poniedziałek, 25 maja 2020 09:20

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Na jakich zasadach?

Autor Mirosław Haładyj
Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Na jakich zasadach?

Od poniedziałku, 25 maja do szkół podstawowych mogą wrócić uczniowie klas I-III. Będą brali udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawcze.

Zgodnie z opracowanymi przez Główny Inspektor Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej wytycznymi dla szkół podstawowych od 25 maja uczniowie klas I-III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady organizowania zajęć.

 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się zwiększenie liczby dzieci - nie więcej jednak niż o dwoje.
 • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę (uczniów i nauczycieli). Odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m (1 uczeń - 1 ławka szkolna).
 • Z sali, w której będzie przebywać grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można umyć, uprać lub dezynfekować.
 • Sale, w których przebywają uczniowie, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła takie posiada. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minut. Grupa ma spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • W wytycznych zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Jednocześnie wskazano, by sprzęt wykorzystywany podczas zajęć na boisku był regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, powinien zostać zabezpieczony przed używaniem.
 • Zajęcia świetlicowe są organizowane dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny wobec pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Podkreślono, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz, że uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej jeden termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowe, konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Szkoła ma uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 • Należy przestrzegać zasad higieny: regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej oraz zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 • Przed wejściem do budynku szkoły należy wchodzącym umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w szkołach nie odbywają się od 12 marca. Od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia nauczania zdalnie.

Inf. Portal edukacyjny/Kraków

Polska

Polska - najnowsze informacje