czwartek, 28 stycznia 2021 07:36

Bochnia: Sprawdź, jak będzie wyglądać nabór do przedszkoli rok szkolny 2021/2022

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Sprawdź, jak będzie wyglądać nabór do przedszkoli rok szkolny 2021/2022

Miejski Zespół Edukacji w Bochni przedstawia informacje dotyczące zasad, terminów i kryteriów obowiązujących przy naborze do bocheńskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Bochnia.

Miasto Bochnia prowadzi 6 publicznych przedszkoli:

 1. Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12;
 2. Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni – obecnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 7
  (z oddziałami integracyjnymi, do których przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
 3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni ul. Kącik 7;
 4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni pl. gen L. Okulickiego 2;
 5. Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni ul. Kolejowa 10;
 6. Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni ul. Murowianka 28,

a ponadto w następujących szkołach podstawowych funkcjonują dobrze wyposażone oddziały przedszkolne:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni ul. Biała 2;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ul. Oracka 6;
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27;
 4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 71;
 5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12.

Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku, nie tylko dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecnie do tych oddziałów uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie.

Dzieci uczęszczające do tych oddziałów mogą nieodpłatnie korzystać ze świetlicy oraz odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej. Zajęcia dydaktyczne oraz świetlicowe odbywają się w wydzielonych salach. Ponadto jeden oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni oraz dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni zostały dostosowane do potrzeb dzieci młodszych (czas pracy oddziału oraz opieka do 10 godzin) i obecnie uczęszczają tam dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Mając na uwadze fakt, iż to przedszkole jest miejscem bardziej przystosowanym dla dzieci młodszych, aby powstało więcej nowych miejsc dla 3-latków, zachęcamy rodziców dzieci 5 i 6 letnich do zapisywania swoich pociech do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po zapoznaniu się z ofertą szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych.

ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej) w sposób wskazany przez dyrektora danego/danej przedszkola/szkoły. Wzory formularzy dostępne są w poszczególnych przedszkolach/szkołach podstawowych.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 18 lutego do 26 lutego 2021 r. Deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Sposób pobierania i składania deklaracji określany jest przez dyrektora przedszkola/szkoły.

Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można składać w okresie od dnia 1 marca do 19 marca 2021 r. do godz.1500 do dyrektora przedszkola/szkoły.

Sposób pobierania i składania wniosku i załączników określany jest przez dyrektora przedszkola/szkoły.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w mieście Bochnia:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015)
  oraz
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego od 1 września 2021 r. będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w terminie określonym w Zarządzeniu nr 26/21 Burmistrza Miasta Bochnia. Brak potwierdzenia woli w odpowiednim terminie będzie skutkowało ujęciem dziecka na liście kandydatów nieprzyjętych i utratą miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci zmieniające przedszkole

Dziecko zmieniające przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy.

Rekrutacja uzupełniająca

Przedszkole/szkoła podstawowa, która po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz po zakończeniu procedury wskazywania nieprzyjętym dzieciom wolnych miejsc w innych placówkach, będzie nadal dysponowało/a wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

Szczegółowe terminy kolejnych czynności rekrutacyjnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 26/21 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

KRYTERIA REKRUTACJI

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) tj.: wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich publicznych przedszkoli są zawarte w Uchwale Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 324).

Natomiast dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych kryteria są zawarte w Uchwale Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 801).

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w poszczególnych przedszkolach lub szkołach.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 26/21 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 2. Uchwała Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
 3. Uchwała Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Inf.: UM Bochnia
Fot.: Photo by Marisa Howenstine on Unsplash

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje