piątek, 14 maja 2021 11:58

Powiat krakowski. Pomimo luzowania obostrzeń policjanci wciąż będą prowadzić wzmożone kontrole

Autor Aleksandra Tokarz
Powiat krakowski. Pomimo luzowania obostrzeń policjanci wciąż będą prowadzić wzmożone kontrole

Od jutra (15 maja) zniesiony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa na otwartym powietrzu. Warunkiem jest utrzymanie dystansu 1,5 metra od innej osoby. To nie oznacza jednak zniesienia kontroli policji - zgodnie z zapowiedziami, na terenie powiatu krakowskiego będą one prowadzone w sposób wzmożony.

Od jutra bez maseczki będzie można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych na otwartym powietrzu, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejscach postoju pojazdów, parkingach leśnych. Należy jednak pamiętać, że wciąż obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od drugiej osoby, chyba że zachowanie takiego dystansu nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Wymóg ten nie dotyczy również osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących.

- Pomimo zluzowania tych obostrzeń policjanci będą wciąż prowadzić wzmożone kontrole w miejscach, gdzie one wciąż obowiązują, w szczególności w zakresie noszenia maseczek. Takie kontrole mundurowi będą prowadzić każdego dnia w miejscach, w których nakazy i zakazy wciąż obowiązują. Stosowania się do nakazu noszenia maseczek policjanci będą sprawdzać w środkach transportu zbiorowego, galeriach i sklepach wielkopowierzchniowych, a także marketach oraz innych placówkach handlowych i usługowych. Mundurowi będą również zwracać uwagę na ilość przebywających osób w autobusach i obiektach, a także w hotelach, które pomimo otwarcia powinny posiadać połowę obłożenia - tłumaczy podkom. Justyna Fil, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Zielonki. Mężczyzna bał się wchodzić na posesję. W jego okna strzelał 15-latek
Wiadomości Zielonki. Mężczyzna bał się wejść na teren swoich posesji, gdyż w okna nowo wybudowanych tam domów ktoś strzelał. Policjanci wycenili straty na ponad 10 tysięcy złotych. Odnaleziono też sprawcę - 15-letniego chłopca.

Nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczki w: środkach transportu publicznego, w samolotach, na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) - nie dotyczy to miejsc na otwartym powietrzu.

Za lekceważące podejście do kwestii zasłaniania ust i nosa grozi mandat do 500 złotych. W przypadkach rażących naruszeń policjanci będą o nich informować sanepid, który z kolei w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje