czwartek, 28 maja 2020 12:14

Przepychanki przy budowie S7. Konsorcjum nie wypłaca, GDDKiA uspokaja. Będzie porozumienie

Autor Mirosław Haładyj
Przepychanki przy budowie S7. Konsorcjum nie wypłaca, GDDKiA uspokaja. Będzie porozumienie

W poniedziałek 25 maja GDDKiA Oddział w Krakowie na konferencji prasowej poinformowała, że konsekwentnie i bez zbędnej zwłoki wypłaca pieniądze podwykonawcom konsorcjum firm IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, którzy nie otrzymali od wykonawcy wynagrodzenia za pracę i usługi na budowie drogi ekspresowej S7 Lubień-Naprawa.

Jest to pokosie protestu, do którego doszło w piątek 22 maja. Ok. godz. 11:00 w miejscowości Naprawa rozpoczęła się pikieta firm podwykonawczych, które pracowały przy budowie odcinka S7 Lubień-Naprawa. Tego dnia droga była przez kilka godzin zablokowana. Pracownicy protestowali, ponieważ nie otrzymali zapłaty za wystawione faktury. Jak informowali pikietując przedsiębiorcy, generalny wykonawca firma IDS-BUD ma poważny problem, ponieważ jego zaległości pochodzą jeszcze z 2019 r. Stąd opóźnienia w wypłatach dla podwykonawców.

GDDKiA odniosła się do całej sprawy zapewniając, że:

Poszkodowane firmy zobowiązane są do przedstawienia dokumentów przewidzianych przepisami prawa. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa i UE. Wydatkowanie ich musi być potwierdzone, ze wskazaniem, że konkretne prace zostały wykonane przez konkretną firmę

Więcej o proteście pisaliśmy w artykule:

Naprawa: Protest na Zakopiance, nie zapłacono podwykonawcom za wykonane prace przy S7
Ok. godz. 11:00 w miejscowości Naprawa rozpoczęła się pikieta firm podwykonawczych, które pracowały przy budowie odcinka S7 Lubień-Naprawa. Droga była przez kilka godzin zablokowana. Pracownicy protestowali, ponieważ nie otrzymali zapłaty za wystawione faktury. Generalny wykonawca firma IDS-BUD ma p…

Weryfikujemy wnioski i wypłacamy należności

Jak poinformowało GDDKiA w Krakowie w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu do małopolskiego oddziału wpłynęły do tej pory wnioski od 66 podwykonawców, którzy nie otrzymali od wykonawcy zapłaty za prace i usługi zrealizowane na budowie S7 Lubień-Naprawa. GDDKiA rozpatrzyła już wnioski 26 firm i wypłaciła do tej pory 10,5 mln zł. Pisma od pozostałych 40 firm są w trakcie rozpatrywania. Nie do wszystkich wniosków zostały dołączone dokumenty (umowy, aneksy, faktury itp.) pozwalające na dokonanie bezpośrednich płatności dla podwykonawców. Stąd niekompletne dokumenty będą musiały zostać uzupełnione przez przedsiębiorców. Z taką prośbą GDDKiA zwróciła się do tych firm, które nie spełniły wszystkich wymagań formalnych.

Poniedziałkowe spotkanie z podwykonawcami i usługodawcami, którzy nie otrzymali od wykonawcy (konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) odbyło się w krakowskiej siedzibie Oddziału GDDKiA. Obecnym na nim przedsiębiorcom wyjaśniono tryb postępowania związany z weryfikacją wniosków o bezpośrednią płatność przez GDDKiA. Określono przewidywaną perspektywę rozpatrywania wniosków do drugiej połowy lipca 2020 r. Ustalono, że inwestor kolejny raz zwróci się do dyrekcji kontraktu z ramienia wykonawcy o potwierdzenie wykazu podwykonawców wraz z zakresem zrealizowanych przez nich robót. Doprecyzowano sposób kontaktowania się Oddziału GDDKiA w Krakowie z podwykonawcami i zwrócono uwagę na konieczność indywidualnego rozpatrywania każdego wniosku, ze względu na ich charakter i różnorodność.

Zaległościach GDDKiA wobec konsorcjum

GDDKiA Oddział w Krakowie zdementowało informacje podane do publicznej wiadomości przez zarząd konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, jakoby Oddział zalegał z jakimikolwiek płatnościami. GDDKiA napisała, że terminowo wywiązuje się "ze wszystkich należnych płatności" a " podawana kwota 44 mln zł nie była zgłoszona wcześniej przez wykonawcę i nie ma uzasadnienia w zrealizowanych pracach".

