poniedziałek, 27 stycznia 2020 15:38

Kryniczanie zadecydują na co wydać 200 tysięcy złotych

Autor Marzena Gitler
Kryniczanie zadecydują na co wydać 200 tysięcy złotych

Już po raz kolejny mieszkańcy Krynicy-Zdroju będą mieli możliwość wydatkowania puli pieniędzy z budżetu gminy, przeznaczonej na budżet obywatelski (BO). W bieżącej edycji została przeznaczona na ten cel kwota 200 tysięcy złotych.

Kwota przeznaczona na BO 2020 została podzielona na poszczególne osiedla, których mieszkańcy będą decydować o zadaniach jakie będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: Czarny Potok - 36 898,01 zł, Piłsudskiego – 20 681,81 zł, Centrum - 21 608,45 zł, Dolna - 33 612,65 zł, Źródlane- 26 926,10 zł, Tysiąclecia - 19 807,82 zł, Pułaskiego -18 954,89 zł oraz Górna -21 461,03 zł.

Mieszkańcy Krynicy-Zdroju mogą składać swoje propozycje zadań od 3 do 17 lutego. Uprawnieni do zgłaszania projektów są mieszkańcy poszczególnych osiedli posiadający czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat). Każde zgłoszenie wymaga poparcia co najmniej 10 mieszkańców osiedla lub osiedli, których dotyczy wniosek. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania. Każdy mieszkaniec może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt.

Projekty zadań publicznych realizowanych w ramach BO mogą mieć charakter lokalny – realizowane w ramach jednego osiedla lub ogólnomiejski – realizowane na terenie dwóch lub więcej osiedli.

Zadania publiczne realizowane w ramach BO mogą dotyczyć: wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, tzw. „projekty twarde” lub wydarzeń o charakterze np. kulturalnym, społecznym, oświatowym, sportowym czyli tzw. „projekty miękkie”.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który wraz z listą poparcia udostępniony jest na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl oraz w kancelarii Urzędu Miasta w pok. nr 15

Zgłoszenia proponowanych zadań składane mogą być: w formie elektronicznej z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu wniosku i listy z podpisami poparcia zadania, na adres:ugukry@ns.onet.pl; w formie papierowej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia list poparcia zadania, w kancelarii Urzędu w godzinach urzędowania lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”.

W przypadku wysłania zgłoszenia projektu zadania drogą listowną (pocztową) za datę złożenia formularza zgłoszeniowego zadania uznaje się datę wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego.

Zgłoszonych projekty będzie oceniał zespół powołany przez burmistrza. Informacja o projektach dopuszczonych do etapu wyboru projektu oraz o projektach niedopuszczonych do etapu wyboru projektu zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w terminie  do 28 lutego 2020 roku oraz przesłana przewodniczącym osiedli.

Głosowanie nad wyborem projektów, które będą realizowane w poszczególnych osiedlach w ramach budżetu obywatelskiego, będzie odbywać się, w odróżnieniu od wcześniejszych edycji, na zwoływanych przez Przewodniczącego Osiedla zebraniach mieszkańców osiedla.  Zebrania takie muszą odbyć się do 31 marca 2020 roku, ponieważ do tego terminu osiedla zobowiązane są do przedstawienia wniosku z wybranymi propozycjami zadań Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

inf. UMK-Z

Nowy Sącz - najnowsze informacje