiązań pozyskania SpW lub trybu zaspokojenia potrzeb operacyjnych wynikających ze specyfiki obszaru technologii kosmicznych oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

21) nadzór i koordynacja wykonywania zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia satelitarnych systemów operacyjnych, w szczególności w następujących obszarach budowy zdolności: pozyskanie sprzętu, przygotowanie infrastruktury, pozyskanie i przygotowanie personelu, kształcenie i szkolenie specjalistyczne, budowa struktur organizacyjno-etatowych, eksploatacja i zabezpieczenia logistyczne;

22) wnioskowanie do komórek i jednostek organizacyjnych uprawnionych do zgłaszania propozycji w sprawie zainicjowania procesów związanych z kwalifikowaniem zadań pod kątem występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa w ramach budowy zdolności operacyjnych wykorzystujących przestrzeń kosmiczną;

23) przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych w obszarze wykorzystania przestrzeni kosmicznej do budowy zdolności operacyjnych;

24) opracowywanie, na polecenie upoważnionych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie oraz zapytania dziennikarskie, a także projektów odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej dotyczące wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez resort obrony narodowej;

25) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej półrocznych informacji o realizacji zadań wynikających z decyzji;

26) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej, sekretarzy stanu lub podsekretarzy stanu w obszarze budowy satelitarnych zdolności operacyjnych.

Polska - najnowsze informacje