Wykonawca, czyli polsko-ukraińskie konsorcjum firm IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, zgłosił do GDDKiA 188 podwykonawców i usługodawców. Na stronie internetowej kontraktu http://www.s7-lubien-rabka.pl/a-podwykonawcy.html jest wykaz wszystkich zgłoszonych firm. Za niepłacenie podwykonawcom, wykonawcy S7 Lubień-Naprawa naliczono kary.

GDDKiA przypomniało, że w specjalnej zakładce dla podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw znajduje się schemat płatności, informacja jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać należność bezpośrednio od Generalnej Dyrekcji. Są tam też m.in. informacje, o tym co zrobić, aby być podmiotem objętym ustawową ochroną, oraz jakie dokumenty i działania formalno-prawne podejmować, aby uzyskać wynagrodzenie za wykonaną pracę: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA (perspektywa 2014-2020) zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (dalej zwanych także PUD). Należności dla firm, którym nierzetelni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę są wypłacane. Podwykonawcy muszą jednak pamiętać i pilnować formalności, tak, "aby można było skutecznie interweniować".

Wykonawca musi płacić, aby otrzymać wynagrodzenie

Zgodnie z zawartym kontraktem wykonawca jest zobowiązany do uregulowania płatności za wykonane i odebrane prace. Dopiero po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom robót budowlanych, usług i dostaw, ma prawo ubiegać się o płatność od inwestora. Brak tych dowodów wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty na rzecz wykonawcy. Jednocześnie GDDKiA wzywa wykonawcę do uregulowania należności względem PUD. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego (PUD), potrącając kwotę z należności wykonawcy.

Kary za brak płatności

Kontrakt reguluje również kwestie sankcji wobec wykonawcy, gdy ten nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec podwykonawców lub narusza inne postanowienia dotyczące umów podwykonawczych. GDDKiA uspokaja, że stanowi o tym Subklauzula 8.7 „Kary umowne”, zgodnie z którą wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne m.in.:

  • za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany (25 tys. zł za każdy taki przypadek),
  • za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (25 tys. zł za każdy taki przypadek),
  • za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie o podwykonawstwo (25 tys. zł za każdy taki przypadek, a ewentualne rozszerzenie zakresu umowy podwykonawczej powinno nastąpić np. poprzez jej zmianę albo zwarcie nowej umowy),
  • za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (25 tys. zł. za każdy taki przypadek).

Dodatkowo brak płatności ze strony wykonawcy dla podwykonawców może stanowić podstawę odstąpienia przez GDDKiA od kontraktu z winy wykonawcy ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Spotkanie z wykonawcą S7 Lubień – Naprawa

Z kolei we wtorek 26 maja odbyło się zdalne spotkanie GDDKiA  z przedstawicielami konsorcjum  IDS-BUD i ALTIS HOLDING, które jest wykonawcą budowanego odcinka S7  Lubień – Naprawa. Ustalono, że wykonawca podpisze umowę przekazu, która pozwoli GDDKiA na przyspieszenie wypłat należnych wynagrodzeń bezpośrednio podwykonawcom. Dotyczy to pieniędzy nie  zapłaconych przez wykonawcę. Rozmawiano także o kontynuacji budowy zgodnie z  harmonogramem.

W trakcie spotkania obydwie strony potwierdziły  wzajemnie, że deklarują zawarcie dwustronnego porozumienia w sprawie bezpośredniego przekazu zaległych wynagrodzeń części podwykonawców, których prace potwierdzi IDS-BUD, z bieżących faktur wystawianych przez  wykonawcę. Ustalono, że IDS-BUD podpisze umowę przekazu  i dostarczy dokument do Oddziału GDDKiA w Krakowie 27  maja br. Natomiast GDDKiA do  28 maja br. przekaże IDS-BUD listę pozostałych wniosków podwykonawców, usługodawców i dostawców z kwotami spornymi. Wykonawca ma w tej kwestii  zająć stanowisko do 2 czerwca br. Wszystkie te ustalenia pozwolą na  przyspieszenie należnych wypłat bezpośrednio  przez GDDKiA.

Poruszono także kwestię prowadzenia budowy przez wykonawcę, który zobowiązał się do przedłożenia dodatkowych opracowań w zakresie badań sejsmicznych, prowadzonych w  rejonie podpory estakady zagrożonej osuwiskiem i przedstawienia harmonogramu dalszej budowy obiektu.

Fot. i inf.: GDDKiA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje